simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܐܝܬܝ ܕܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܇ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܚܘܝܚܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܇ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ
Cyr:ComLuke ܚܕܝܐܝܬ ܂ ܡܬܪܨ̈ ܂ ܢ ܕܝܢ ܘܚܝܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ ܂ ܠܘ ܟܕ ܡ̇ܢ ܂ ܠܐܓܘܢܐ̈ 0ܕܚܠܦ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ
Cyr:ComLuke ܦܪܝܫܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܟܕ ܩܐܡ̣ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ̣ ܂ ܐܠܗܐ̣ ܡܘܕܐ ܡ̇ܢ ܠܡܨܠܝܘ̇ ܂ ܚܕ ܦܪܝܫܐ̣ ܂ ܙ ܝܝ 0ܘܐܚܪܢܐ ܡܟܣܐ ܂ ܘܗ̇ܘ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܡܢܝܢܐ ܝ- ܕܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܡܠܝܠܬܐ̇̈ ܂ ܒܫܡܝܐ ܡ̇ܢ ܒܗ ܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܂ ܐܘ ·ܒܨܛ· ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܛܥ̣ܘ ܂ ܀ ܣܘܓܐܐ
Cyr:ComLuke ܓܝX ܆ ܡܙܕܕܩܢܘܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܢܐ ܐܝXܝܗܘܢ ܪܚ̣ܡܐ̣̈ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ ܝ ܕܒܚܬܐ ܂ ܪܚ̣ܡܐ̈
Cyr:ComLuke ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ ܕܐ̇ܬܐ ܩܕ ܡ̣ܬ ܫܘܕܥܬ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐ ܕܦܪܘܩܐ̇ ܂ ܘܕܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܢܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ̇ ܂ ܠܗ̇ܘ
Cyr:ComLuke ܕܢܨ̣ܒܐ ܚܢܢ ܕܢܫܬܥܒ̣ܕ ܂ ܚܐܪܘܬܐ ܡܙܡܢܐ ܠܢ ܆ ܘܐܝܩܪܐ ܡ̇ܢ ܕܒܪܐ ܢܚܪܪܟܘܢ ܂ ܫܪܪܐܝܬ̣ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ ܐܢܬܘܢ ܂ ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ
Cyr:ComLuke ܗ̣ܘ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܢ ܐܚܪܢܐ̣ ܡܢ ܢܟܣܬܐ ܡܫܬܡܪ ܗܘܐ ܂ ܐܫܬܡܗ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܝ ܂ ܢܦܠܐ ܗܘܬ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܡܪܝܐ̣ ܂ ܡܬܢܟܣ ܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܗܟܝܠ ܟܒܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܘܟܐܡܬ ܐܦ ܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܕܕܠܐ ܠܚ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܗܒ ܠܢ ܟܘܠ ܝܘܡ ܂ ܡܣ̣ܒܪܝܢ
Cyr:ComLuke ܥܘܬܪܐ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܢ̣ܝܢ ܠܗ ܆ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ̣ ܡܦܨܝܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܢܐ̣ ܂ ܘܒܕܡܘܬ ܛܠܠܐ̈ ܡܨܛܠܝܢ̈ ܗܢܝܢ̈ ܗܢܝܬܐ̈ ܂ ܘܦ̇ܪܚ
Cyr:ComLuke ܫ̣ܪܥ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܐ ܝ ܕܠܘܬܗ ܇ ܐܬܩܪܝܘ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܡ̇ܢ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܒܫܘܪܝܐ̈ ܕܡܐܡܪܐ ܃ ܐܝܣܪܝܠ
Cyr:ComLuke ܢܩܥܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̇ ܂ ܠܦܪܚܬܐ̈ ܂ ܝX ܂ ܕܝܢ ܕܫܡܝܐ ܒܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܠܗ ܠܓܒܪܐ̣ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܕܠܬܥܠܐ̈
Cyr:ComLuke ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܬܕܡܝܢ ܇ ܠܕܩ̈ ܙܐ ܕܝܢ ܬܘܒ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪ ܝܢ ܡ̇ܢ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܚܘܝܘ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܫܦܝܐܝܬ ܠܡܥܝܢܐ̈
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܫܘܙܒܘ ܢܦܫܗ̣ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܢܘܒܕ ܡ̇ܢ ܂ ܢ̇ܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ ܘܢܫܩܘܠ ܙܩܝܦܗ ܟܠܝܘܡ̣ ܘܢܐ̇ܬܐ ܒܬܪܝ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܦܪܘܩܐ ܕܢܩܝܡܝܗ̇ ܠܛܠܝܬܐ̣ ܂ ܘܢܨܘܒ ܣܒܪܐ ܡܫܪܪ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܘܚܙܘ ܘܣܢܘ ܂ ܘܠܝ ܘܠܐܒܝ ܂ ܝ ܐ̇ܙܠ ܗܘܐ
Cyr:ComLuke ܠܐ ܥܕܝܠܐܝܬ ܡܢ ܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܨܒܘܢ ܕܢܚܫܘܢ ܚܠܦ ܫܦܝܪܘܬ ܡ̇ܢ ܃ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘܐ ܫܠܝܛ ܕܢܚܘܢ ܢܝܚܐܝܬ ܃ ܘܕܢܫܬܐܠܘܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܕܫܡ̇ܥܬ ܡܢ ܐܒܐ ܐܘܕܥܬܟܘܢ ܂ ܡܕܝܢ X ܣܓܝܐܐ̈
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܪܡܘܬܐ ܕܐ̇ܟܠܩܪܨܐ̣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܢܡܪܚ ܕܢܐܡܪ ܃ ܝ ܕܡܐ ܠܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܕܝܬ̇ ܕܒܢܦܝܚܘܬܐ ܕܚܬܝܪܘܬܐ ܚܠܝܛܐ ܂ ܬܚܘܝܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܆ ܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܂ ܫܢܐ ܚܠܦ ܫܢܐ ܂ ܐܝ̣ܕܐ ܚܠܦ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܒܨܝ̣ܪܝܢ ܚܢܢ ܂ XX ܢܡܘܣܐ
Cyr:ComLuke ܡܬܝܗܒܐ ܡܠܬܐ ܕܚܟܡܬܐ̇ ܂ ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܝܕܥܬܐ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܗܕܐ ܡ̇ܠܦ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ̇ ܂ ܕܠܗ̇ܘ