simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܕܒܐܥܦܐ ܥܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܘܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܢܝܩܝܐ . ܡ̇ܢ . ܘܐܦܢ ܒܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܠܡܫܪܪܘ ܣܒܪܘ ܗܠܝܢ ܕܪܘܫܥܐ : ܐܝܟ
HistChurchEast ܕܐܣܬܪܕ ܘܐܙܕܩܦ ܘܐܬܩܒܪ ܕܬܚܦܝܬܐ ܀ ܘܬܘܒ̈ ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܩܠܐ ܢܩܝܡ . ܕܕܝܕܘܪܘܣẌ ܘܗ̇ܝ
HistChurchEast ܠܐܠܘܘܬܐ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܠܐܢܫܘܬܐ›- . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܡ̇ܢ ܆ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܕܥܢܐ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܘܕܥ
HistChurchEast ܕܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܗ ܕܢܣܛܪܝܣ ܆ ܦܘܫܩܐ ܕܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܛܢܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܆ ܕܠܝܚܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܩܒܠܬ . ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ
HistChurchEast ܕܐܬܟ̣ܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܝܚܝܡܐ Xܐܡ̇ ܠܗ . ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܡ̇ܢ ܠܐܓܘܢܐ . ܘܥܒܕܗ ܠܦܓܪܗ ܕܢܟܦܢ . ܘܩ̣ܪܒ ܗ̇ܘ ܕܡܢܣܐ ܐܝܟ
HistChurchEast ܩܢܘܡܐ ܐܡ̣ܪܬ . ܟܕ̇ ܥܪܩܐ ܡܢ ܦܘܠܝܓܐ . oX ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ : ܡ̇ܢ . ܙܪ̣ ܩ ܗܘܐ ܕܬܘܕܐ ܆ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܡܪܟܒܐ . ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܚܕ
HistChurchEast ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܆ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܢܗܘܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܝܗܘܕܝܘܬܐ ܇ ܐܘ ܟܝܬ ܡܢ ܗܪܣܝܣ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ . ܗܠܝܝܢ ܆ ܐܢ
HistChurchEast X ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ X X ܝ X ܕܡܪܢ ܡܡܬܠܝܢ . ܚܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ¹ܠܐܠܗܐ ܐܠܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܡܢ ܬܚܘܡܐ . - ܛ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ
HistChurchEast ܕܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܠܠܥܙܪ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܓܠܠܐ̈ ܢ̇ܫܬܩ . ܐܝܪܝܗܝܢ ܕܐܠܗܐ . ܕܕܝܕܘܪܘܣ̈ X ܘܗ̇ܘ
HistChurchEast ܕܡܩܒܠ ܠܝܘܒܢܠܝܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܬܐܪܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ . ܣܛܪ ܡܢ ܡ̇ܢ ܐܝܠܝܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܡܢܗ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܢ . ܘܬܐ . ܘܗ̣ܘܐ ܡܚܪܡ ܟܠ
HistChurchEast ܕܡܕܡ ܚܣܝܪ ܠܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡܥܠܝܢ ܥܠܝܗܝܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܆ oX ܡܫܪܪܐ . ܗ̇ܝ ܕܗܢܘܢ ܠܟܠܢܫ ܐܘܕܥܘ · ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ
HistChurchEast ܕܚܪܢܐ ¹²ܐܡܪܝܢ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ . oX ܝ ܝܝܝXܟ X- ܘ̣ܚ ܡ̇ܢ ܠܡܩܪܐX¹ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܘ̇ܠܐ . ¹¹ܐܝܟ
HistChurchEast . ܐܝܟ̣ ܚܡܫܝܢ ܦܪܫܝܢẌ ܪܗܘܡܝܐ̈ . ܐܝܟ ܕܢܝܬܘܢܝܗܝ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܢܗܪܐ . ܘܐܬܬܙܝܠ ܘܘܦܪܟܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܕܪ
HistChurchEast ܟܟܘܗܝ̈ ܕܛܥܝܢX ܝܘܕܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܣܪܢܐ ܠܗܘܢ ܒܡܪܟܒܬ ܐ ܡ̇ܢ ܪܫܐ ܘܡ̣ܝܢ ܥܝܢܘܘܝ̈ ܘܡ̣ܢ ܓܒܝܢܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܨܕܥܘXܘܝ̈
HistChurchEast ܐ . ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܝܠܕܬ ܠܐܢܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܥܦܝܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܝܠܕܬ
HistChurchEast ܢܬܠ ܕܫ̇ܡܥ ܠܝ ܐXܪ ܐܝܘܒ . ܐܠܐ ܗܐ ܒܫܡܝܐ ܣܗܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܦܣܘܣ ܘܐܢ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܪܫܗܘܢ ܀
HistChurchEast ܕܚ̇ܣ ܥܠ ܟܦܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܚܬܚܬ ܠܗ . ܠܐܕܡ ܐܡ̣ܪ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ . ܐܝܟ ܡܠܘܟܐ ܕܛܝܒܬܐ̈ ܩ̣ܪܒ ܠܘܬ ܐ . ܝX . ܘ . ܝܝ
HistChurchEast ܩ̇ܒܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܐܘܒܕ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܡ̇ܢ : ܐܠܐ ܘܟܢ ܫܡܥ ܡܢ ܥܒ̣ܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܚܛܝܬܐ . ܦܓܪܐ
HistChurchEast ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܐܩܩܘ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܓܪܬܐ ܕܠܐܘܢ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܝܢ ܩܕܝܡ ܒܐܦܣܘܣ ܥܒܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܦܠܘܝܢܘܣ ܇ ܐܝܟ
HistChurchEast ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܐܘܕܝܘܗ̇ ọ X XXX ܐ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܕ . ܐ̈ ܐܬܚܪܝܝܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ . ܒܕܓܘܢ ܐܢܫܝܢ̈