simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܝܢ ܫܡܝ̈ ܦܘܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܐܬܪܐ
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܩܪܝܚܐ
BarBahl:SyrLex ܕܗܕܪܘܠܐ̈ . ܕܐܘܪܓܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܝ
BarBahl:SyrLex ܒܪ ܣܪܘ ܡܪܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܥܠ ܩ̇ܠܐ ܕܥܢܐ̈
BarBahl:SyrLex ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ ܡ̇ܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܡܘܫ̈ܚܬܐ̈ ܗ ܡ̇ܢ ܡܬܠܐ̈ ܘܗܢܝܢ̈ ܐܢܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܗܠܐܦܘܒܘܣܩܘܢ ܡܬܦܫܩ ܡ̇ܢ ܫܡܗ ܪܥܝܐ ܕܐܝܠܐ
BarBahl:SyrLex ܚܘܢܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܠܬܐܘܪܝܐ
BarBahl:SyrLex ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܟܫܐ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܨ ܠܡ ܀
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܫܝܛܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ
BarBahl:SyrLex ܡܬܦܫܩ ܗܟܢܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܫܩܠܢܝ ܘܠܐ
BarBahl:SyrLex الاستنتاج . ܣܘܠܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘ ܡܐܡܪܐ
BarBahl:SyrLex ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬܘ ܕܛܪܦܘ̈ ܡ̇ܢ ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܒܠܘܛܐ .
BarBahl:SyrLex ܩ̇ܪܐ . ܕܝܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܦܪܘܒܐܛܝܩܝ ܐ̇ܡܪ ܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܕܐܕܫܐ̈ ܕܓܢܣܐ̈ ܒܗܘܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܠܢܝܐ̈
BarBahl:SyrLex ܗܪܟܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܣܦܪ ܩܠܦܐ̈
BarBahl:SyrLex ܙܟܪܝܐ . ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܝܕܘܥܬܢܐ ܕܪܚܝܩ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡܬܓܫܫ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܐ
BarBahl:SyrLex ܕܝܦܣܐܩܘܣ ܡܬܦܫܩ ܡ̇ܢ ܫܡܗ ܨܗܘܢܐ .
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܘ ܫܪܝܐ ܘܦܘܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܣܝܘܬ ܗܕܡܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈