simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܡܢܝܢܐ ܕܫܒ̇ܥܐ̣ ܂ 0ܝ ܬܚܘܝܬܐ ܛܥܝܢ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܕܐ X 1ܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ X0ܐܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܪܡ̇ܙ̣ ܂ ܕܥ̇ܒܪܐ X ܝ ܠܗ̇ ܟܗܢܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܂ ܘܐܠܐ̣ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬܘܪܐ ܟܗܢܐ ܂ 2ܝ ܂ ܡܬܝܠ ܗܘܐ ܂ ܫܒܩܗ ܕܝܢ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܠܗܐ ܩܛܠܗ ܐ̇ܡܪ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܂ XXܝܝX X - ܂ ܘXܦ ܠܐ X - ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܪܝܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢܝ 1ܕܡܚܝܗܝ ܡܪܝܐ ܠܛܠܝܐ̣ ܂ ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܢܗ ܕܫܒܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܐܚܪܒ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܡܠܟܝܢ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܘܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܬܩܒܪ ܒܬܡܢܬܣܪܚ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܦܪܝܡ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܢܐ ܙܢܝܬܐ ܐܝܬܝ ܘܒܪܝ ܒܪ ܝ ܓܘܪܐ ܂ ܝXܝܠܝXܘX ܢܘܘܒX ܡ̇ܢ ܚܛܝܝܢ̈ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܨܛܚܐ ܘܢܬܚܫܒ ܐܝܟ ܛܡܐܐ̈ ܃ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܬܢܟܬ ܗܘܐ ܃ ܡܢ ܚܪܡܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܚܘܪܐ ܕܒܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܢܟܬܝܢ ܗܘܘ ܂ · X ܂ ܝ ܂ ܝ ܠܐ ܝ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡܬܦܠܛ ܗܘܐ
BarKoni:Schol ܠܡܥܡܪܐ ܕܚܝܘܬ̈ ܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܕܘܟܬ 5ܬܚܘܡܐ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܬܒܪܝܘ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܚܫܚܬܐ ܕܗܠܝܢ ܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܂ ܡܢܗܘܢ
BarKoni:Schol ܕܥ̣ܒܕܗ ܚܕܐ ܥܠ ܥܣܩܘܬܐ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܟܕ ܛܒ ܡ̇ܢ ܂ ܢܝXܫX XܝXܘܝܝ ܝX XܒܪܝܝX ܂ ܘܝ Xܘܒ ܂ ܢܝXܫܐ Xܝܝ ܒ ܬ
BarKoni:Schol ܕܐܝܬ ܚܝܘܬܐ̈ ܕܟܝܬܐ̈ ܘܛܡܐܬܐ̇̈ ܒܟܝܢܐ ܝ ܙܗ̇ܪ ܘܦܪܫ ܡ̇ܢ ܘܡܦܢܩܬܐ ܂ 1 XܢX XX XܝܠXܝX XXܘXܝܫ XܟܠXܝX ܂ ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܩܨܡܐ ܠܘܬ ܃ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܠܥܡ ܂ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܘܠܘܬ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ
BarKoni:Schol ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܡܫܟܢ ܛܒܬܐ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܒܗܬܬܗ ܕܣܛܢܐ ܃ ܕܩܛܪܓܗ ܠܐܠܗܐ ܘܥܫ̣ܩ ܠܙܕܝܩܐ ܂ ܠܐܠܗܐ
BarKoni:Schol ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝX ܐܫܟܚ ܕܢܛܪ ܢܦܫܗ ܂ ܒܝܬ 7ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܫܘܙܒܬ ܐܢܘܢ ܙܕܝܩܘܬܗ ܕܝܠܗ ܂ ܬܘܒ ܘܕܢܝܐܝܠ ܂ 5ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܝܐ̈ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ 5ܒܡܕܒܪܐ ܡܢ ܬܘܪܥܬܗ̇ ܝ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܟܐܦܐ X ܩܕܡܝܬ ܐ ܬܪܥ ܝ ܡܘܫܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐܚܪܬܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܗܠܝܢ ܠܚܘܕ ܥܒ̣ܕ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܐܝܩܪܐ ܐܡܪܗ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܕܚܠ ܡ̇ܢ ܥܝܢܝ̣ ܚ̣ܪܬ 10ܒܗ ܂ ܕܥܒ̣ܕ ܠܡܘܫܐ ܘܠܐܗܪܘܢ ܂ ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܗܢܘܢ ܢܟܪܝܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܩܪܗ̇ ܕܟܗܢܘܬܐ ܂ ܘܫܦܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܗܕܪܗ̇ ܂ ܂ ܂ · ܕܟܗܢܘܬܐܝ ܚܣܡܘ ܒܡܘܫܐ ܘܒܐܗܪܘܢ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܐ̇ܐ ܗܘܐ ܟܝܢܐ 7ܕܠܐ ܓܫܘX ܂ ܐܠܐ ܕܝܩܪܗܝ ܠܝܘܡܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܒܪܟ ܘܩܕܫܗ ܂ ܕܢܐܡܪ ܦܪܫܗܝ- ܠܢܝܚܗ ܂ ܠܘܝ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܝܬܝܪ ܓܡܝܪܝܢ ܂ ܡܘܕܝܢ ܕܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܘܒܡܠܐܟܐ̈ ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܝ ܟܦܪ ܢX ܂ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܪܚܩܢܐ̈ ܡܬܦܫܩܝܢ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܕܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܡܢ ܟܘܫ ܡܬܚܫܒܐ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܐܬܬܒܥܬ ܡܪܝܡ ܡ̇ܢ ܠܗ ܠܨܦܘܪܐ ܒܪܬ ܝܬܪܘܢ ܂ ܠܗ̇ ܓܝܪ · ܫܡܗܘ ܟܘܫܝܬܐ ܝ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܡܬܥܦܦܝܢ ܂ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܥܦܝܦܘܬܗ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ ܕܗܘܝܢ ܡܐܐ ܘܢܡܫܝܢ ܂ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܠܡ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܝ ܠܐܘܪܥܝ̣ ܂ ܒܩܕܡܐ ܝ- ܡ̇ܢ ܥܠ ܕܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܘ̇ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܝX ܢܕܪ ܢܕܪܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܟܠ