simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܫܒܬܐ ܂ ܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܕܫܒܬܐ ܂ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܕ ܛܒ̣ܥ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܬܠܬ̈ ܫܥܐ̈ ܕܚܫܟܝ̈ ܂ ܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܬܠܬ̈ ܕܢܗܪܝ̈ ܂ ܠܠܝܐ
BarṢal:ComGosp ܠܥܓ ܡܡܠܠܐ ܂ ܙܟܪܐ ܕܝܢ̣ ܡܫܬܩ ܠܫܢܐ ܀ ·ܘܚܢܢ ܒܠܚܘܕ ܟ̣ܬܒ ܡ̇ܢ ܕܙܟܪܝܐ ܥܣܪ ܐܬܘܬܐ̈ ܂ ܗ ·ܘܚܢܢܗܘܫܡܗ ܀ ܘܡܘܫܐ ܝ
BarṢal:ComGosp ܕܡܨܚܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܂ ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ ܆ ܐܡܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܐܬܬܣܝ̣ܡ ܝܝ ܐܡܝܢ ܂ ܒܫܘܠܡܗ ܕܦܬܓܡܐ ܂ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ
BarṢal:ComGosp ܐܝܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܒ̇ܩܝܢܢ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܂ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܃ ܝ ܒܫܘܒܩܢܐ ܡ̇ܢ ܠܫܘܒܩܢܐ ܐܣܝ̣ ܂ ܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܕܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ
BarṢal:ComGosp ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܗܝܡܢܐ ܘܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܬܐܘܦܝܠܐ ܡ̇ܢ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ·ܢ ܂ · ܙXX X ܕܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܣܡ ܂ ܕܟܠ
BarṢal:ComGosp ܕܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܟܕ X ܥ̇ܐܠ ܀ ܬܘܒ ܐܫܬܓܫ ܂ ܡ̣ܛܠ ܕܕܘܟܬܐ ܡ̇ܢ ܨܕܘܬܗ ܀ ܘܐܚܪܬܐ ܐܝܟ ܕܠܨܒܬܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܗܕܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܝܟ
BarṢal:ComGosp ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܗ ܘܐܠܗܗ ܕܕܘ ܕ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܘܢ̣ܬܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩ̇ܪܐ ܂ ܘܒܗ̇ܝ
BarṢal:ComGosp ܡܛܠ ܠܒܝܒܘܬ ܐ ܘܛܘܝ̇ܒܗܘܢ ܕܠܬܒ̇ܪܐ ܕܛܘ̣ܥܝܝ ܂ ܢܫܪܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕ ܂ ܚܝܘܬ̈ ܐ ܪܐܙ ܐܪܒܥܬܝܗܘܢ̈ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܂ ܐܪܝܐ
BarṢal:ComGosp ܕܣ̇ܐܡ ܣܝܡܬܐ̈ ܘܒܐܠܗܐ ܠܐ ܃ ܗ ܂ ܕܡܟܢܫ ܟܣܦܐ ܘܥܬ̇ܪ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܢܟ ܦܝܫܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܕܘܝܕ ܆ ܕܠܐ ܢܣ̇ܒ ܡܕܡ ܒܡ̇ܘܬܗ ܀
BarṢal:ComGosp ܡܫܝ̇ܢܐ ܘܡ̇ܦܪܓܐ ܂ ܠܢ̇ܛܘܪܐ̈ ܕܝܢ ܙܥܝ̣ܦܐ ܘܕܚܝ̣ܠܐ ܂ ܡ̇ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܂ ܠܦܘܬ ܨܒܝܢܗ ܐܬܚ̣ܙܝ ܡܠܐܟܐ ܆ ܠܢܫܐ̈
BarṢal:ComGosp ܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܂ ܡܫܝܚܘܬ ܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ X ܩܕܝܫܐ ܂ ܟܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩܠܐ ܐܠܗ ܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܀ ܘܒܬܪ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܝܠܬܢ ܩܕܡܝܬܐ ܒܡܝܐ̈ ܘܥܦܪܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܐܦ ܚܘܕܬܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܐܬܩܢܗ̇ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܘܠܘ ܡܢ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܀ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܂ ܘܟܕ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܓܒܠܗ ܠܦܓܪܗ ܕܡܠܬܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܂ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܐܝܟ ܦܠܝܓܐ̈ ܂ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܪܪܐ̈ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܙܕܟܝ ܝ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܥܘܡܩܐ ܂ ܘܡܣܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܢܙܟܐ ܂ ܫܐܕܐ̈
BarṢal:ComGosp ܐܢܬ ܂ ܠܘ ܕܝ̇ܪ-ܥ ܗܘܐ ܠܗ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܗܕܐ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܩܥ̣ܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃ ܝܝ ܕܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܂ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ
BarṢal:ComGosp ܃ ܫ̣ܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܕܚܫ̣ܟܘ ܀ ܒܐܐܪ ܂ ܐܦ̇ܝ ܬܪܥܐ ܕܐܨ̣ܛܪܝ̈ ܀ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢܗܝܢ̈ ܒܫܡܝܐ ܂ ܒܐܐܪ ܂ ܒܐܪܥܐ ܂ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܀ ܒܫܡܝܐ
BarṢal:ComGosp ܡܛܠ ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܡܫܢ ܒܒܣܪ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܀ ܬܘܒ ܝ ܡܛܠ ܂ ܒ ܂ ܩܪܝܢܢ̈ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܝܥܩܘܒ ܒܨܝܪܐ ܘܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܦܘܬ ܚܝܠܗ ܐܥܠ̣ ܝ ܂ · ܂ X ܡ̇ܢ ܂ ܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܐܣܪܚܘ ܥܠ ܕܝܘܢܢܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܕܗ̣ܘ
BarṢal:ComGosp ܐܢܬ ܃ ܩܪ̈ ܫܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗܘܢ ܚܫܝܒ ܗܘܐ ܫܘܘܙܒܗ ܕܡܢܗܘܢ ܀ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ XX ܠܟ