simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܢܗܪܝ̈ ܂ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܫܒܬܐ ܂ ܐܝܡܡܐ
BarṢal:ComGosp ܀ ܘܡܘܫܐ ܝ ܡ̇ܢ ܠܥܓ ܡܡܠܠܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܗܝ̇ ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܨܚܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ
BarṢal:ComGosp ܐܣܝ̣ ܂ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈
BarṢal:ComGosp ܘܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ
BarṢal:ComGosp ܣܡ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܗܝܡܢܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܩ̇ܪܐ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܂ ܐܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܠܒܝܒܘܬ ܐ
BarṢal:ComGosp ܡܕܡ ܒܡ̇ܘܬܗ ܀ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܐܡ ܣܝܡܬܐ̈ ܘܒܐܠܗܐ
BarṢal:ComGosp ܡܠܐܟܐ ܆ ܠܢܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܫܝ̇ܢܐ ܘܡ̇ܦܪܓܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܚܪܢܐ ܀ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܝܠܬܢ
BarṢal:ComGosp ܙܘܘܓܐ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬ
BarṢal:ComGosp ܢܙܟܐ ܂ ܫܐܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܦܠܝܓܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܠܘ
BarṢal:ComGosp ܐܪܥܐ ܀ ܒܫܡܝܐ ܡ̇ܢ ܃ ܫ̣ܡܫܐ ܘܣܗܪܐ
BarṢal:ComGosp ܡܫܝܚܐ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܕܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܝܥܩܘܒ ܒܨܝܪܐ ܘܥܒܕܐ
BarṢal:ComGosp ܐܢܐ XX ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܃ ܩܪ̈