simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܐܠܦܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܣܓܕܬܐ 20 ܕܣܓܝܐܘܬ
BarKoni:ScholUrm . ܠܘ ܐXܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܢ 5ܙܥܘܪܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܢܡܘܣܐ ܆ ܐ̣ܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܡܕܡ
BarKoni:ScholUrm ܒܥܕܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪܘܢ X
BarKoni:ScholUrm ⁹ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ : ⁰
BarKoni:ScholUrm ܫܡܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ 5ܚܪܫܐ
BarKoni:ScholUrm ܡܘܕܥ X ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܢܝ ܡ̣ܢ ܐܦܣܘܣ
BarKoni:ScholUrm ⁵ܥܡܗ̇ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܠܡܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ
BarKoni:ScholUrm ܫܡܥܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܕܡܘX X ܫܡܥܐ
BarKoni:ScholUrm 20ܠܡܕܡ ܛܥܝܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܘܩܪܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ
BarKoni:ScholUrm . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܪܝܗ̇ ܡܢܗ
BarKoni:ScholUrm ܒܢܐ ܡܘܫܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ
BarKoni:ScholUrm ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡ ܚܙܬܗ ܢܗܘܘܢ
BarKoni:ScholUrm . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ
BarKoni:ScholUrm : ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܐܢܫ ܡܬܩܪܝܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ
BarKoni:ScholUrm ܬܪܝܐ̈ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܢܡܘܣܐ
BarKoni:ScholUrm : ܘܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܐܚܘܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܟܠ
BarKoni:ScholUrm ܬܟܪܐ ܠܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܘܬܗ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ
BarKoni:ScholUrm ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܠܝܚܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ