simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܐܬܟ̇ܢܫܘ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ
Ath:HomEpist ܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ ܕܠܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ¹⁵ XXX XX⁰ܕܪܘܫܥܐ
Ath:HomEpist ܫܘܚܠܦܐ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܥ̇ܒܪ ܥܠ
Ath:HomEpist ܐܬ̇ܚܝܒܘ . ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܠܠܘ ܐܝܟ
Ath:HomEpist ܢܦ̣ܠܘ . ܘܕܟܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ X² ܗܘܬ
Ath:HomEpist ܢܣ̣ܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܛ̇ܠܡܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ .
Ath:HomEpist ܒܬܪܟܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ . ܠܐ
Ath:HomEpist ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܬܢ̇ܟܦܘܢ ܥܡܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ
Ath:HomEpist ܗܕܐ ܚܠܦ ܐܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܘܩܒܠ
Ath:HomEpist ܠܗܘܢ . ܡܘܥܝܬܗ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ ܣܢ̣ܝܐ ܕܐܟ̇ܠ
Ath:HomEpist ܕܡܢ X ܓܒܪܝܐܝܠ ܡ̇ܢ X ܪܝܫ XXXXX
Ath:HomEpist ܕܒܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ ܒܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܟ̇ܦܪܝܢ . ܒܬܪܥܝܬܐ
Ath:HomEpist ܕܒܐܦܪܝܩܐ X ܣܦܩܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܡܢ
Ath:HomEpist ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܢܬ̇ܕܡܐ ܠܟ
Ath:HomEpist ܠܢ ܐܬܟܬ̣ܒ ܠܡܝܬܪܘܬܟ ܡ̇ܢ ܩ̇ܠܣܬ . ܒܓܘܡܕܢܘܬܗܘܢ
Ath:HomEpist . ܡܦܣܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܐܠܗܐ
Ath:HomEpist ܕܚܣܝܪܬܐܐܝܬܝܗ̇ . ܘܣܥ̣ܘ ܡ̇ܢ ܡܪܚܐܝܬ . ܣܘܢܗܕܣ
Ath:HomEpist ܕܠܩܘܒܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܒܝܫܐܝܬ X
Ath:HomEpist ܩܕܝܫܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐܐܘܣܝܐܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ .
Ath:HomEpist . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܛܫܝܢ . ܗ