simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܒܗ ܒܙܒܢܐ ܓ̣ܕܫ . 20 ܗ̇ܝ ܕܢܚ̣ܬ ܝܗܘܕܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܚܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܣܦ . ܘܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܫܪܒܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܕܬܡܕ̇ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܐܬܦܠܛ . ܘܚܘܝ ܠܐܒܪܡ ܥܒܪܝܐ . ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܕܝܢ ܥܒܪܝܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܥܠ ܩܪܒܗܘܢ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܫܒܝܐ ܕܠܘܛ . ܬܘܒ ܡܝܬܐ . ܘܐܬ̣ܐ
ComGenExod ܕܗ̇ܘ ܕܚܛ̇ܐ ܒܗ̇ܬ 25 ܘܡܟܣܐ ܐܦܘܗܝ̈ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܚܦܝܘ ܡܚܦܝܢ̈ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܝ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܐܠܐ ܢܝܫܐ ܕܗܕܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘܐ . ܬܪܝܢ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܣܚܩ . ܐܠܗܐ ܢܣܝ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܗ̇ܝ ܕܢܣܝ ܠܘ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܦܠܓܗ ܕܦܪܣܚܐ ܪܚܝܩܐ ܡܢܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܝ . ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܐ̈ . ܗܐ ܠܡ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܠܡܥܪܩ ܠܬܡܢ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܣܕ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܡܘܢ ܣܟܠܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘܬ ܐܡܗ . ܐܦ ܗܝ ܣܓܕܐ ܗܘܬ ܠܗ . 20 ܣܓܕܬ̣ ܠܗ ܒܐܒܘܗܝ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܡܫܬܘܬܦ ܥܡܗ̇ . [12]ܘܙ̣ܪܥܐܝܣܚܩ ܒܐܪܥܐ . ܘܐܫܟܚ ܡ̇ܢ ܕܡܠܟܐ̈ . ܚ̣ܙܐ ܠܬܪܝܗܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ . ܗܝ ܕܝܢ ܕܡܓܝܝܟ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܒܕܡܘܬ ܓܘܒܐ ܐܝܬܘܗܝ X ܠܟܠ ܕܡܬܪܡܐ ܒܗ . ܡ̇ܢ . ܕܐܪܗܛܘܗܝ ܠܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܡܢ ܓܘܒܐ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܥ̇ܩܒ ܣܘܥܪܢܐ . ܘܒܢܟܝܠܘܬܗܘܒܨܢܝܥܘܬܗ̈ ܢܟܠܢܝ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܥܣܘ . ܕܫܦܝܪ ܐܬܩܪܝ ܫܡܗ ܝܥܩܘܒ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܫܦܝܪ ܛܠܠܗ . 25ܦ̣ܩܕ ܕܝܢ ܠܣܪܐ ܕܬܠܘܫ . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܡܫܦ ܫܝܦܝܢ ܠܗ . ܐܣܬܡܟܘ ܓܝܪ ܬܚܝܬ ܐܝܠܢܐ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܒܩܪܒܐ ܥܡ ܚܝܠܬܢܐ̈ ]ܐܬ[ܢܨܚ . ⁴ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܦܫܩܢܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ³ܚܝܠܗܘܢ . ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ ܘܐܫܟܚ ܠܓܢܒܪܐ̈ ܐܡ̇ܕ̇ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܫܘ̇ܐ ܗܘܐ . ܐܦܢ ܕܝܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܐܝܣܚܩ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ X ܡܛܠ ܬܥܝܫܘܬܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܬܒܪܟ ܝܥܩܘܒ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘܠܪ . . ܐܠܐ ܥܗ̣ܕ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܥܡܗ ܡ̇ܢ ܢܘܚ ܠܫܡ ܘܠܚܡ ܘܠܝܦܬ : ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܘ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܩܛ̇ܠ ܠܗ ܠܩܐܝܢ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܠܐ ܠܡ ܡܬܩܛܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܬܒܥܢ̈ ܫ̇ܪܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܩܐܝܢ . ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ . ܟܠ
ComGenExod ܕܠܝܬ ܒܗ̇ ܛܘܪܐ̈ . ܐܠܐ ܟܠܗ̇ ܦܩܥܬܐ ܗܝ ܕܙܪܥܐ . ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܠܩܘܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܟܠܗ̇ ܦܩܥܬܐ . ܠܗ̇ ]ܣܕ[ܘܡ ܩ̇ܪܐ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܬܚܝܬ ܫܘܥܒܕܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܥܒܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܥܒܕܐܐܢܘܢ̈ . ܠܚܡܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܬܚܘܝ ܩܕܡܝܬ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܗܝ ܘܐܘܪܗܝ ܘܢܨܝܒܝܢ ܘܡܚܘܙܐ̈ . ܢܗܪܝܢ ܘܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡ̇ܢ ܦܪܣܚܝܢ . ܐܪܡ̈ ܩ̇ܪܐ ܬܢܢ ܠܚܪܢ . ܡܬܩܪܝܐ ܬܘܒ ܒܝܬ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ . ܘܟܠܡܕܡ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܫܝܢ . ܥܠ ܗܢܝܢ̈ ⁸[ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪ]ܥܐ ܚܒ̣ܫ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ X[ܕܥܡܗܘܢ ܗܘܝ̈· ܐܝܟ
ComGenExod ܕܡܢ ܒܝܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܗܢܘ . ܡܢ ܗܕܡܐ ܡܦܪܝܢܐ ܪܪ . ܐ ܙܪܥܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ . ܟܕ ܝܘܒܠܐ ܩ̇ܪܐ ܠܪܓܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܣܓܝ ܪܡ ܡܢ ܫܘ̇X . ܘܓ̣ܕܫܕܟܕ ܥܠ ܬܝܟܐ ܡ̇ܢ ܠܐܝܣܚܩ ܟܕ ܡܓܚܟ ܥܡ ܪܦܩܐ ܐܢܬܬܗ . ܐܕܝܩ ܕܝܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܝܟ