simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܥܬܝܕܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܫܒ̇ܥܐ̣ ܂
BarKoni:Schol ܫܒܩܗ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡ̇ܙ̣ ܂ ܕܥ̇ܒܪܐ
BarKoni:Schol ܂ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܩܛܠܗ ܐ̇ܡܪ
BarKoni:Schol ܕܐܦܪܝܡ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ ܕܫܒܛܐ ܐܝܬܘܗܝ
BarKoni:Schol ܛܡܐܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢܐ ܙܢܝܬܐ ܐܝܬܝ
BarKoni:Schol ܡܘܬܐ ܡܬܦܠܛ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܡܬܢܟܬ ܗܘܐ ܃
BarKoni:Schol ܗ̣ܝ ܂ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܠܡܥܡܪܐ ܕܚܝܘܬ̈ ܐ
BarKoni:Schol Xܝܝ ܒ ܬ ܡ̇ܢ ܕܥ̣ܒܕܗ ܚܕܐ ܥܠ
BarKoni:Schol ܂ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܚܝܘܬܐ̈ ܕܟܝܬܐ̈
BarKoni:Schol ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ
BarKoni:Schol ܠܙܕܝܩܐ ܂ ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ
BarKoni:Schol ܘܕܢܝܐܝܠ ܂ 5ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝX ܐܫܟܚ
BarKoni:Schol ܠܐܚܪܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܐ̈ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ
BarKoni:Schol ܂ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܠܚܘܕ ܥܒ̣ܕ
BarKoni:Schol ܘܒܐܗܪܘܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܢܘܢ ܢܟܪܝܘ ܐܢܘܢ
BarKoni:Schol ܂ ܠܘܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ̇ܐ ܗܘܐ ܟܝܢܐ
BarKoni:Schol ܡܬܦܫܩܝܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܓܡܝܪܝܢ ܂
BarKoni:Schol ܟܘܫܝܬܐ ܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܕܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܥܦܦܝܢ ܂
BarKoni:Schol ܠܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܢܦܘܩ ܡܢ