simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
IšoAdiab:Epist ܩܕܡܝܬܐ̈ ܃ ܗܘ ܙܢܐ ܕܗܟܢܝܘܬܗܝܢ ܘܠܐ ܫܟܝܚܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܡܩ̇ܘܐ ܠܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܚܘܒܟ ܂ ܘܠܗ̇ܢܝܢ
IšoAdiab:Epist ܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܚܙܝܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܂ ܗܐ ܠܘܬܢ ܐܢܘ ܡ̇ܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܦܛܪܝܪܟܐ̈ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܨܝܕ ܡܠܬܐ ܕܥܝܕܐ ܂ ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܨܝܕ ܬܘܕܝܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܥܩܒܢܐ̈ ܒܚܝܠܐ̈ ܕܗܢܝܐܘܬܗ ܢܬ̣ܦ ܂ ܘܠܡܢܗܘܢ
IšoAdiab:Epist ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܐܒܕ ܠܗ ܐܦ ܗܘ̣ ܡܕܥܐ ܐܢܫܝܐ ܃ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܂ ܆ ܐܚܝ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܂ ܕܗܫܐ ܕܥܬܩ ܘܣܐܒ ܘܒܠܝ ܠܗ ܥܠܡܐ ܘܛܥܫ
IšoAdiab:Epist ܗܟܝܠ ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܆ ܩܕܡ ܕܠܡ̇ܢ ܕܟܬܒ ܝ ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܢܨܚ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܙܕܫܒܘܪ ܝܫܘܥܝܗܒ ܒܡܪܢ ܫܠܡ ܂ ܠܟ
IšoAdiab:Epist ܕܡܣܠܝ ܇ ܕܠܐ ܐܡܪ ܕܐܦ ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡXܠܐܒ ܠܟܠ ܃ ܡܣܠܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܘܕܪܘܚ ܩܒܠ ܡ̣ܢ ܐܢܫ ܒܪܢܫܐ ܂ ܥܠ ܕܟܠ ܒܪܢܫ ܡܣܠܝ ܗܘ ܝ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܝܘܒ ܂ ܒܬܪܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܗܢܝܐܝܬ ܣܒܘܠ ܒܘܣܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܣܟܢܘܬܐ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܒܫܬܩܐ ܕܢܝܚܐ ܡܘܒܠ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܐܘܠܨܢܐ ܡܝܬܐ ܂ ܘܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܐ ܝܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܐ ܘܟܒܪ ܐܦ ܡܝܬܪ ܒܡܕܡ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܝܠܕܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܘܦܫܝܛܐ ܂ ܒܚܫܚܬܗ ܕܝܢ ܥܦܝܦܐ ܂ · ܝ · ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܢܐܬܐ ܣܡܝܐ ܗܘ̣ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܡܣܠܝܐ ܗܘ ܂ ܒܥܠܬܗ
IšoAdiab:Epist ܆ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ̈ ܐܢܐ ܃ ܐܬܒܨܪܬ̤ ܗ ܡܢܘܬܗ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܝ ܘܪܚܡܬܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ ܡ̣ܢ ܐܒܐ
IšoAdiab:Epist ܐܦ ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܃ ܗܟܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܆ ܘܠܡ̇ܢ ܡ̇ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܦܪܘܣ ܆ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܐܪܙܐ ܥܠ ܛܠܠܗ ܕܗܛܛܐ 0 ܠܡܣܬܢܩܘ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܕܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܝܬ ܟܐܡܬ ܃ ܕܐܦܠܐ ܕܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܬܝܒܬܟ ܆ ܐܬܡܨܐ ܡ̇ܢ ܕܒܟܬܝܒܬܐ ܂ ܘܗܝ̣ ܗܕܐ ܃ ܕܠܐ ܫܡ ܘܕܠܐ ܫܘܘܕ ܕ ܠܟ ܂ ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܠܗܝ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܃ ܕܒܠܚܘܕ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܚܘܒܐ ܡ̣ܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܂ ܗܠܝܢ
IšoAdiab:Epist ܕܚ̇ܫܚ ܕܢܩܘܡ ܒܕܘܟܬܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܝܟ ܕܫܡ̇ܥܬ ܃ ܐܦ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܒܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܘܢܕܢܗ ܃ ܥܠ
IšoAdiab:Epist ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܢܣܝܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܩܕܡܘ ܓܕܫܘ ܐܠܦܘܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܨ̇ܒ̣ܐ ܗܘ̇ܝܬ ܠܡܟܬܒ ܃ ܐܟܬܘܒ ܠܟܘܢ ܗܫܐ ܂ ܘܕܐܬܐܠܨ
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܠܗܝܡܢܘܬܟ ܫܦܝܬܐ ܝܝ ܒܣܘܓܐܬ ܦܐܪܐ̈ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܡ̇ܢ ܠܡܬܦܢܝܘ ܒܨܠܘܬ ܐ ܠܬܪܝܢ ܒܚܕ ܢܝܫܐ ܕܣܢܝܩܘܬ ܐ ܂ ܠܝ
IšoAdiab:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܙ ܝ ܂ ܕܟܬ̇ܒܬ ܠܟܘܢ ܃ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܗܘ̇ ܕܪ ܂ ܠܚ ܠܟܘܢ ܃ ܗܘ̣ ܢܣܝܒܪܝܘܗܝ ܠܕܝ̣ܢܐ
IšoAdiab:Epist ܐܦ ܗܕܐ ܬܗܢܐ ܠܟ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܗܢܬ ܂ ܕܝܠܟ ܬܗܘܐ ܛܒܬܐ ܡ̇ܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡ̣ܢ ܣܕܪܐ ܙܗܝܪܐ ܕܚܝܠܘܬܗ̈ ܕ̣ܡܪܝܐ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܐܡ̇ܪܚܬ ܂ ܘܕܐܫܒܚ ܕܝܢ ܐܬܥܛܠ ܂ ܝܝ ܂ ܝ ܠܝ ܂ ܒܪܡ ܐܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܚܣܝܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܣܘܓܐܐ ܐܬܩ̇ܢܛܬ ܘܟܘ̇ܙܬ ܂ ܘܕܐܥܕܘܠ