simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐ 5
JnMaron:Expos ܫܦܪܐ . [86]ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܠܐܘܣܝܘܣ¹ܩ̇ܪܐ̈
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ . ܘܒܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚ̣̇ܫܒ . ܘܒܐܚܪܢܐ
JnMaron:Expos ܗܘ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܐ
JnMaron:Expos ܒܪܢܫܐ . ܠܐܒܐ ܡ̇ܢ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܗ̇ܝ
JnMaron:Expos ⁰ܕܡܒܣܪ . ܘܟܝ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܘܕܝܠܝܬܐ
JnMaron:Expos ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܚܒܟܘܗܝ
JnMaron:Expos ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܡܪ̇ ܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܩܢ̣ܘܡܝܢ̈ .
JnMaron:Expos ܡܫܘܕܥܢ̈ ܀ [8]ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܗ̣ܘܐܐܠܐܐܝܬܘܗܝ
JnMaron:Expos ܒܚܪܡܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܦܪ ܘܠܐ ܡ̣̇ܘܕܐ
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܚܕ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ XX ܕܡܢ
JnMaron:Expos . ܡܪ ܟܒܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ
JnMaron:Expos ܕܫܦܝܪ ܡܬܪܥܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܫܘܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ
JnMaron:Expos ܟܕ ܠܐ ܣ̣ܛܪ ܡ̇ܢ ⁴ X 42ܡܬܪܢܐ
JnMaron:Expos . ⁴ ( ܡ̇ܢ ܢܫ̣ܢܐ ܘܢ̣ܐܡܪ ܠܒܣܪܐ
JnMaron:Expos ¹ X 25ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ̣ ܐܒܐ .
JnMaron:Expos ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪ̇ ²ܐܝ̣ܢ ܐܡܪ̣
JnMaron:Expos ܚܕܐ ܘܬܘܒ Xܡ̣̇ܘܕܝܢܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܚܕ ܡܢܗ̇
JnMaron:Expos ܟܝܢܐ̈ X ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ⁴ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ
JnMaron:Expos XX X ܒܘܠܒܠܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ⁰ܕܩܢܘܡܐ̈ .