simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ⁹ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ : Xܝܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܝܘܚܢܢ ܪܒ ܡܢ ܡܫܝܚܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܒܣܪܐ ܥܕܟܝܠ ܚܝ : ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܓܘ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܐܢܐ . ¹ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܠܦ ܆ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܠܡܕܡ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܡܬܕܝܢ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܐܝܕܥ ܡܕܥܗ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܡܬܕܝܢܢ . ܪܘܚܢܝܐ ܕܝܢ ܕܐ̇ܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܫܬܘܕܥ . ܘܐܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܬܚܪܝܘ ܡ̇ܢ ܒܗ : ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܪܚܝܡ ܗܘܐ ܡܢܗ ܆ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܆ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܡܥܕ ܩܐܡ ܡܢ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܝܕܘܥܘܗܝ ܆ ⁵ܐ̇ܝܕܐ̈ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܝܐ ܆ XX 1X0ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܚܝ ܥܕܟܝܠ ܒܚܫܐ ܕܒܣܪܐ : ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܣܒ ܒܗ ܚܟܡܬܐ XX ¹ . ܡ̇ܢ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ : ⁸ ܘܐܢ ܐܝܟ̈ ܩܢܘܢܐ ܗܢܐ ܕܬܚܡ ܫܠܝܚܐ : ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܟܢܐ ܢܬܪܥܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܥܒ . . . ܕܐ ܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܒܣܪܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ̣ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ⁵ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܕܝܢ ܡܦ̣ܣ ܠܡܐܡܪ : ܕܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܆ ܠܐ ܡܢܗ ܡܬܗܝܡܢܢ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܨܒ̇ܐ ܡܩ̇ܫܐ : X 1 ¹⁰ܥܠ ܡܢܐ ܥ̇ܕܠ ܠܒܝ̣ܫܐ̈ ܘܡܫܒܚ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܕܐܢ ܡܕܝܢ ܥܠ ܡܢ ܕܨܒ̇ܐ ܡܪܚܡ . ܘܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܫܬܡܥ ܠܟܬܒܐ ܇ ܘܡܩܒܠ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐܢ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ²⁵ܠܗ ܕܢܫܬܒܚ ܐܦ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܬܠܡܕ ܒܦܘܪܫܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܟܢܐ ܦܪܢܣ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܗܪܛܝܩܐ ܆ ܚܒܝܒܐܦܫܝܛܘܬܗ̇ܕܗܝܡܢܘܬܐ̈ ²⁰ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܨܐ ܠܡܬܒܝܢܘ ܆ ܕܠܐ̇ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܨܝܕ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܕܬܪܝܢ̈ . ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝ̇ܕܥ ܕܢܣ̇ܬܟܠ . ܕܥܠ ܕܠܐ ܒܥ̣ܐ ܕܢܣ̇ܬܪܩ ܒܗܘܢ ܡ̇ܢ ܘܥܠܬܐ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪܢܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܠܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܐܢ ܬܪܝܢ̈ X8 ²⁰ܢܗܘܘܢ ܡ̇ܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܫܢܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܐܕܡ ܥܦܪܢܐ . ܘܡܛܠ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒ̇ܥܐ ܠܗ̇ . ܕܡܐ ܕܫ̇ܠܡ ܟܠ ܪܚ̇ܡ ܝܘܠܦܢܐ ܒܥܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܆ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܣܡ ܒܟܝܢܐ̈ . ܐܠܐ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܕܬ̣ܬܕܪܟ̣ ܡܢ ܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢܗ̇ ܓܠܝܙ ܆ ܢܘܟܪܝܐ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܇ ܗܕܐ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܥܒ̇ܕ ܫܪܪܐ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ . . ³ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܢܘܗܪܐ ܣܥܪܝܢܢ ܇ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܇ ܕܟܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܘ ܕܗ̇ܘܐ ܘܡܬܝܠܕ ܆ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X²ܘܙܕܝܩܐ̈ : ܘܕܢܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ ܕܡܬܒܪܢܫ : ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܫܠܐ ܆ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܫܛܝܘܬܐ . ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܩܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܚܝܠܐ . ܚܢܢ ܠܡ ܡܟܪܙܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܨܠܝܒ ܆ ܠܝܗܘܕܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܩܛܘܠܟܘܢ ܆ ܢܣܒܪ ܕܩܘܪܒܢܐ ܡܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ³ ܘܟܕ ܛܒ ܡ̇ܢ ²⁵ ܘܬܗܘܘܢ ܣܢܝܐܝܢ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܫܡܝ . ²ܘܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܟܠ