simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܚܝܠܗ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܟܡܐ
IsaacNin:memColl ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܒܗܪ ܠܡ ܇
IsaacNin:memColl ܡܝ̇ܬܐ ܀ 20ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ ܒܥܒ̇ܕܐ ܗܘܝ̈
IsaacNin:memColl ܘܡܬܚ̇ܝܠܐ ܇ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܨ̇ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܗܝ
IsaacNin:memColl ܢܬܚ̇ܘܐ ܇ ܗܟܘܬ ܡ̇ܢ ܡܦ̇ܣ ܐܢܐ ܕܬ̇ܒܥ
IsaacNin:memColl ܐܢܬX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ
IsaacNin:memColl ܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܟܠܢܐܝܬ ܡܨ̇ܠܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܒܗ . ܘܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܚܘܝܠܐ ܘܣ̇ܒܪܐ ܪܒܐ
IsaacNin:memColl ܕܢܣ̇ܝܒܪ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܘܢ ܚ̇ܐܪ .
IsaacNin:memColl ܠܟܘܢXX ܀ 51ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚ
IsaacNin:memColl ܨܐܕܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܢܬܠ
IsaacNin:memColl ܡܫܟܚ . 30ܠܦܘܠܘܣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ
IsaacNin:memColl Xܡܢ-- ܘܟܕ ܢܣܘܒܐ̈ ܡ̇ܢ ¹⁷ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܘܬ
IsaacNin:memColl . ܒܣܝܡ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܟܡܐ X1 ܕܡ̇ܨܝܐ
IsaacNin:memColl . ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܓܘ ܡܢ ܥܪܦܠܐX
IsaacNin:memColl ܫܘܒܩܢܐX ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ¹⁰ܕܡܦ̇ܣ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ
IsaacNin:memColl ܘܚܘܒܐ ܘܛܒܘܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܫ̇ܘܚܐ
IsaacNin:memColl ܕܢܬܝܕܥܘܢ . ܘܡܬܝܕܥܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܒܝܕ ܗܪ
IsaacNin:memColl ܕܢܘܕܥܢ . ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܘܡܠܝܐ ܝ8 ܗܘܐ
IsaacNin:memColl ܕܕܘܒܪܐ̈ . ܕܘܒܪܐ̈ ܡ̇ܢ ²ܣܥܘܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܦܓܪܐ·