simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܕܪܘܫܥܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܥܦܐ ܥܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ
HistChurchEast . ܕܕܝܕܘܪܘܣẌ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܣܬܪܕ ܘܐܙܕܩܦ ܘܐܬܩܒܪ
HistChurchEast ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܘܕܥ ܡ̇ܢ ܠܐܠܘܘܬܐ . ܐܝܬ
HistChurchEast . ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܗ ܕܢܣܛܪܝܣ
HistChurchEast ܗ̇ܘ ܕܡܢܣܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܟ̣ܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ
HistChurchEast ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܚܕ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ ܐܡ̣ܪܬ .
HistChurchEast ܗܠܝܝܢ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ
HistChurchEast . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܡ̇ܢ X ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈
HistChurchEast ܕܕܝܕܘܪܘܣ̈ X ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܠܠܥܙܪ
HistChurchEast ܘܗ̣ܘܐ ܡܚܪܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܩܒܠ ܠܝܘܒܢܠܝܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ
HistChurchEast ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܕܡ ܚܣܝܪ ܠܗܠܝܢ
HistChurchEast ܘ̇ܠܐ . ¹¹ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܪܢܐ ¹²ܐܡܪܝܢ ܠܗ̇ܘ
HistChurchEast ܘܘܦܪܟܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ̣ ܚܡܫܝܢ
HistChurchEast ܓܒܝܢܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܨܕܥܘXܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܟܘܗܝ̈ ܕܛܥܝܢX ܝܘܕܐ̈
HistChurchEast ܆ ܠܐ ܝܠܕܬ ܡ̇ܢ ܐ . ܕܐܠܗܐ
HistChurchEast ܥܠ ܪܫܗܘܢ ܀ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܕܫ̇ܡܥ ܠܝ
HistChurchEast ܘ . ܝܝ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܣ ܥܠ ܟܦܢܘܬܗ
HistChurchEast ܠܚܛܝܬܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܩ̇ܒܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ
HistChurchEast ܕܦܠܘܝܢܘܣ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
HistChurchEast . ܒܕܓܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܐܘܕܝܘܗ̇