simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ ܘܡܛܠ ܦܨܚܐ ܐܬܟܢ̣ܫܬ̇ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ⁵ ܣܢܐܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܕܡܢ ܩܛܝܪܐ ܐܬܟ̇ܢܫܘ . ܗܕܐ
Ath:HomEpist ¹⁵ XXX XX⁰ܕܪܘܫܥܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܪܝܢܘ̈ ܐܫܬܟܚ ܢܪܝ̣ܡܘܢ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܨܒ̣ܘ ܓܝܪ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ ܕܠܡܠܐ̈
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܥ̇ܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ . ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܓܕܦ ܒܗ̇ ܒܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܒܬܪܗܘܢ ܡܪܫܘܬܐ ܗܕܐ . ܘܐܝܬ ܒܗܕܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܗ̇ܘ
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܡܠܠܘ ܐܝܟ ⁵ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܩܠܬܐ ܐܫܟܚܘ ܩܪܝܪܐܝܬ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܥܡ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܪܢܝܢ̈ ܐܬ̇ܚܝܒܘ . ܗ̣ܢܘܢ
Ath:HomEpist ܐܝܬܝܗ̇ X² ܗܘܬ ܕܠܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܠܐ ܢܦܢܐ ܦܬܓܡܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ X ܝܝX XX ܕܒܟܡܐ ܥܘܡܩܐ ܕܪܘܫܥܐ ܢܦ̣ܠܘ . ܘܕܟܐܢܐ
Ath:HomEpist ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܛܠ̣ܝܢ ܕܒܐܪܝܡܢܘܣ ܡ̇ܢ ܡܫ̇ܡܗܝܢ . ܐܘ X¹ ܡܢ̣ܘ ܠܐ ܢܣ̣ܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܛ̇ܠܡܝܢ
Ath:HomEpist ܕܗܠܝܢ . ܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܨ̇ܒܐ ܕܢܥܩ̇ܒ . ܡܫܟܚ ܒܬܪܟܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
Ath:HomEpist . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܒܥܬܝܩܬܐ ܡܬܟ̇ܢܫܝܢ . ܘܡܢ ܟܕܘ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܕܝܢ ܚܢܢ ܥܡܐܝܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܬܢ̇ܟܦܘܢ ܥܡܟܠܗܘܢ
Ath:HomEpist ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܣܘܢܗܕܣ ܬܐܒܝܠܝܬܐ . X ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܬܐ ܕܣܢܗܕܣ ܕܢܝܩܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܚܠܦ ܐܪܝܘܣ
Ath:HomEpist ܕܗܢܐ ܣܢ̣ܝܐ ܕܐܟ̇ܠ ܩܪܨܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܘܡܝܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܘܠ ܕܘܟ ¹⁰ ܬܪܥܝܬܐ ܡܚܒܠܬܐ ܬܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܡܘܥܝܬܗ
Ath:HomEpist X ܪܝܫ XXXXX ܡܠܐܟܐ̈ ܐܣ̇ܬܒܕ̇ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܩܘܕܫܐ ܡ̇ܢ ܦܓܪܐ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܩܕܝܫ ܒܟܘܠ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܕܡܢ X ܓܒܪܝܐܝܠ
Ath:HomEpist ܟ̇ܦܪܝܢ . ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܚܝܕܝܢ . ܢܬ̣ܚܪܡ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܥ̇ܒܕܝܢ ܐܠܐ ܕܒܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ ܒܡܠܐ̈
Ath:HomEpist ܗܠܝܢ ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܡܢ ܚܒܝܒܐ ܘܒܪ ܬܫܡܫܬܢ ܕܘܡ̇ܣܘܣ ܡ̇ܢ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܠܘܬ ܐܦܣܩܦܐ̈ ܕܒܐܦܪܝܩܐ X ܣܦܩܢ̈
Ath:HomEpist ܗܘ ܢܬ̇ܕܡܐ ܠܟ X . ܘܡ̇ܢ ܗܘ ܕܡ̇ܐ ܠ̣ܟ ܒܐܠܗܐ̈ ܡܪܝܐ . ܟܕ X² ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܡܛܘܠܬܢ ܡ̇ܢ ܡܬܒ̇ܩܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܠܗܐ
Ath:HomEpist ܩ̇ܠܣܬ . ܒܓܘܡܕܢܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܦܝܠܘܣܘܦܐ X ܟܕ ܩ̇ܪܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܢܟ ܠܢ ܐܬܟܬ̣ܒ ܠܡܝܬܪܘܬܟ
Ath:HomEpist ܟܕ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܘܪܒܝ̈ ܒܬܐܐܝܬܝܟܘܢ̈ . ܕܣ̇ܦܩܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܒܢܝ̈ ܬܫܡܫܬܐ ܒܡܪܢ ܫܠܡ . ܡܦܣܝܢ ܚܢܢ
Ath:HomEpist ܡܪܚܐܝܬ . ܣܘܢܗܕܣ ܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܣܪܕܝܩܐ ܡ̇ܢ ܕܢܝܩܝܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ¹⁵ ܕܚܣܝܪܬܐܐܝܬܝܗ̇ . ܘܣܥ̣ܘ
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܒܝܫܐܝܬ X X XXXX ܣ̇ܥܪܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟܢܐܟܕܡܡܐܢܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܚܘܣܝܐ . ܫܦܝܪ X ܥ̇ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܐܢ
Ath:HomEpist ܕܕܠܐܐܘܣܝܐܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܝܟ ܕܠܡܪܡܘܬܗ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܝܟ
Ath:HomEpist ܡ̇ܛܫܝܢ . ܗ . . . ܢܝܢ ܕܝܢ ܕܒܐܬܪܩܐ ܒܩܛܝܪܐܐܣܬ̣ܥܪܘ ܡ̇ܢ . ܘܕܠܐ ܢܫܡ̇ܗܘܢ ܐܚܪܬܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ