simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ ܡ̇ܢ . ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ X 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܢܬܒ̇ܩܐ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܢܐܠܦ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܥܝܕܗ ܘܐܠܗܐ ܪܥܐ ܚܕܬܐ ܀ X ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܐܡܝܪ ܗܢܘ ⁸⁰ܡܠܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܪܝܘܣ . ܥܡ ܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܘܝܢܐ Xܠ ܐ ܡܩܕܡ ܣܝܡ ܚܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܒܓܘ ܢܦܫܗ . ܡ̇ܢ ܆ ܐܠܗܐ ܚܫ ܘܡܝܬ ܀ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܆ ܐ̇ܘ ܚܒܝܒܢ ܆ ܠܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܝ ܚܙܐ ܚ̇ܙܐ ܠܐܒܐ . ܠܐ ܝܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܢ ܐܢܐ ܆ ܘܠܐ ܐܝܕܥܬܢܝ ܆
PhiloxMab:TenMem ܕܒܗ̇ܬ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܓܠܝܐܝܬ ܕܩܢܘܡܐ ܚܪܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣ̣ܒ . ܡ̇ܢ XXXXX X ܕܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܐܢܫܘܬܢ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܢܙܡܪ ܠܟ . ܠܥܙܐ ܚܕܬܐ ܗܐ ܪܬ̇ܚ ܒ ܬܐ ܀ X 16ܕܝܠܗ . ܝܗ̣ܒ ܡ̇ܢ ܐܬܢܨܪ ܠܟ . ܕܒܛܢܟ ܚܕܬܐ ܗ̣ܘ ܟ . ܬܗ̇X ܗ̣ܘ . ܒܠܥܕ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܡܠܦܢܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬ . ܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܢܠܦ . ܘܗܐ ܥܕܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܠܦ ܐܢܬ . ܫܠܝ ܠܟ ܡܛܠ ܡܝܪ ܗ̣ܘ ܀ X 1ܘܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܛܥܝܐ ܆ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem XXX XX X ܡܘܕܐ ܕܥܡܪ ܐܠܗܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܘܐܬܓܫܡ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܐ ܚܫܝܒ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ⁴⁰ܕܦܓܪܐ . ܡܕܝܢ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ . ܚܬܢܐ ܗ̣ܘ . ܓܠܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܚܬܢܐ ܕܩ̇ܪܒ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚ ܠܟܠܗܘܢ ܬܦܪܩܘ ܒܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܩ̇ܪܐ ܆ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪܬ ܩܠܐ ܐܘ ܐ ܚܕܬܐ . ܐܘ ܣܘܟܠܐ ܐܘ ܪܥܝܢܐ ܡ̇ܢ XXXX X123 ܐܒܗܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܢܕܥ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܣ̇ܥܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܩܪܐ ܀ 13ܐܢ ܡ̇ܢ . ܕܥܬܕ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܒܗܢܐ ܐܘ̇ ܣܟܠܐ ܇ ܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܫܬܚܠܦ . ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܐ ܆ ܐܘ Xܪܘܚܢܐ ܘܦܓܪܢܐ ⁹ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ
PhiloxMab:TenMem X ܕܡܥܒܪ ܡܢ ܐܕܢܗ ܕܝܢܐ . ܠܝܬ ܒ ܚܝܠܐ ܕܐܩܥܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܢܚܘܬ ܗܘܐ ܀ 51ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܒܚܢܢܗ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܣܦܩܐ ܝXXX X76 ܪܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܬܦܝܣܗ̇ . ܒܥܝܐ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܙܦܠܢ ܘܐܝܟ ܙܦܠܢ . ܐܘܐܝܟ ܗܕܐܐܘܐܝܟ ܗ̇ܝ . ܐܝܟ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܨܛܠܒ . ܚܙܝܐ . ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܡܘܗܢܘܢ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܘܕܝܘ ܒܘ ܆ ³¹ܕܡܚܪܡ
PhiloxMab:TenMem ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܝX XX 8 ܒܢܝܐ̈ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ . ܡ̇ܢ ܢܣ̣ܒ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܒܟܠܡܕܡ ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܕܫ̇ܠܡ ܠܦܢܟܘܢ ܥܘ̇ܠܐ ܀ II X7ܢܐܬܐ ܗܫܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܪܫܐ ܡ̇ܢ ܟܠܗܘܢ ܠܗܝܐ̈ ܆ ܡܚܪܡܝܢ ܣܘܟܠܝܟ̈ ܥܡ ܡܫܟܚܢܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ
PhiloxMab:TenMem X ܕܩ̇ܪܐ ܢܕܥ . ܡܢ ܩܘܪܒܐ . ܕ ܩܒܠ ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ XXXX X120 ܒ . ܡ̇ܢ ܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܐXܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܘܠܗ̇ ܬܗ̇ ܕܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܡܪܝܐ ܢܬܠܘܢܝܗܝ ܥܠ ܩܝܣܐ . ܘܠܐ ܢܒܘܬ ܦܓܪܗ ܥܠ ܡ̇ܢ . ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ ܟܘܠ ܡܢ ܕܡܬܬܠܐ ܒܩܝܣܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܘܠ