simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ ܗܘܐ⁹
BarEbr:Ethic ܕܥܝܪܐ . ⁰ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ X ܩܨܬ ܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܙܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܕܠܝܬܐܐ̇ܡܕ̇̈ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܛܥܡ ܚܠܝܘܬܗ
BarEbr:Ethic ܡܛܠ ¹⁸⁰ܕܐܦ ܠܕܒܫܐ ܡ̇ܢ ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸¹ܩܠܝܠ ܒܥܓܠ
BarEbr:Ethic ܡܬܬܥܡܛܐ . ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܬܐ ²⁰ܡܬܩܪܝܐ
BarEbr:Ethic ܐܘܪܫܠܡ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܪܕܝܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ X
BarEbr:Ethic ) ܐܢ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ
BarEbr:Ethic ܡܙܡܪܝܢ . ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗܘܢ
BarEbr:Ethic ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ ܡ̇ܢ . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ
BarEbr:Ethic . ܗ̇ܘ ܕܓܒܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܢܝܢ ܥܡ
BarEbr:Ethic . ܘܡܛܠX ¹⁴ܫܢܬܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ .
BarEbr:Ethic ܒܐܝܠܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܬܐXẌ ܒܪܝܬܐ̈ .
BarEbr:Ethic ) ²X⁰ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈
BarEbr:Ethic ܘܩܢܘܢܘXܝXܘܢܝẌ̈ . 10ܠܨܘܡܐ ܡ̇ܢ X³ܩܢܘܢܝܐ . ܬܠܬܐ
BarEbr:Ethic . X⁰ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈
BarEbr:Ethic ܙܢܝܐ̈ . ܚܕ ܡ̇ܢ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈
BarEbr:Ethic ¹⁸¹ܥܠܝܗܝܢ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܣܟܡܐ ¹⁸²ܗܘ ܕܓܡܝܪܐ̈
BarEbr:Ethic ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ
BarEbr:Ethic ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܐܝܡܡܐ ܡ̇ܢ ܚ̇ܝܒ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܚܡܫ
BarEbr:Ethic ܫܥܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐX⁴