simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܐ . ܦܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ¹²ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܣܪܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡ̇ܢ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡ̇ܪܝܢ
BarEbr:CandSanc ܣܘܓܐܐ . ܘXܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܕ ܪܕܝܢ ܒܓܘ
BarEbr:CandSanc . ²ܘܡܢ ܡ̣̇ܕܢܚܐ ܡ̇ܢ ܡܫ̣̇ܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
BarEbr:CandSanc ܠܚܟܡܬܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ X⁹ -- ܢXܒܐ
BarEbr:CandSanc ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐܝ .
BarEbr:CandSanc ܫXܝܐ̈ ̈ ܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ¹¹ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܚ . ܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ
BarEbr:CandSanc Xܚܫܐ̈̈ ̈ ܪܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠXܢܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
BarEbr:CandSanc ܒܝ̇ܬܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ
BarEbr:CandSanc ܡܬܪܓܫܢܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܟܙܢܐ X ܕܩܕܝܫܐ
BarEbr:CandSanc ⁸ܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܝܢ X ܡ̇ܢ ܪܩܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ
BarEbr:CandSanc Xܘܢܐ̈ . ܠܓܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ ²ܟܝܢܐܝܬ
BarEbr:CandSanc ܡܬܓܫܡܢܘܬX ܘܗܝܡܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ
BarEbr:CandSanc . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܐ̇ܡܪ ܡ̇ܠܦܢܐ
BarEbr:CandSanc ܠܡܬܚܙܝܢܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܫܒܥܐ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܪܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܩܘܪܐܐܢ ܫܡܥ̣ܬܘܢ ²⁵ܘܩܘܪܐܐܢ ܡ̇ܢ ܒܫܘܪܪ ܢܒܝܘܬܗ ܡܫܬܪܪ
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܚܬ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܨܥܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆
BarEbr:CandSanc ܬܒXܐ . ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܕܥܛܪܐ ܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ܐܢܫܝܐ . ܒܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ