simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐ 5 ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܡܘܕܐ . ܗܐ ܐܠܗܐ ܚ̣ܕܬܐ ܥ̇ܒܕ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܘ̇ ܐܚܪܢܐ X78ܐܟܡܐ ¹ܕܐܢܬ X ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܠܟܝܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܠܐܘܣܝܘܣ¹ܩ̇ܪܐ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܩܝܡܐ̈ . ܡ̇ܢ ܐܘܟܝܬ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܠܐܢܫܝܢ̈ ܫܦܪܐ . [86]ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܡܬܚ̣̇ܫܒ . ܘܒܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܬܚ̣̇ܫܒ ܡ̣̇ܥܒܪ . . ܡ̇ܢ XX ܘܐܝܬ ܒܗ ܟܝܢܐ̈ XX X ܡܫܚܠܦܐ̈ ܬܪܝܢ̈ . ܘܒܐܚܪܢܐ
JnMaron:Expos ܗ̇ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܐ ܡܠܬܐ̈ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ . ܐܢܕܝܢ ܡܘܕܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ ܐܘ̇ ܐܚܪܢܐ ܗܘ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܠܝ ܕܝܢ XX 64ܒܪܛܘܗܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ³ܘܕܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܒܪܢܫܐ . ܠܐܒܐ
JnMaron:Expos ⁷ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܘܕܝܠܝܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܘܝ̣ܬ ⁸ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܬ X ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ X ܚܕ XX X ܐܝܬܘܗܝ ܡܠ̣ܬܐ ܐܠܗܐ ⁰ܕܡܒܣܪ . ܘܟܝ̇ܢܐ
JnMaron:Expos ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܚܒܟܘܗܝ ܘܡXܟܒX X ܐܠܗܝܐ ܠܘܝܒX ܝܢܩܘܒ ܡ̇ܢ X ܫܘܐ ܠܐܒܐ X67 ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘ ) ܗܝ ( ܐܝܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܐܢ
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ ܩܢ̣ܘܡܝܢ̈ . ⁷ [145]ܘܠܐ ܣܦܩܬ̣̇ ܠܗܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ̇ ܩܢ̣ܘܡܐ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘ̣ܡܐ ܕܡܩܝܡ . ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܡܪ̇ ܝܢ
JnMaron:Expos ܓܝܪ ܠܐ ܗ̣ܘܐܐܠܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܪܝܫܝܬ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܡܫܟܚ̣ܘ ܕܥܠ ܫܘܝܘܬܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܀ [8]ܐܠܗܐ
JnMaron:Expos ܕܟ̇ܦܪ ܘܠܐ ܡ̣̇ܘܕܐ ܕܝܠܕܬ̣̇ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ⁷ܘܠ̣̇ܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ⁰ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ . ܘܚܪܩܬ̣̇ ܒܚܪܡܐ̈ ܥܠ ܟܠ
JnMaron:Expos ܠܗ̇ܘ XX ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ²ܘܕܬܪܝܢ̈ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܡܐ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܆ ¹ X X XX18ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܡ̇ܐ ܥܠ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܚܕ
JnMaron:Expos ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܘܚ̇ܙܝܢܢ ܒܢ ܬܪܝܢ̈ Xܟܝܢܝܢ̈ XX 41 ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܬܚܘܝܬܐ ܠܪܘܟܒܐ ܕܝܠܢ ܕܒܗ ܐܝܬܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܪ ܟܒܝܢ
JnMaron:Expos ܕܫܘܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ XX X0 ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ¹⁰ܩܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X ܓܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥX XX XX ܡܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܫܦܝܪ ܡܬܪܥܝܢ ܕܗܠܝܢ
JnMaron:Expos ⁴ X 42ܡܬܪܢܐ ܡܠ̣ܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ X ܕܒܬܘܠܬܐX ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ : ܚܕܗܘ ܗܟܝܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܠܐ ܣ̣ܛܪ
JnMaron:Expos ܢܫ̣ܢܐ ܘܢ̣ܐܡܪ ܠܒܣܪܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܫܡܫXܝܐX X ܐܦܘܠܝܢܐܪܩX ܡ̇ܢ ܐܢ ܒܩܢܘ̣ܡܐ ܕܡܠܬܐܐܬܓܒܠ ܒܣܪܐ0 ³ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕ ) ܫܐ . ⁴ (
JnMaron:Expos ܡܬܐܡܪ̣ ܐܒܐ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ X ²ܕܡܠ̣ܬܐ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ³ܕܡܬܚ̣X . ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܡܢ ܡ̣ܐܡܪܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܘܐܦ ܠܘܩܒܠ ܐܪܝܢܘ : ¹ X 25ܐܠܗܐ
JnMaron:Expos ܐܡܪ̇ ²ܐܝ̣ܢ ܐܡܪ̣ ܠܗ ܐܢܬ . ܠܐ ܡܫܟܚ . ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ X ܡ̇ܢ X ܐܘ̇ ܠܒܪ XX 109 ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝ̣ܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܕܝܢ ܕܚܕ ܡܢܗ̇ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܫܘܝܬ̣̇ ܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܦܠܝܓܝܢ ܡܢ XX 4ܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܘܬܘܒ Xܡ̣̇ܘܕܝܢܢ
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ ⁴ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ X 23ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܗܝܡܢܝܢ . ܟܝܢܐ̈ X ܕܝܢ
JnMaron:Expos ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ⁰ܕܩܢܘܡܐ̈ . ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܝܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܘܗܟܢܐXܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . XX ܕܠܐ X XX X ܒܘܠܒܠܐ