simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar XX ܡܛܠ ܕܐܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ X ܢܗܘܐܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܢܐܦܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ X ܣ]ܘܐܪܘܣ
Elia:epLeonḤar ܒܐܕܫܐ ܡܬܝܕܥ Xܘܕܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ ܒܪ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ ܩ̇ܪ̣ܒ
Elia:epLeonḤar ܫܪܝܪܐܝܬ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܢܐ ܘܐܒ ܚܕ
Elia:epLeonḤar Xܝ . ܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܟܝܢܐ
Elia:epLeonḤar ܕXܢܐܘܪܓܝ X ܠܢ ܡ̇ܢ ܩܐܡ . ܘܡܛܠ
Elia:epLeonḤar ܗܠܝܢ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܒܒܘܠܒܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢܗܘܢ X ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܠܥܠ ܒܛܒܥ
Elia:epLeonḤar ܘܠܬܚܬ . ܘܠܥܠ ܡ̇ܢ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܗ̇ܝ
Elia:epLeonḤar . ܘܚܕ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܡܦܪܓ ܒܬܕܡܪܬܐ̈ .
Elia:epLeonḤar . ܒܡܐܡܪܐ . ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ
Elia:epLeonḤar ܪܦܪܨܘܦܐ̈ X ܐܬܝܕܥܬ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܦܚܝܟ̈ ܨܢܝܥܐ̈
Elia:epLeonḤar . ܕܬܕܥ ܡܢܘ ܡ̇ܢ ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܆
Elia:epLeonḤar X ܐܠܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆
Elia:epLeonḤar ܚܕ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܓܫܡ ܡܠܬܐ X
Elia:epLeonḤar ܡܫܬܡܠܝܐ X ܘܕܡܣܠܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܐ
Elia:epLeonḤar ܡܣܬܟܠܝܢܢ . ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܦܫܐ ܆
Elia:epLeonḤar ܟܪ ܓܪܓܘܪܝܘܣ X ܡ̇ܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ XXXX