simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ
IšoAdiab:Epist ܕܚܘܒܟ ܂ ܘܠܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܃ ܗܘ
IšoAdiab:Epist ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂
IšoAdiab:Epist ܢܬ̣ܦ ܂ ܘܠܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܨܝܕ ܡܠܬܐ ܕܥܝܕܐ
IšoAdiab:Epist ܠܗ ܥܠܡܐ ܘܛܥܫ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܂
IšoAdiab:Epist ܫܠܡ ܂ ܠܟ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܪܚ̇ܡ
IšoAdiab:Epist ܗܘ ܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܣܠܝ ܇ ܕܠܐ
IšoAdiab:Epist ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂
IšoAdiab:Epist ܡ̣ܢ ܝܠܕܐ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܫܬܩܐ ܕܢܝܚܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘ ܂ ܒܥܠܬܗ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢܬܝܐ ܗܘ
IšoAdiab:Epist ܂ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܆ ܗܘ̇ ܕܠܐ
IšoAdiab:Epist ܠܡܣܬܢܩܘ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܗܫܐ
IšoAdiab:Epist ܠܟ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܝܬ ܟܐܡܬ
IšoAdiab:Epist ܦܐܪܘܗܝ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܝ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܕܥܘܢܕܢܗ ܃ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܫܚ ܕܢܩܘܡ ܒܕܘܟܬܐ
IšoAdiab:Epist ܗܫܐ ܂ ܘܕܐܬܐܠܨ ܡ̇ܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆
IšoAdiab:Epist ܐ ܂ ܠܝ ܡ̇ܢ ܃ ܕܠܗܝܡܢܘܬܟ ܫܦܝܬܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘ̣ ܢܣܝܒܪܝܘܗܝ ܠܕܝ̣ܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܪܡ
IšoAdiab:Epist ܕ̣ܡܪܝܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܗܕܐ ܬܗܢܐ
IšoAdiab:Epist ܘܟܘ̇ܙܬ ܂ ܘܕܐܥܕܘܠ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪܚܬ ܂