simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܛXܘXܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܣܒ ܠܐ ܢܥ̇ܩܒ ܐܢܫ ܇ ܕܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܕܢܘܕܐ ܐ ܚܝܠܗ . ܗ̇ܝ
IsaacNin:memColl ܕܡܫܬܒܗܪ ܠܡ ܇ ܒܡܪܝܐ ܢܫܬܒܗܪX . ܬܡܝܗ ܗܘ ܫܘܒܗܪܐ ܗܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܇ ܘܢܬܡܠܐ ܚܕܘܬܐ . ܘܢܬܬܪܝܡ ܠܒܢ ܒܐܠܗܐ ܡܐ ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ .
IsaacNin:memColl ܕܒܗ ܒܥܒ̇ܕܐ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܟܕܘ ܘܒܐܝ . Xܝ̇ܗܘܢ ܣܝܡ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܦܝܣܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܘܒ̇ܥܝܢ ܚܘܣܝܐ ܐܦ ܥܠ ܡܝ̇ܬܐ ܀ 20ܘܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܢܨ̇ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܗܝ . 20ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܢܬܬ̇ܐܪ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܓܡܪܢ̈ ܇ ܘܗܝ ܒܠܥܕܝܗܝܢ ܠܐ ܢ̇ܗܪܐ ܘܡܬܚ̇ܝܠܐ ܇ ܗ̇ܝ
IsaacNin:memColl ܡܦ̇ܣ ܐܢܐ ܕܬ̇ܒܥ ܟܝܢܟܘܢ ܇ ܕܬܒܥܘܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܣܓܝ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܠܕܙܒܢܐ ܝܬܝܪܐ̈ ܢܬܚ̇ܘܐ ܇ ܗܟܘܬ
IsaacNin:memColl ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܘܗܒܬܐ ܡ̇ܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܕܐܝܟ⁶² ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬX . ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܡܣܬܟܠܢܐܝܬ ܡܨ̇ܠܐ ܇ ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܓܘܢܐ ܕܥܡ ܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܡܥ̇ܬܕܐ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܘ ܓܪܝܣX . ܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܕܟܠ
IsaacNin:memColl ܠܚܘܝܠܐ ܘܣ̇ܒܪܐ ܪܒܐ ܕܬܠܡܝ̇ܕܐ . ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܩ̇ܪܒܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ . ܘܡܢܗܝܢ
IsaacNin:memColl ܕܒܗܘܢ ܚ̇ܐܪ . ܕܐܝܠܝܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܩ̇ܝܡܝܢ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܒܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܡܚܫܘܠܐ̈ ܪܡܬܬܥܝܪܝܢ ܡܦ̇ܪܓܠ ܕܢܣ̇ܝܒܪ ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚ ܇ ܥ̇ܢܐ ܗܘܢܐ ܒܟܠܙܒܢ . ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܥܠ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܫܐܠܘ ³¹ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܬܝܗܒܐ ܠܟܘܢXX ܀ 51ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܢܬܠ ܐܝܠܝܢ ܝ17 ܕܝ̇ܕܥ ܕܐ̇ܠܨܐ ܕܢܬܠ ܇ ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܇ ܕܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ ܣܥܘܪ ܨܐܕܝ ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܠܐ ܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗܠܝܢ ܕܪܘܚ ܢܬܒ̇ܣܡ· ܟܕ ܡ̇ܢ ܇ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܪܘܚܐX ܕܢܣܒ ⁷⁹ܠܐ ܡܫܟܚ . 30ܠܦܘܠܘܣ
IsaacNin:memColl ¹⁷ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܇ ܕܒܓܠܝܐ ܢܣܒܘܢ ܫܘܝܐܝܬ . ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܟ ܘܙܥܘܪ ܇ ܫܘܝܐ ܠܘܬ ܫܘܒܩܢܐ . Xܡܢ-- ܘܟܕ ܢܣܘܒܐ̈
IsaacNin:memColl ܕܟܡܐ X1 ܕܡ̇ܨܝܐ ܠܥܠܠܬܐ̈ ܢܟ̇ܣܐ ܇ ¹⁰ܘܟܕ ܡܣ̇ܟܠ ܠܐ ܡ̇ܢ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܫܡܥ ܀ 24ܕܚܕ ܚܛܐ ܠܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܚܛܝܐ . ܒܣܝܡ ܠܗ
IsaacNin:memColl ܕܠܓܘ ܡܢ ܥܪܦܠܐX ܕܝܕܥܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܥܠ ܇ ܘܝܕܥ ܚܝܠܐ ܡ̇ܢ ܦܘܠܘܣ ܇ ܕܐܩܝܡܢ ܘܐܣܩܢ ܘܐܘܬܒܢ ܥXܗ ܒܫܡܝܐX . ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ
IsaacNin:memColl ¹⁰ܕܡܦ̇ܣ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܕܐܝܢܘ ܇ ܡܚ̇ܘܐ ܓܝܪ ܕܪܚ̇ܡ ܡ̇ܢ ܇ ܒܕ ܗܘ ܡ̇ܠܦ ܠܢ ܕܢܩ̇ܪܒ ܫܐܠܬܐ ܕܥܠ ܫܘܒܩܢܐX ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܫ̇ܘܚܐ ܚܕܘܬܗ ܇ ܗܢܐ ܚܕܘܬܗ ܚܕܘܬܐ ܗܝ ܕܚܠܦ ܓܘܐ ܡ̇ܢ ܥܘܬܪܐ ܗܘ ܝ X35ܘܥܘܬܪܗ ܕܝܠܢ ܗܘ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܘܒܐ ܘܛܒܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܇ ܒܝܕ ܗܪ ܓܐ ܕܥܠ ܩܘܝܡܐ ܕܟܠ ܇ ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܒܚܘܪܐ ܐܡܝܢܐ ܡ̇ܢ . ܐܪܙܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ ܨ̇ܒܐ ܕܢܬܝܕܥܘܢ . ܘܡܬܝܕܥܝܢ
IsaacNin:memColl ܕܫܘܡܠܝܐ ܝ8 ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ³²ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ· ܡ̇ܢ 18 Xܕܒܐܝܕܝ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ³¹ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܘܕܥܢ . ܕܐܝܟ
IsaacNin:memColl ²ܣܥܘܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܦܓܪܐ· ܨܘܡܐ ܇ ܬܫܡܫܬܐ ܇ ܙܕܩܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܕܘܟܬ ܦܫܐ ܡܡ̇ܠܝܐ ܠܟܠܗ̇ ܓܘܫܡܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ . ܕܘܒܪܐ̈