simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ⁴ܗܢܘ . ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܝܪܩܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܇
IšoMerv:ComOT . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܫܝܐ ܥܠ ܚܕܕܐ̈
IšoMerv:ComOT ܠܢܦܫܗܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܫܝܐ ܡܚܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ
IšoMerv:ComOT ܐܣܩܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܠܚܣܡܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܥܡ
IšoMerv:ComOT ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܘܢܥܡܠ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܘܓܐܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܡܘܠܕ
IšoMerv:ComOT . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܐܬܬܥܝܩ
IšoMerv:ComOT ܕܢܛܥܘܢ ܒܚܙܘܢܐ̈ ⁵ܐܝܟ ܡ̇ܢ XX ܕܢܫܡܠܘܢ ܪܓܬ
IšoMerv:ComOT ܩܪܗ̇ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܐܝܩܪܗܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢXܝ ܐܪܡܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܠܡ [6]ܗ̇ܝ ܕܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܚܝ .
IšoMerv:ComOT ܓܪܡܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܝܘܬܐ ܒܠܒܐ ܥܡܪܐ
IšoMerv:ComOT ܐܘܪܫܠܡ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܝܡܐ ܒܚܒܠܐ̈ ܕܥܩܬܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܚܘܫܒܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܣܓܝܦܘܬ ܡܕܥܐ ܘܒܬܡܝܗܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܠܐ ܬܫܐܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬܪ ܫܘܘܕܥܐ ܗܢܐ
IšoMerv:ComOT . ¹ܗ̇ܝ ܕܣܐܡܐ ܡ̇ܢ ܆ ²ܡܠܬܐ ܗܝ
IšoMerv:ComOT ܡܨܠܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܒܪܘܚܐ ܕܡܦܩ
IšoMerv:ComOT ܡܠܐܟܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܢܛܘܪܬܗ ܐܬܦܩܕ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܡܘܬܢܐܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܥܝܢ ܗܢܝܢܐ ܒܪܫܢܘܬܗ