simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܡ̇ܢ ⁹ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ
PhiloxMab:ComProJohn ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܪܘܚܢܝܐ ܕܝܢ ܕܐ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܠܡܕܡ . ܗ̣ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢܗ ܆ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܫܬܘܕܥ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ XX 1X0ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܫܠܝܚܐ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܝ ܥܕܟܝܠ ܒܚܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ⁵ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܢܬܪܥܐ ܥܠܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܪܚܡ . ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܡܩ̇ܫܐ :
PhiloxMab:ComProJohn ܟܝܢܐ ܇ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܡܥ ܠܟܬܒܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܚܒܝܒܐܦܫܝܛܘܬܗ̇ܕܗܝܡܢܘܬܐ̈ ²⁰ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܠܡܕ ܒܦܘܪܫܢܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܨܐ ܠܡܬܒܝܢܘ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣ̇ܒܪܢܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܕܢܣ̇ܬܟܠ .
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܡܛܠ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܠܟܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܬ̣ܬܕܪܟ̣ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܠܗ̇ .
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܗܕܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ̇ ܓܠܝܙ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܠܗ ܇ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܥܒ̇ܕ ܫܪܪܐ ܐܬ̇ܐ
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܕܗ̇ܘܐ ܘܡܬܝܠܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܨܠܝܒ ܆ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ