simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܡܥܡܘܕܝܬ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܚܐ ܦ̇ܬܚܐ ܠܗܘܢ ܕܡܢܗܪܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ . ܐܬܕܟܪ ܕܝܢ ܘܠܚܪܡܘܢ . ܕܡܬܦܫܩ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܓܐ . ²⁷ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܕܡܝܘܬܐ ܐܝܬܝ . ⁸⁷ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܘܢ ܡܪ ܘܠܕܪܐ̈ ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܟ ܐܢܐ ܐ
Ath:ExposPs ܗܟܝܠ ܕܘܝܐ̈ ܠܡ ܐܢܘX ܘܚܠܫܐ̈ . ܕܠܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܢܡܘܣܟ ܬܠܦܝܘܗܝ ܠܡܢܚܘܬܗ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܗܢܘܟ
Ath:ExposPs ܐܝܬܘܗܝ ܬܒܘܥܐ ܕܢܡܘ ܐܠܗܝܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܘܒܕ ܠܢ ܡ̇ܢ . ܐܡܬܝ ܕܚܙܝܢ ܕܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܡܫܬܒܚ ܡܫܝܚܐ . ܘܗ̇ܘ
Ath:ExposPs ܕܐܦ ܥܘܡܪܐ ܟܠܗ ܕܝܠܢ ܡܠܝܚܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܢܬܓܚܟ . ܠܚܡܐܝܬ ܗܟܝܠ ܒܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܝܡܐ ܐܬܥܗܕܗ . ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ ܢܚܬ ܡܛܠ ܟܪܝܗܘܬܗ . ܘܕܝܘܬܪܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ . ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ . ܕܡܗܝܡܢ ܕܝܢ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܡܫܕܪ ܘܡܩ̇ܘܐ . ܕܝܬܩܐ
Ath:ExposPs ܐܬܦܨܝܘ ܚܪܒܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܡܢ ܟܠܕܝܐ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܬܓܡܐ ܕ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ . ܘܢܣܒܘ ܩܘ̈ ܒܝܕ ܛܘܒܐ̈ ܕܗܘܘ ܠܘܬܗܘܢ . ܘܗ̇ܢܘܢ
Ath:ExposPs ܕܠܐ ܡܦܩ ܐ ܕܝܘܐܐܠܐ̈ ܒܒܥܠܙܒܘܒ . ¹⁷ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ . ܒܙܒܢ
Ath:ExposPs ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܝܬܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܡܥܡܪ ܥܩܪܬܐ ܒܒܝܬܐ . ܐܡܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܟܕ ܚ̇ܕܝܐ . ܥܩܪܬܐ
Ath:ExposPs ܥܒ . . . ܕܐ ܬܡܝܗܐ̈ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܣܥ̣ܪ ܠܘܬܗܘܢ . ܗ̣ܢܘ X ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܥܠ ܦܪܘܩܐ ܡܫܝܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܡܝܢܗ ܕܐܒܐ . ܕ
Ath:ExposPs ܡܫܡܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܐܚܝܕ ܠܪܐܙܐ ܪܒܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ . ܡ̇ܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܥܡܐ ܠܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܢ . ܘܥܪ̈ ܕܪܥܝܗ . ܟܕ ܥܡܐ
Ath:ExposPs ܢܣܬܪܗܒ ܠܡܥܕܪܘ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐ ܠܠܐ ܡ̇ܢ ܐ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܘܫܐܠܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ . ܠܗܘܢ
Ath:ExposPs ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܒܪܟܘ ܠܐܠܗܐ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܒܘܥܐ̈
Ath:ExposPs ܡܝܬܪܬܐ̈ ܡܬܢܨܚܝܢ ܙܕܝܩܐ̈ . ܘܒܝܕܐܘܠܨܢܐ̈ XX 105 ܡ̇ܢ . ܟܐܢܘܬܐ . ܢܟܦܘܬܐ . ܓܢܒܪܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ . |ܟܕ ܒܗܠܝܢ
Ath:ExposPs ܕܐܠܦ ܒܝܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܠܥܡܐ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗܝܡܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܬܠܬܐ . ܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ ܠܢ . Xܝ ܠܕܘܝܪ . .
Ath:ExposPs ܡ̇ܒܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܝܚܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܦܢܐ . ܡ̇ܢ ܡܥܠ ܬܘܒ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܕܒܦܘܡܗܘܢ
Ath:ExposPs ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܬܩܪܝܘ ܩܕ̈ ܒܝܕ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܡ̇ܢ . ܘܩܕܡܝܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܘ ܡܢ ܥܡܐ ܕܢܫܪܘܢ ܒܬܘܕܝܬܐ . ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܫܚܝܡܐ XX 49ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܡܨܛܠܝܢܝܬܐ ܐܝܬ |ܠܗܘܢ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܘܗܠܝܢ ܡܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܝܕܥܝܢ . ܒܩܠܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܓܝܪ ܕܠܐܐܬܛܦܝܣ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܬܒܩ ܡ̇ܢ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̇ܘ ܕܩܘܝ XXX6 ܒܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܥܐܠ . ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܫܐ̇ܠ ܕܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܝܪܬܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܘܢܥܛܘܢ ܐܢܘܢ . ܥܐ̇ܠ ܬܘܒ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܡܗܦܟ