simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܕܨܒ̇ܐ ܗܘ ܡܪ ܚܡ ܇ ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ XX ܡܩܫܐ . ܘܟܒܪ ܬܐܡܪ : ܡ̇ܢ ܒܓܒܪܘܬܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܐܢܐ ܒܡܨܪܝܢ . [9 , 18--19]ܡܕܝܢ ܥܠ
GanBus ܡܛܠ ܓܒܪܝܠ ܐܫܠܡܘ ܕܗ̣ܘ ܠܡ ܡܥܠ ܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܦܩ ܡ̇ܢ 0 ܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܕܢܝܐܝܠ ܫܒܘܥܐ̈ ܡܢ̣ܐ ܘܐܫܠܡ . ܐܢܫܝܢ̈
GanBus : ܕܗܘ̣ܐ ܕܚܝܠ ܦܓܥܐ ܝܬܝܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܓܥܐ ܕܫܘܛܐ ܡ̇ܢ ܚܘܛܪܐ X2 ܐܘ ܙܩܬܐ . ܡܛܠ ܐܚܪܬܐ ܠܡܣܒ ܘܐܚܪܬܐ . ܠܘܩܕܡ
GanBus ܢܫܬܥܐ ܡܣܒܪܢܐ ܠܘܩܐ ܘܐܝܟ ܛܟܣܗ X ܕܟܝܢܐ . ܐܢܓܝܪ ܕܫܬܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܘ̣ܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܒܢܐ ܕܬܐܠܕ ܇ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ . ܢܩܦܐܝܬ
GanBus : ²²ܡܛܠ ܕܡܢ ܬܡܢ ܫܪܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ²³ܘܗܢܘܢ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܠܚܘܕ ܐܡܝܪܐ ܕܡܡܠܟ . ܘܗܕܐ ܡܛܠ X ܚܡܫ ܥܠܠܬܐ̈ . ²¹ܚܕܐ
GanBus ܩܝܡܐ ܇ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܕܬܐܠܕ ܇ X1 X2ܘܠܫܢܐ ܙܥܘܪ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܬܒܚܢ ܕܝܠܗ̇ ܘܗܕܪܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܘܒܚܒܠܐ̈
GanBus ܕܩܪܝܬܐ ܒܚܕ ܬܫܪܝ ¹ܩܕܡܝܐ ܦܩܝܕܐ ܒܢܡܘܣܐ XX ܒܣܗܪܐ ܡ̇ܢ ܐܬܡܠܝܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܗ ܆ ܐܙ̣ܠ ܠܒܝܬܗ . X27ܕܘܟܪܢܐ
GanBus ܒܐܠܗܘܬܐ ܇ ܡܢܟܝ ܕܝܢ ܒܐܢܫܘܬܐ . ܒܪܝܟܬ ܒܢܫܐ̈ ܠܡ ܡ̇ܢ . [X 28]ܡܪ ܝ ¹ܢܣܛܘܪܝܣ : ܡܪܢ ܠܡ ܥܡܟܝ ܘܡܪܢ ܡܢܟܝ . ܥܡܟܝ
GanBus ܕܨܒ̇ܐ XX ܡܩܫܐ . ܘܟܒܪ ܬܐܡܪ : ܕܥܠ ܡܢܐ ܪܫ̇ܐ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ . [9 , 18--19]ܡܕܝܢ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܗܘ ܡܪ ܚܡ ܇ ܘܥܠ
GanBus ܠܡ ܢܐܡܪ ܕܙܟܝ ܐܢܬ ܠܒܝ ܘܦܪܝܩ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ . ܘܡܢܘ ܠܡ ܐܫܟܚ ܡ̇ܢ : ܠܝܬ ܠܡ⁴ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚ̇ܛܐ . ܐܘ ܡܢ ܓܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ :
GanBus ܕܐܡܪ̣ ܘܗܝܕܝܟ⁴ܘܕܗܫܐ ܫܘܐ ܗܘ ܠܩܪܒܐX . ܡܫܟܚܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܝܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܘܠܣܒܐ̈ ܣܟܗ . ܚܝܠܝ ܠܡ ܓܝܪ ܐܡܪ̣
GanBus ܥܠܝܐ̈ ܗܟܢܐ ܣܕܝܪܝܢ . ܬܓܡܐ ܥܠܝܐ : ܟܪܘܒܐ̈ ܇ ܣܪܦܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܘܐܟ̣ܠ ܥܡ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܐܫܬܝܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪܗܘܢ . X ܚܝܠܘܬܐ̈
GanBus ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ⁷ܫܩܠܬ ܫܘܪܝܐ ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܦܪܢܣ ܘܛܟܣ ܡ̇ܢ ܫܘܪܝܐ ܠܫܘܪܝܐ ܇ ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܠܒܪܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ . ܐܠܐ ܗ̇ܝ
GanBus ܟܕ ܣܝܡܐ ܥܠ XXX X |ܪܫܐ ܇ ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܬܢ̇ܐ ܡܪ ܚܦ : ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܓܘܐ ܕܗܢܐ ܘܡܢ ܠܫܢܐ . ܗ̇ܝ
GanBus ܕܡܠ̣ܟ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܠܡܓܡܪ ܇ X ܘܕܠܩܪܣܘܬܐ ܢܪܓܐ ܡ̇ܢ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܒܡܪܒܥܐ ܡܝܬܐ ܕܣܪܐܐ ܇ ܐܠܐ ܐܫܪ ܕܗ̇ܘ
GanBus ܕܨܒ̇ܐ ܒܒܝܫܬܐ ܘܠܡܒܐܫܘ ܪܚ̇ܡ ܘܠܡܛܠܡ ܘܠܡܩܫܝܘ ܢܝܪܐ ܡ̇ܢ ܠܦܘܬ ܚܝܠܗ ܘܡܪܚܡ ܥܠ ܟܢܘܬܗ̈ ܆ ܡܪܚܡ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܘܥܠ
GanBus ܡܠܝܐ̈ ܘܡܪܣܘܦܐ̈ ܘܩܨܡܝܗܘܢ̈ ܠܡ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ : ܗ : ܡ̇ܢ ܝ ܐܒܐ : ܐܬܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ ܒܣܦܝܩܐ̈ ܇ ܥܡ ܬܪܡܠܐ̈
GanBus ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܡܫܠܡܝܢ : ܕܟܕܐܒܝܐ ܡ̇ܢ ܐܚܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܆ ܒܥܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܛܝܗܝ ܕܢܣܝܡ ܒܣܡܐ . ܐܢܫܝܢ̈̈
GanBus ܓܒܪܝܠ ܗ̇ܘ ܛܒܝܒܐ ܕܩܐ̇ܡ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܇ ܡ̇ܢ , 19]ܐܢܐ ܐܢܐ ܓܒܪܝܠ . ܚܙܝ ܫܘܝܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ ܒܕܪܓܐ . ܐܢ
GanBus ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܗܘܐ ܒܦܚܡܐ ܕܐܬܝܐX ܠܓܠܝܢܗ ܕܡܠܐܟܐ ܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܩܕܡܝܬ⁴ܕܝܢ ܠܒܠܣܛܐ ܐܬܚܙܝ ܡܠܐܟܐ ܘܠܘ ܠܒܠܥܡ ܇ ܐܝܟ