simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ¹²ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܐܝܢܗܣ ¹³ܡܪܟܒܝܢ ܐܝܟ ܚܚܐ̈ ܘܩܛܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̣̇ܪܝܪܝܢ̈ ܐܝܟ ܐܦܣܢܬܝܘܢ ܀ ¹ ܘܠXܐ ܐܚܪܢܐ . ܦܐܪܐ̈
BarEbr:CandSanc ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܥܢܢܐ̈ ܩܡ̣ܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܢܩܕܡ ⁶ܒܪܝܬܗ ܕܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ⁷ܘܟܘܟܒܐ̈ . ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܪܕܝܢ ܒܓܘ ܚܠܝܠܐ̈ ܘܬܚܬܝܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܠܘ ܕܢܬܬܝܬܘܢ ܡ̇ܢ . . ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܗܠܝXܢ ܝܒܫܝܬܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘXܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܡܫ̣̇ܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܗܘܢܝܐẌ ܘܓܘܓ ܗ̇ ܚܒܝܫܝܐ̈ . ܘܥ̇ܒܪ ܡ̇ܢ ܕܦܬܝܗ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܕܕܓܝܢ̈ ܩܛܝܢܢ̈ . ²ܘܡܢ ܡ̣̇ܕܢܚܐ
BarEbr:CandSanc X⁹ -- ܢXܒܐ X -- X⁶ܘܒܝܬ ܡܕܪܐ XX -- X⁵ܢܓܗܘܢ XX -- ܡ̇ܢ ܢܫܬܘ̣ܘܢ ܗܘܘ . ܝܬܝܪ ܠܚ̇ܡܐ ܗܘܬ ܠܚܟܡܬܗ . ܘܗܕܐ
BarEbr:CandSanc ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐܝ . XXXXX1 ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܘ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡܫ̇ܘܕܥܐ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:CandSanc ܓܝܪ ¹¹ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܟܣܢܝ ܡܢ ܕܐܪ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܙܗ̣ܝܪܐ ܀ ܢܝܫܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܡ ܟܝXܐ ܕ ܫXܝܐ̈ ̈ ܥܕܬܐ
BarEbr:CandSanc ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܕܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܢܝ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ . ܘܐܠܘ ܠܙܬܐ ܡ̇ܢ ܐܡܝ̣ܪܐ ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܢܐ ܪܡ̣ܙܐ ܝ̣ܕܝܥܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܚ . ܐ
BarEbr:CandSanc ܓܝܪ ܠXܢܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܫ . . . ̣ܚܠܦܐ ܡܬܦܠX . ܒܗ̇ܝ ܕܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܢܩܦܢ̈ ܫ̇ܒܩ ܐ . ܢܐ ܀ ܢܝܫܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܡ Xܚܫܐ̈̈ ̈ ܪܚܫܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܆ ܡܢ X ܬ . ܐ X ¹ܐܠܗܝܬܐ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܚܐܪܐܝܬ ܡ̇ܥܒܕܝܢ ܒܨܒܝܢܐ- X ܫ̇ܠܝܛܘܬ ܒܝ̇ܬܐ ܇ ܠܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܐܟܙܢܐ X ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܘܩܕܝܫܐ ܡ̇ܢ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܠܒܪܝܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܪܓܫܢܐ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ܪܩܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܐܬܒ̣ܪܝ . ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܒܐܣܝܠܝܘܣ ⁸ܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܝܢ X
BarEbr:CandSanc ܒܝܕ ܪܓܫܐ ²ܟܝܢܐܝܬ ܡܪ̣ܪܟܝܢܢ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܢܘܗܪܐ ܢ̣ܚܙܐ ܗܘܐ ܀ X XXX X . ܡX Xܘܢܐ̈ . ܠܓܘܢܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܚܫ . ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܚܫ . ܘܠܐ ܡ̇ܢ ⁵¹ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܡܬܓܫܡܢܘܬX ܘܗܝܡܢܘܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܬܪܝܢ̈ ܐ̇ܡܪ ܡ̇ܠܦܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܚܕ ܟܝ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ . ܀ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕ܏ܝܗ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܟܝܢܐ̈
BarEbr:CandSanc ܫܒܥܐ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܪܝܐ̈ ⁷ܠܓܘܫܡܐ̈ ܒܠܘܕ ܫܟܝ̣ܚܝܢ . ܘܐܠܗܐ ܡ̇ܢ . ܘܕܠܐ ܢܗܐ ⁵ܘܝܠܐX ܒܝܬ ܚ̇ܙܘܝܐ ܠܡܬܚܙܝܢܐ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ܒܫܘܪܪ ܢܒܝܘܬܗ ܡܫܬܪܪ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܢܒܝܘܬܗ ܒܩܘܪܐܐܢ ܡ̇ܢ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܢ ܩܘܪܐܐܢ ܫܡܥ̣ܬܘܢ ²⁵ܘܩܘܪܐܐܢ
BarEbr:CandSanc ܕܡܨܥܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܝܢ X ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܠܡܢܗܝܢ ܕܝܢ X⁰ܕܠܐ ܥܝܘܬܐ . ܡ̇ܦܩ ܘܠܘܬܢ ܡ̇ܚܬ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪ ܕܥܛܪܐ ܗ̇ܘ ܬܢܢܝܐ ܕܒܐܐܪ ܘܡܬ̣̇ܝܡ ܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝX ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܥܒܗ ܡܬܩ̣̇ܪܝܐ ܀ ܡ ܫܒܝX ܬܒXܐ . ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ
BarEbr:CandSanc ܕܝܠܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܟܬܪܝܢ . ܒܠܥܕ ܚܘܒܠܐ ܡ̇ܢ ܐܘܟܝܬ X ܩܢܘܡܐ ܐܠܗܝܐ ⁶²ܘܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ . ܒܟܝܢܝܗܘܢ̈