simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܕܪܡܙܝܢ ܕܩܪܝܒ ܡܘܬܐ ܇ ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܒܛܢܬܐ̈ ܕܒܚܒܠܝܗܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܢܟܠܐ̈ ܘܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܡܛܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ⁴ܕܡܗܠܟܐ . ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܡܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܘܡܢ X X 407ܪܘܚܐ ܕܫܝܕܐ . ܥܒܪܝܐ ܆ ܚܠܦ X Xܡܠܬܐ
IšoMerv:ComPs ܕܡܩܒܝܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܐܠܗܐ . Xܠܐ ܠܡ ܬܩܛܘܠ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܡ̇ܢ ܠܐܒܕܢܐ . [11]ܠܐ ܬܩܛܘܠ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܗ̣ܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥܡܝܠܐ ܘܪܫܝܐ ܘܡܝܬܪܐ ܆ ܡ̇ܢ . ܫܦܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ X0 ܠܒܬܘܠܘܬܐ ܥܗ̣ܕXX ܇ ⁵⁹ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠ ܥܡ X ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܡܢ ܓܘ ܥܡܘܕܐ ܇ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܒܠܝܐ̈ . [X]ܘܒܥܡܘܕܐ ܕܥܢܢܐ . ܐܦ ܠܫܡܘܐܝܠ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܟܕ ܦܢܘ ܆ ܦܩ̣ܕ ܥܠܝܗܘܢ ܟܘܪܫ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܥܒܪܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . XX [X]ܣ̣ܕܪܬ ܩܕܡܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܚܘܒܠܐ ܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܫܪܝ ܇ ܘܒܠܥܕ ܣܟܠܘܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ³ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܐܟܡ̇ܢ ܕܣܝܒܪ ܟܕ ܐܬܬܥܘܠ . ܗ̇ܝ 5ܕܝܢ ܕܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ 5 ܠܬܠܬܝܢ ܒܣܗܪܐ ܇ ܐܡܪܝܢ ܟܠܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܚܫܟܐ ܗܢܐ ܕܒܠܐ ܢܡܘܣܐ ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܥܠ ܡܝܐ̈ ܪܩܥܗ̇ ܐܠܐ ܕܟܕ ܠܡ ܒܥܘܒܗ̇ ܘܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܐܫܝܕܝܢ ܡ̇ܢ 20ܠܐܪܥܗܘܢ ܀ . ܩܠܗ . [6]ܠܕܪXܥ ܐܪܥܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܣ̇ܐܡ 0 ܬܘܟܠܢܗ ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܗ̣ܘ ܢܦXܝܟ ܡܢ . ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܬܘܟܠܢܝ ܘܒܝܬ ܓܘܣܝ . [3]ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܕܡܢܐ ܡܬܗܢܐ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܕܐܬܚܒܪ ܘܗܘܐ X ܚܒܪܐ ܘܫܘܬܦܐ ܠܕܝܘܐ̈ . ܒܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܪܚܫܐ ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܘܡܪܝܪܐ . ܘܐܦ ܚܒܪܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܆ ܒܚܕܐ
IšoMerv:ComPs ܕܒܝܕ ܐܐܪ ܬܝܡܢܐ ܡܫܬܪܝܐ ܠܒܝܕܘܬܗ ܕܬܠXܢܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܬܡܠܝܢ . ܕܬܝܡܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܆ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܒܡܫܟܐ ܇ ܚܘܪܐ ܕܝܢ ¹ܒܫܢܐ̈ . ² [X]ܗ̇ܝ ܕܢܕܘܫ ܚܝܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܡ ܐܘܟܡܐ ܘܗܢܕܘܝܐ ܚܘ̇X ܆ ܘܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܫܪܪܢ̈ ܆ ܐܘܟܡܐ
IšoMerv:ComPs ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܦܠܐ ܥܡܪܗܘܢ ܚܫܚ ܠܠܒܘܫܐ ܡܝܬܪܐ . ܡ̇ܢ ܕܥܢܐ̈ . ܗܢܘ . ܕܩܢܝܢ ܫܘܡܢܐ X ܘܠܒܫܝܢ ܥܡܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܘܢܒܝܐ ܘܙܕܝܩܐ . ܦ̣ܪܥ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ³ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܦܪܥܗ . ܬܘܒ ܦ̣ܪܥ Xܘܠܐ ܦ̣ܪܥX . ܠܐ ܦܪܥ
IšoMerv:ComPs ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܡܢ 0ܒܬܘܠܬܐ ܫܩܠܝܢ ܠܗ̇ . ܐܝܟ ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܆ ܥܠ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ . ܐܢܫܝܢ̈
IšoMerv:ComPs ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܫܡܗ ܠܗܘܢ ܕܚܦܪܐX ܆ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܢXܐܝܕܝ̈ ܡܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܠܕܒܝܬ ܫܐܘܠ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܐܝܟ XX
IšoMerv:ComPs ܕܟܕ ܡܟܬܪܝܢ ܒܚܝܐ̈ ܇ ܝܬܝܪ ܢܣܒܝܢ ܢܣܝܢܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܬܢܒܐ X ܆ ܚܠܦ ܕܠܐ ܢܒܘܬܘܢX ܇ ܕܠܐ ܢܡܘܬܘܢ ܐܝܬ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܬ̇ܒܥ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܘܒܟܐܢܘܬܐ . ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܝ̣ܢܐ ܘܡܠܬܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ . ܕܝ̣ܢܐ ܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܕܡܒܓܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܡ̇ܢ ⁵ܕܘܝܕ ܒܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܆ ܘܡܡܠܠ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܚܘܢܝܐ ܐܝܟ