simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ ܗܘܐ⁹ XX ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܬ ܚܒܪܗ . ܘܠܐ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ⁸ܠܐ ܒܥܓܠ ܡܫܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic X ܩܨܬ ܗ̇ܝ ⁷ܕܡܨܐ ܠܡܫܗܝܘ ܪܓܬܗ⁸ ܗܘܠܢܝܬܐ ܒܡܚܫܒܬܗ ܡ̇ܢ ܒܪܝܗ . ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܕܒܥܝܪܐX . ܘܡܬܚܬܝ̈ X ܡܢ ܕܥܝܪܐ . ⁰ܗ̇ܘ
BarEbr:Ethic ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܛܥܡ ܚܠܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܢܬܚ̇ܦܛ ܠܡܬܥܢܝܘ ( 18X ܡ̇ܢ . ܠܐ ܬܬܥܢܐ . ܘܣܒܐ ܙܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܕܠܝܬܐܐ̇ܡܕ̇̈
BarEbr:Ethic ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸¹ܩܠܝܠ ܒܥܓܠ ܝ̇ܗܒܐ ܡܢ ܡܪܝܪܘܬܗ̇ . ܕܒܫܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ̇ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܩܠܝܠ . ܡܛܠ ¹⁸⁰ܕܐܦ ܠܕܒܫܐ
BarEbr:Ethic ܝܕܥܬܐ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܬܐ ²⁰ܡܬܩܪܝܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ²⁴ܦܓܪܐ Xܢܦܫܐ ܢ̇ܗܪܐX . ²ܘܒܥܒܝܘܬܗ ܡܬܬܥܡܛܐ . ܘܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܕܪܕܝܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ X ܕܠܐ ܙܕܩܝܬܐ ܪ . ܝܢܝܢ ܠܗ̇ . ܘܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝ̈ ܥܠ ܣܓܕܬܐ¹ ܕܒܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܪܫܠܡ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܚܝܠܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ ³¹⁰ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܣܛܘܢܐ . ( 21X ) ܐܢ ܐܝܬ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗܘܢ ¹³¹ܒܫܦܝܥܘܬ ܪܚܡܬ ¹³²ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܝ̈ ܪܥܝܢܐ̈ ܡܪܓܫܝܢ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ . ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ
BarEbr:Ethic . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ . ܐܘ̇ ܣܥܘܪܝܐXX . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ . ( 70X ) ܘܠܗܢܝܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ
BarEbr:Ethic ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܢܝܢ ܥܡ X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ¹⁴⁰ܠܡܚܣܢ ܡܬܦܨܝܢ X ܡܢܗ ܡ̇ܢ Xܬܠܝܬܝܐ . ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܣܬܘܪܝܐ ܕܟܢܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܓܒܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܐ̇ܡܪܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ . ܕܡܐ ܕܐܝܟ ܙܕܩܐ 15 ܗ̇ܘܝܐ ܥܢܘܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܦܣܘܩX ¹⁴⁸ܪܒܝܥܝX . ܡXܠ ܩܢܘܢܝ̈ ܫܢXX . ܘܡܛܠX ¹⁴ܫܢܬܐ
BarEbr:Ethic ܥܠܬܐXẌ ܒܪܝܬܐ̈ . 20ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܓܘܝܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܥܫܝܢܢ̈ ܡ̇ܢ ܢܒܛܠ ܚܘܫܒܝ ܡܢ ܦܘܠܚܢܗ . ܘܢܬܥ̇ܦܐ ܒܐܝܠܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ X ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܠܗܐ²X⁷ ܡ̇ܢ ܕܗܪܓܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܢܗܪܘܓ ܒܪܐܢܫܐ ( 29X ) ²X⁰ ܒܙܒܢ
BarEbr:Ethic X³ܩܢܘܢܝܐ . ܬܠܬܐ X ܝ̇ܕܥܝܢ ܕܪܓܐ̈ X⁴ܡܠܦܢܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܡXܠ ܕܪ̈ ܓܝ ܨܘܡX ܘܩܢܘܢܘXܝXܘܢܝẌ̈ . 10ܠܨܘܡܐ
BarEbr:Ethic X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈ . ܘܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢXX ܡ̇ܢ . ܠܐ ܢܫܬܐܠ ܡ̣ܢ ܕܥܡ ܟܢܫܐXX ܠܡܙܡܪܘ . X⁰ ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܟܫܠܐ ܡ̇ܢ ܡXܢX ܘܠܣܘܓܦܢܐ̈ X¹ܢܦܫܢܝܐ̈ X¹ܐܪܒܥ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . ܚܕ
BarEbr:Ethic ܐܣܟܡܐ ¹⁸²ܗܘ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܒܢܘܡܬܗܘܢ . ¹⁸³ܟܕ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ¹⁸⁰ܨܝܕ ܚܕܝܗ . ܘܪܫܗ ܕܣܡܝܟ ¹⁸¹ܥܠܝܗܝܢ . ܘܗܢܐ
BarEbr:Ethic ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܡܡܐ²X⁷ ܠܝܘܩܪܐ ܕܫܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܚ̇ܝܒ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܚܡܫ ܢܫܡܠܐ . ܒܨܦܪܐXX ³ܟܝܬ . ܘܕܬܠܬ ܡ̇ܢ . ܪܥܝܢܗ ³X⁴ܠܐ ܢܒܛܠ . ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܐܝܡܡܐ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐX⁴ ܥܕܡܐ ܠܠܐ ܬܚܣܡ ܒܪܫܝܥܐ̈ . ܘܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܢܦܫܝ ܐܪܝܡܬ . X ܘܬܪܬܝܢ ܡܪܡܝܬܐ̈ ܠܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ . ܚܕܐ