simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ ܡܝܢ ܙܢܝܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܦܠܓܬܐ ܡ̇ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܐܕܘܣܝܣ ܀ ܝ ܝܝ ܕܐܢ ܐܡܪܝܢ ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ
AntiTriThWrit ܕܐܚܪ ܬܪܥܝܬܗ ܕܣܒܠܝܘܣ ܠܐ ܢܦܩܐ ܆ ܝܠ̣ܦ ܥܡ ܘܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܠ ܡܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܘܠܗܕܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡܟܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܝܟ
AntiTriThWrit ܠܥܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ ܠܘܬܟ . ܘܝܬܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܕܗܢܝܝܢ ܟܕ ܡ̇ܢ ܠܝܬܘܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܡܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܟܣܝܣ̈ ܆ ܒܗܠܝܢ
AntiTriThWrit ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܕܒܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܚܙܝܢ ܝ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡ̇ܢ ܒܝܬܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܡ . ܐܚܪܢܐ ܢܗܘܘܢ ܐܘ ܢܬܚܙܘܢ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܕܟܕ ܝܬ ܘܒܫܓܡܐ ܪܪ̣ܝܢ : ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܣܪܝܩܐ ܡܬܚܙܐ ܥܡܠܗܘܢ ܘܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ . ܘܡܛܠ
AntiTriThWrit ܡܘܢܘܐܘܣܝܘܢ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܟܝܪܙܝܢ ܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܝܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܠܘܝܐ̈ ܇ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܐܢ
AntiTriThWrit ܟܕ ܡܬܟܚܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗܘܦܠܘܡܣܝܣ ܕܚܣܝܐ ܣܐܘܪܐ ܆ ܐܡܪܝܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܝܘܠܝܢܣܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܟܘܬܟ ܛܥܘ ܡܢ ܫܪܪܐ . ܕܡܝܢ ܝܡ
AntiTriThWrit ܓܕܫܐ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܆ ܩܝܡܘ ܡܠܬܟܘܢ ܒܙܪܝܙܘܬܐ ܕܘܦܟܬܘܘܢ̈ . ܡ̇ܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܕܚܕܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܦ̣ܣܩ ܝܣܝܐ ܝܣ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܚܪܡܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܒܝܕ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܚܘܝܐ ܆ ܕܚܢܢ
AntiTriThWrit ܕܠܝܬܝܗ̇ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܘܕܝܬܐ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܐ ܕܐܘܣܝܐ ܢܗܘܘܢ . ܐܝܟ
AntiTriThWrit ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܠܐ ܡܬܡܢܝܢܝܬܐ ²ܡܟܬܪܐ ܇ ܡ̇ܢ ܬܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܚܬܡܝܢ ܒܡܠܝܗܘܢ̈ ܇ ܕܡܬܡܢܝܢܝܬܐ
AntiTriThWrit ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܐܪܝܘܣ ܠܐ ܬܐܡܪܘܢ . ܠܩܢܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܐܘܕܝܘ ܡ̇ܢ ܘ̇ܝ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܘܬ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢ-ܐܡܪ ܆ ܕܐܘܣܝܣ̈
AntiTriThWrit ܠܠܐ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܕܝܢ ܠܓܕܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܡܗܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܕܘ̇ܝ ܕܝܠܟ ܢܐܡܪ ܠܟ ܆ ܗܪܛ ܥܡ ܣܒܐ ܣܒܠܝܘܣ ܡ̇ܢ . ܐܟܣܝܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܐܘ ܓܕܫܐ ܘܫܡܐ ܣܦܝܩܐ . ܘܐܢ
AntiTriThWrit ܇ ܒܨܒܝܢܟ ܕܝܢ ܥܪܩܬ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܬXܦܝܣ ܠܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܦܪܩܠܛܐ ܠܫܘܝܘܬܐ ܕܓܢܣܐ ܀ ܐܘ ܠܐ ܩܪܝܬ ܆ ܐܘ ܩܪܝܬ
AntiTriThWrit ܝܘܚܢܢ ܓܪܡܛܝܩܣ ܡܠܦܢܟܘܢ . ܕܒܐܓܪܬܐ ܕܟ̣ܬܒ ܠܘܬ ܐܫ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܕܟܠܢܫ ܡܙܕܡܪܐ ܡܘܕܝܢܘܬܗ ܆ ܡܟܣ ܩܕܡܐܝܬ
AntiTriThWrit ܟܕ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟܠ ܡ . ܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܟܝܢܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܘܠܘܬ Xܘܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܕܚܢܢ
AntiTriThWrit ܚܕܐ ܡܝܘܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܐ ܆ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܡܝܠܦܢܐ̈ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܪ̈ ܕܝܢܢ ܆ ܐܘܣܝܐ
AntiTriThWrit ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܡܢܝܢܐ ܣܓܝܐܢܝܐ ܡܫܡܗܝܢ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܝ̇ܡܬܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܘܝܬ ܟܝܢܐ . . . . ܓ̇X . ܐܒܗܬܐ̈
AntiTriThWrit ܬܐܡܪ ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܦܣܩ ܆ ܗܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܠܬܐ ܕܡܪܗܛܐܝܬ ܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܘ ܘ̇ܝ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܐܬܦܣ̣ܩܬ ܓܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܟ ܕܬܐ ܘܐܢ