simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܒܣܓܕܬܐ 20 ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܝܕ ܗ̣ܘܐ ܇ ܠܗܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ⁹ܣܛܢܐ . ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܛܠ ܕܡܪܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܢ 5ܙܥܘܪܬܐ ܗ̣ܝ X ܚܬܐ ܘܠܝܬ ⁶ܠܗ̇ ܬܕܝܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܡܡܝܩܢܐ̈ ܡܡܠܠ : ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝ ܠܫܪܒܗ . ܠܘ ܐXܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܠܗܘܢ ܕܢܛܪܘܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܐ̣ܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪܘܢ X XX 77ܓܙܝܪܐ̈ ܥܠ ܥܘܪܠܐ̈ X ܚܕ ܗ̣ܘܐX ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܡܪܢ : ܘܣܡ ܬܘܒ ܐܦ ܬܪܘܢܘܣ ܕܝܠܗ ܒܥܕܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܟܝܢܐ̈ : ⁰ ܡܠܦ ܠܗ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܒܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܕܒܐܝܢܐ X ܛܟܣܐ ܗܘܘ ⁹ܟܠ ܚܕ ܚܕ
BarKoni:ScholUrm ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ 5ܚܪܫܐ ܘܥܘܝܪܐ ܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܡܗ ܆ ܘܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܐ ܠܡܙܕܕܩܘ ܘܠܡܣܒ ܠܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̇ܘ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܢܝ ܡ̣ܢ ܐܦܣܘܣ ܟ̇ܬܒ ܠܗ XX ܠܐܓܪܬܐ ܗܕܐ . ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܬܡ̇ܢ ܘܢܦܪܢܣ ܠܟܠܗܘܢ ܬܓܡܝܗ̇̈ . ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥ X ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܠܡܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܒܪܥܝܢܗ̇ . ܘܐܬܦܢܝܬ ⁶ܘܗܘܬ ܩܝܡܬܐ X ܡ̇ܢ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܚܝܠܐ 5ܕܒܢܝܢ̈ ⁵ܥܡܗ̇ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܕܡܘX X ܫܡܥܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܗ̇ ܚܙܘܐ ܘܩܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܬܘܒ X ܐܩ ܫܡܥܐ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܝܘܩܪܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܫܟܚܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܡ̇ܢ ܡܢܗܝܢ : ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ X ܕܠܘ 20ܠܡܕܡ ܛܥܝܢܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܪܝܗ̇ ܡܢܗ : ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫ ܕܓܠܐ ܬܟܣܝܬܐ ܡ̇ܢ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܕܒܐܝܢܐ X ܛܟܣܐ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܓܫܝܡܐ̈ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ . ܡܛܠܗ . X ܐܦ X ܒܢܐ ܡܘܫܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܩܕܡ ܚܙܬܗ ܢܗܘܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܡܥܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܕܩܝܡܬܐ ܠܐ 5 ܩܢܝܢ ܗܘܘ ܇ ܨܠܡܐ̈ ܪܟܒX ܘܨܪܘ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ̈
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܢ ܐܢܫ ܡܬܩܪܝܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܡܪ : ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܟܝܢܐ ܩܘܝܡܐ ܆ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ . ܘܐܝܬ ܥܠX5 ² ܟܢܘܫܬܐ ܐܡܪܘ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܬܪܝܐ̈ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܚܘܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܪܢܐ ܕܠܐ ⁵ܐܠܨܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܪ⬩ܐܪܥܐ : ܘܐܝܟ X
BarKoni:ScholUrm ܕܒܥܘܬܗ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ ܆ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐ ܕܦܐܐ ܠܝ : ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܠܗ XX ܆ ܐܝܟ ܕܢܒܝܐܝܘܗܝ Xܐܡܪ ܠܗ X ܕܠܐ X ܬܟܪܐ ܠܗ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܠܝܚܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ