simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܚܝܠܐ ܠܡܕܥ ܆ ܕܒܗ ܚ̇ܙܐ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܝܕܥܢܝܬܐ . ܩ̇ܢ̣ܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܬܡܠܠ . ܀ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܕܝܢ ܠܡܕܥ ܆ ܕܡܕܥܐ ܗܢܐ ܕܠܘܬܢ ܆ ܩ̇ܢ̣ܐ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪܐ ܇ ܒܡܕܡ ܕܝܢ ܫܟܝܪܐ . ܀ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܙܒܢ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗ̇ܘܐ̣ ܘܠܐ ܐܒ̇ܕ . ܘܠܐ ܪܒ̇ܐ̣ ܘܠܐ ܒܨ̇ ܪ . ܘܟܕ ܠܐ ܒܡܕܡ
DionAr:MystWritings ܕܠܝܬ ܡܫ . ܡ ܕܕܒܐ̇ ܠܗ . ܀ ܘܕܩܐ̇ܡ ܬܘܒ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܓ̇X ܆ ܡ̇ܢ ܐܝܠܝܢ ܪܕܡܝܢ̈ . ܘܕܠܐ ܕ̇X ܬܘܒ ܠܟܠ ܡܫܬ̇ܒܚ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܗܘܘ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܡܪܢ̈ ܡ̇ܢ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ . ܘܟܠܗܘܢ ܬܘܒ ܢܪܚܩܘܢ ܡܢܗ̇ ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܚܪܢܐ ܝX 42ܗܘ ܠܒܪ ܟܠ . ܘܕܬܡܝܗܐ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܡܟܪܙܐ ܠܗ ܕܠܐ ܕܒܐ̇ ܠܟܠ ܇ ܘܠܐ ܡܬܚ̣ܫܒ ܥܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܢܣ̇ܒ ܬܪܒܝܬܐ ܘ ܓܡܝܪ ܒܟܠܙܒܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܨ̇ ܪ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܛܠܢ̈ . ܀ ܡܫܡ̇ܠܝܐ ܕܝܢ ܘ ܓܡܝܪܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪ ܆ ܐܦ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܣ̣ܒܪܢܢ : X . . . X ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܗܝܢ X . . . Xܬܟܪܟ ܟܕ X . . . ܡ̇ܢ . . . X ܘܡܠܝܢ̈ ܡܢ X . . . X ܛܒܬܐ̈ . X . . . X ܕܝܢ ܆ ܐܝXܝ
DionAr:MystWritings ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢ̣ܨ ܛܠܐ ܡܕܡ ܠܘܬ ܒܠܝܠܘܬܐ ܘܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ : ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܫܪܪܐ ܇ ܠܡ̇ܦܠ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܘܬ ܛܢ̣ܢܐ ܡܓܪ ܓܢܐ ܕܡܬܝܐܒܢܘܬܗ ܪܚܝܡܬܐ ܡܥ̣ܝܪ ܠܟܠ . ܡ̇ܢ ܘܡ̇ܥܠܝ ܬܘܒ ܒܪܚܡ̣ܬܐ ܛܒܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܀ ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̣̈ ܒܛܒܘܬܐ ܦܪܘܩܬܐ ܕܟܠ ܇ ܡ̇ܦܨܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܢܝܫܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܪ̇ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܫܝܬ ܢܘܗܪܐ̣ ܘܠܥܠ ܡܢ ܢܘܗܪܐ . ܘܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܡܪ ܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܡܢܗ̣ܪܢܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܟ̇ܢ̣ܫܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܢܗ ܗܘ ܟܠ ܘܒܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܢܣ̇ܒ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܆ ܒܗ̇ ܬܘܒ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܚܕܐ ܥܠ̣ܬܐ ܐܦ ܚ̇ܟܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܩܫܝܫܘܬܗ ܆ ܥܠ ܥܬܝܩܘܬܗ̣ ܘܐܝܬܘܬܗ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܫܘܕܥܐ . ܡ̇ܢ ܐܪܙܢܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܩܫܝܫܐ̣ ܘܐܝܟ ܛܠܝܐ X ܡܬܒ̇ܕܩ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܟ̇ܦܐ ܠܝ ܇ ܠܡܚ̣ܢܐ ܐܝܟ ܕܠܢܝܫܐ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܇ ܡ̇ܢ ܡܚܝܠܐ̈ ܘܬܚܘܒܐ̈ ܇ ܕܫܥܬܐ ܣܟ̣ܠܬܐ ܕܫܒܪܐ̈ . ܐܘ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܬܢܢ ܒܙܒܢܐ ܡܬܚ̇ܡܝܢܢ ܠܗ̇ ܠܫܘܬܦܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܬܢܢ ܇ ܘܒܙܒܢ ܗܟܢܐ ܘܒܙܒܢ ܗܟܢܐ . ܘܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܝ . ܘܗ̣ܝ ܡܬܚܡܐ ܟܠܗܝܢ ܐܪܟܣ̈ ܡ̇ܢ ܫ̇ܪ̣ܝܐ ܒܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܬܘܒ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܐܦ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܆ ܒܗ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܟܠ . Xܡ ܚܒ̇ܫ ܒܐܝܕܥܬܗ ܦܪܝܫܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܬܪܡܐ ܐܢܐ ܠܡܫ̣Xܬܪ ܒܢܝܢܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܘܬܚܘܒܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܩܢܝܛ ܐܢܐ ܇ ܕܠܐ ܐܗ̇ܘܐ ܚܝ̇ܒܐ ܠܓܘܚܟܐ ܕܫܛܘܪܘܬܐ ܇ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܡܥܠܝܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ . ܀ ܡ̇ܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܗܘ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ . ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܬܘܒ ܕܟܠܗ̇ ܫܘܝܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܇ ܘܡܬܪ ܓܫܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܫܘܝܬܐ· ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫ̇ܘܐ . ܘܐܝܟ