simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܝܪܩܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܪܘܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܩܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܩܩܠܬܐ̈ . [X9]ܘܕܡ̇ܢ ܡܩܢܐܢ̈ ܥܝܢܘܗܝ̈ . ⁴ܗܢܘ . ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܟܫܝܐ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܠܐ ܡܛܒܥܐ ܗܘܬ ܠܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܝܟܐܝܠ . ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܠܘ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܩܫܝܐ ܡܚܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܢ ܕܗ̇ܢܘܢ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܥܡܘܪܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܟܕ ܡܢܟܘܢ ܢܣܒܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܘܝܐܐ ܠܢܦܫܗܘܢ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT . ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗ ܬܫܥܝܬܐ X ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܢܦܬܚ . ܕܣܒ̣ܪ ܠܡ ܡ̇ܢ ܠܒܪܗ ܥܠܬܐ . ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܕܠܐܠܗܐ ܠܡ ܕܝܣܪܝܠ ܐܣܩܗ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܡܡܠܠ . ܘܬܘܒ ܐܢ ܐܢܬܬܟ ܗܝ ܆ ܢ̇ܦܠ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ ܆ ܘܚܝܪܐ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܒܝܫܬܐ : ܟܕ ܡܬܪܓܪܓܐ ܠܚܣܡܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܫܟܚ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܥܪ ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܕܨܒܘܬܐܐ̇ܡܪ . ܕܐܢ ܠܡ ܥܡ ܡܠܟܐ ܟܕ ܛܒ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝܬ
IšoMerv:ComOT ܕܣܘܓܐܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܡܘܠܕ ܒܛܠܢܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܇ ܟܠ ܟܡܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܇ ܕܟܡܐ ܡܝܬܪܐ ܕܢܫܬܚܩ ܐܢܫ ܘܢܥܡܠ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܐܬܬܥܝܩ ܥܠ ܡܘܬܗ ܆ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ ܫܘܢܝܗ ܐܒܠܐ ܡ̇ܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܫܝܘܠ ܆ ܥܒ̇ܕܬ ܐܢܐ⁴ܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܠܐ . ܠܘ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT XX ܕܢܫܡܠܘܢ ܪܓܬ ܦܓܪܐ ܥܠܘ . ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡ̇ܢ . ܠܘܬ ܙܢܝܬܐ ܥܠܘ ⁴ܥܪܝܡܐܝܬ ܆ ܕܢܛܥܘܢ ܒܚܙܘܢܐ̈ ⁵ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܪܚܝܡܐ ܐܢܬܬܐ ܥܠ ܓܒܪܗ̇ . ܠܘ ܡ̇ܢ ܕܥܝܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܢܬܬܗ . ܪܓܬܐ ܕܥܝܢܘܗܝ̈ ܩܪܗ̇ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢXܝ ܐܪܡܝܐ̈ ܥܡ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܥܒܪܝܢ ܡܢ ܐܝܩܪܗܘܢ . ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬܝ ܛܒܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܘܡܢ ܐܝܩܪܗܘܢ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܢܗܘܐ ܚܝ . ܗܢܘ . ܟܕ ܚܝ ܐܢܬ ܘܚܠ ܐܢܬ ܘܒܝܬܟ ܆ ܬܫܬܘܐ ܠܓܙܐ ܡ̇ܢ ܕܥܒ̇ܕܗ ܒܟܪܡܠܐ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܡܪܥܝܬܗ ܠܡ [6]ܗ̇ܝ ܕܗܟܢܐ
IšoMerv:ComOT ܕܚܝܘܬܐ ܒܠܒܐ ܥܡܪܐ ܇ ܘܪܘܚܐ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܬܙܝܥܐ ⁴ܚܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܕܫܪܟܐ . X X22]ܪܘܚܐ ܕܟܝܒܐ ܡܝܒܫܐ ܓܪܡܐ̈ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܩܝܡܐ ܒܚܒܠܐ̈ ܕܥܩܬܐ̈ . ܘܡܣܟܝܐ ܠܝܠܕܐ ܕܦܘܪܩܢܐ . ܡ̇ܢ ܫܒܝܐ X ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܚܢܢܐ ܆ ܝܠܕܬܐ ܐܘܪܫܠܡ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܒܣܓܝܦܘܬ ܡܕܥܐ ܘܒܬܡܝܗܘܬܐ ܐܬܟܪܗ ܇ ܘܫܢ̣ܐ ܗܘܢܗ ܡ̇ܢ XX XX8ܗ̇ܝ ܕܠܒܗ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܫܢܐ . ܗܢܘ . ܚܘܫܒܗ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܒܬܪ ܫܘܘܕܥܐ ܗܢܐ ܆ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܟܕ ܐܦ ܡ̇ܢ ܕܚܩܠܐ . [19]ܗ̇ܝ ܕܟܢܘܫ ܐܝܕܟ . ܗܢܘ . ܠܐ ܬܫܐܠ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܆ ²ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܓܘܐ . ܗܢܘ . ܕܟܠܗܘܢ ܠܡ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܛܡܝܪܝܢ ܡ̇ܢ . ܠܫܢܐ ܆ ܢܣܟܐ ܕܕܗܒܐ . ܗܢܘ . ܢܩܘܪܗ̇ . ¹ܗ̇ܝ ܕܣܐܡܐ
IšoMerv:ComOT ܕܝ̇ܕܥ ܒܪܘܚܐ ܕܡܦܩ ܠܗ ܐܠܗܐ ⁴ܐ̇ܡܪ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝ ܗܘ̇ܝܬ ܠܡ ܡ̇ܢ Xܢ ܗܝ ܒܕܥܕܟܝܠ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ]ܗ̣ܘܐ ³[ܟܕ ܡܨܠܐ . ܘܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܠܢܛܘܪܬܗ ܐܬܦܩܕ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘܕܐ ܡܢ ܢܘܪܐ . X [X]ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܠܐܟܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܛܥܝܢ ܗܢܝܢܐ ܒܪܫܢܘܬܗ ܠܣ̣ܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ . ܚܢܢܐ ܆ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܫܒܢܐ . ܘܕܡܝܐ ܕܠܗ ܠܫܒܢܐ¹ ܣܘܟܬܐ ܩ̇ܪܐ ܕܡܘܬܢܐܝܬ . ܐܝܟ