simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܐܚܪܢܝܐܝܬ X ܢܗܘܐܐܝܬ ܠܚܘܫܒܝܢ̈ ܐܘܐܝܟ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܇ ܕܒܗܘܢ ⁴⁸ܐܘ ܡܛܠܬܗܘܢ X⁹ܡܗܝܡܢܝܢܢ . X XX ܡܛܠ ܕܐܢ
Elia:epLeonḤar ܗܠܝܢ X ܣ]ܘܐܪܘܣ X[ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܐܡܪ ܠܝ ܕܒܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ . . . . . ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܕ̇ ܟܬܒ ܓܝܪ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܢܐܦܠܝܘܣ
Elia:epLeonḤar ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ ܒܪ ܟܝܢܐ ܐܦ ܒܠܥܕ ܡܫܘܬܦܘܬ ܐܕܫܐ ܆ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܡܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܘܐܚܪ̈ ܒܐܕܫܐ ܡܬܝܕܥ Xܘܕܡܬܐܡܪ
Elia:epLeonḤar ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ ܩ̇ܪ̣ܒ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܢܫܪܐ ܦܘܫܟܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܓܪܓܘܪܝܘܣ ܒܚܕ ܕܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܗܠܝܢ
Elia:epLeonḤar ܕܐܢܐ ܘܐܒ ܚܕ ܚܢܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܟܡ̇ܢ ܕܐ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܇ ܟܦ̣ܪ ܡ̇ܢ ܐܘܟܝܬ ܡܒܪܢܫܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܕܗ̇ܝ
Elia:epLeonḤar ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܡܪܟܒܐ ܝ̇ܕܥ ܠܡܫܝܚܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܬܦܠܓ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܘܟܒܐ . ܘܓܠܝܐ Xܝ . ܟ
Elia:epLeonḤar ܩܐܡ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܘܣܝܐ ܡܘܕܝܢܢ ܘܠܘ ܓܕܫܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܟܬܒܘ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ X ܫܪܝܐ ܕXܢܐܘܪܓܝ X ܠܢ
Elia:epLeonḤar ܕܒܒܘܠܒܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܣ̇ܕܩ X ܐܬܝܕܥܬ ܗܟܝܠ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܩܕܡܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܡܢ ܠܥܠ ܒܛܒܥ . . . . ܐܬܬܣܝܡ̈ ܘܐܬܒܚܢ̈ ܣܦܩܐܝܬ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܝܚܝܕܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܡܫܝܝܠܦ ܡܢ ܪܝܫܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ X ܘܗܠܝܢ
Elia:epLeonḤar ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܠܕܝܠܝܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡ̇ܢ . ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܕܝܢ ܐܦ ܩܣܛܢܛܝܢܐ ܐܡ̣ܪ ܘܠܬܚܬ . ܘܠܥܠ
Elia:epLeonḤar ܡܦܪܓ ܒܬܕܡܪܬܐ̈ . X⁶ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܬܚܝܬ ܨܥܪܐ ܢ̇ܦܠ X ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡܫܡܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܪܦܓܪܐ . ܘܚܕ ܡܢܗܝܢ
Elia:epLeonḤar ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܬܢܐ ܟܐܡܬ ܟܠܗܝܢ ܩܪܝܬܐ̈ : ܡ̇ܢ ܕܢܣܒܪܘܢ ܕܐܝܬ ܦܝܣܐ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܪܫܝܥܐ ܆ ܐ . ܒܡܐܡܪܐ .
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܐܦ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܆ ܕܐܦ ܦܪܨܘܦܐ ܪܫܡ ܚܘܫܒܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܩܢܘܡܐ̈ : ܐܦ ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܪܦܪܨܘܦܐ̈ X ܐܬܝܕܥܬ
Elia:epLeonḤar ܡܢ ܦܚܝܟ̈ ܨܢܝܥܐ̈ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕ ܕܡܪܝܐ ܐܬܦܨܝܢܢ ܇ ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ X ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܚܢܢ
Elia:epLeonḤar ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܠܡܐܡܪ ܘܕܐܬܒܪܢܫ . ܘܒܬܪܟܢ ܘܐܬܪܡܪܡ X ܘܬܘܒ . ܕܬܕܥ ܡܢܘ
Elia:epLeonḤar ܩܢܘܡܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ . ܠܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ X ܠܘ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐ ܡܫܚܠܦ Xܘܬܘܒ X ܐܠܐ ܚܕ
Elia:epLeonḤar ܕܐܬܓܫܡ ܡܠܬܐ X ܐ̇X ܡܫܟܚܐܢܫ ܠܡܬܚܪܝܘ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫ̇ܡܥ ܡ̇ܢ ܚܕܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ . ܐܠܐ ܚܕ ܡܟܝܠ ܒܪܐ ܘܟܝܢܗ ܚܕ ܆ ܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܐܝܟ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܐ ܡܫܬܝܢܐܝܬ ܢܨܝܐ . ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܣܟ ܡ̇ܢ ܆ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܡܫܬܡܠܝܐ X ܘܕܡܣܠܝܐ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܘ ܕܢܦܫܐ ܆ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܪܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܢ . ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܘܡܛܠܬܗ ܡܣܬܟܠܝܢܢ . ܚܕ
Elia:epLeonḤar ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ XXXX ܕܒܡܢܘܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܟܬܒ X ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܐܬܢܣܝܘܣ ܐܬܟܬܒ̈ ܡܘܕܥܝܢ̈ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܪ ܓܪܓܘܪܝܘܣ X