simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܫܪܟܐ ܀ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܫ̣ܡܥ ܆ ܦܩ̣ܕ ܩܪܒܐ ܠܝܘܡ ܡܚܪ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܕܬܬܝ̣ܕܥ ܓܠ̣ܝܐܝܬ ܘܙܟܘܬ ܐ̣ ܘܚ̇ܝܒܘܬ ܐ ܠܘܬ
JnEph:EccHist ܕܒܝܬܗ ܬܚ̣ܝܬ ܦܠܛܝܢ ܝ ܂ · ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܘܚܬܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܕܐ ܟ ܥܝ̇ܕܐ ܩܕܡܝܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܐ̇ܚ̣ܝܕܝܢ ܒܗ ܒܩܢܘܢ ܃ ܐܝܟ
JnEph:EccHist ܕܩܝ̣ܡܐ ܐ ܬ ܒܝܬ ܝ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܦܪܣܝܐ̈ ܕܥܠ ܙܦܠܢ ܡܝ̣ܠ ܂ ܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܓ̣ܘܫܐ̈ ܡܬ̇ܚܫܒ ܗܘܐ ܠܡܒ̣ܢܐ ܥܠܘܗܝ ܚ̣ܣܢܐ ܃ ܘܐ ܟ
JnEph:EccHist ܕܗ̣ܘ ܕܝܗ̣ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܬܘܒ ܥܒ̣ܕܐ ܚܪܢܐ ܕܡ̇ܪܚܡܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܝX ܛܝ̣ܒܝܪܝܣ ܦܩ̣ܕ ܘܐܬܦ̇ܢܝ ܟܘܠܗ ܗ̇ܘ ܚܘܫ̣ܒܢܐ ܠܟܠ
JnEph:EccHist ܕܢܥܒ̣ܕ ܠܗܘܢ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܗܠܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܒܥ̣ܘ ܡ̇ܢ ܘܟܢ̇ܫܝܢ ܠܚ̣ܘܕܐܝܬ ܆ ܟܕ ܠܐ ܪܝܫܐ X ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ
JnEph:EccHist ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ܟܘܠܗ ܚܝ̇ܠܗܘܢ ܢܥܡ̣ܠܘܢ ܚܠܦ ܦܘܠܝܛܝܐ ܡ̇ܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܬ̇ܦܪܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܢܝܚ ܐܢܘܢ ܃ ܐܝܟ
JnEph:EccHist ܟܣ̣ܝܐ ܆ ܐܝܟ ܕܢܬ̇ܒܥܘܢ ܐܢܘܢ ܕܢܬ̇ܩܪܒܘܢ ܒܣܘܢܗܕܣ ܂ ܡ̇ܢ ܘܢܘܩ̣ܠܝܪܐ̈ ܇ ܘܫܪܟܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܒܚܘ̣ܫܒܐ
JnEph:EccHist ܥܒ̣ܕ ܒܨ̣ܢܥܬܐ ܆ ܐܝܟ ܕܢܣ̣ܗܕ ܠܗ ܐܦܝܣܩܦܐ ܇ ·X XXX · ܕܗܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܕܐ̇ܙܠܝ ܠܦ̣ܪܛܘܪܝܢ ܕܝܠܝ̣ ܕܬܦܫ̇ܩܝܘܗܝ ܠܝ ܂ ܘܗܕܐ
JnEph:EccHist ܕܢܚ̇ܦܛ ܐܢܘܢ ܠܡ ܝܥܠ ܚXܝܘܬܐ ܇ ܥܡ ܕܡܝ̣ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܒ̈ ܢ ܝ ܬܪܝܥܝܬܗ̣ ܘXܥ̣ܠ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪ ܐ ܇ ܐ ܟ
JnEph:EccHist ܪܝܫ ·ܝܪܐ ܢܬ̣ܪܡܘܢ ܇ ܘܐܣ̣ܟܡܐ ܝܩ̇ܝܪܐ ܕ ܩܝ̇ܪܐܝܬ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܝ̣ܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܝX ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܇ · Xܘܗܝ ܗܘܐ
JnEph:EccHist ܙܟ̇ܐ̣ ܘܡ̇ܢ ܡ̣ܙܕܟܐ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܡ̇ܠܠܝ̈ ܆ ܫܠܚ̣ܘ ܠܗ ܡ̇ܢ ܥܠ ܕܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܢܬ̇ܛܝܒ ܠܩܪܒܐ̣ ܘܢ̇ܩ̣ܪܒ ܂ ܘܢ̇ܕܥ
JnEph:EccHist ܕܠܐ ܐܘܪ̣ܟܗ̇ ܠܬܫܥ̣ܝܬܐ ܕܝܐܓܪܬܐ ܆ ܫ̣ܕܪ ܠܘܬܝ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܝ ܗܦ̣ܟܘ ܠܗܪܟܐ̣ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܘܡܛܠ
JnEph:EccHist ܕܗ̣ܘ ܐ̇ܢܢ̣ܬܘ̣ ܘܬ̇ܒܪܘ ܐܢܘܢ̇ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܫܟ̣ܚܘܢ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܕܦܓܥ̣ ܒܗܘܢ ܆ ܥܕܡܐ ܕܠܨܠܡ̇ܐ̈ ܟܘܠ ܕܐܫܟ̣ܚܘ ܃ ܕܟܠ
JnEph:EccHist ܕܚܕ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܚ̣ܝܩܝܢ ܘܡ̇ܪܛܢܝܢ ܃ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܟܡܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ X ܡ̇ܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܐ ܃ ܐ ܟ
JnEph:EccHist ܡ̇ܙܒܢ ܩܪܡ̇ܣܐ̈ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬ̇ܬܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܙܒ̇ܢܢ ܩ̇ܪܡܣܐ̈ ܂ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܩ̇ܥܐ ܗܘܐ X Xܝܝ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܂
JnEph:EccHist ܕܢܫ̣ܬܦܪ ܆ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܡܗ̣ ܡܢ ܆ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܥܡ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܡ̇ܗܝܡܢ ܝ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܟܕ ܐܬܬ̣ܥܝܪ ܪܕܘܦ̣ܝܐ ܐ ܟ
JnEph:EccHist ܝ ܥ̣ܘܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܆ ܘܚ̣ܢܢ ܡܚ̣ܕܐ ܥܐ̇ܠܝܢܢ̣ ܡ̇ܢ ܆ ܐܬܬ̣ܙ ܥ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܗܢܐ̣ ܒܐܝܕܝ̈ ܕܢ̇ܣ̣ܗܕ ܒ̇ܥܐ ܂
JnEph:EccHist ܫܡ̣ܗܘܗ̇ ܗܘܘ̣ ܐ̇ܢܣܛܣܝܐ ܂ ܦ̇ܪܣܝܢܘ̈ ܕܢ̣ ܗ̣ܠܢܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܂ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܝܝ ·X ·X· ܫ̇ܪܝܘ ܩ̇ܥܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܒܢ̣ܛܘ
JnEph:EccHist ܕܗ̣ܘ ܕܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܫܬ̇ܕܪ ܠܘܬܝ ܆ ܐܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܡ̇ܛܪܬܗ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐ̣ܢ ܚ̇ܙܝܢ ܐ̣ܢܬܘܢ
JnEph:EccHist ܕܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘܝ ܃ ܕܐܦܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐ ܣܥ̇ܪ ܠܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐ̣ܦܝܩܣ ܆ 7ܘܠܐ ܥܩ̣ܪ 0ܝ ܐܘ ܐܘܩܕ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ