simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܒܗܕܐ ܠܘ ܠܫܪܪܐ ܡ̇ܢ ܂ ܠܛܪܘܢܘܬܗܘܢ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi 6 , 37ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܪܟܐ 3ܬܚܡ ܐܢܝܢ̈
SevAnt:madHym ܐܬܟܬܫ ܇ ܘܠܦܓܪܘX ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘܝ̈ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ̣ ܐܬܝܝ̇ܫܒܘ .
SevAnt:Epist . ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ </page>
SevAnt:LuqGramm ܆ ܛܡܪܢ̈ ܠܗ ܡ̇ܢ ܠܪܘܫܥܐ ܆ ܠܢ
Tim1:Epist 14ܐܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܕܡ
Tim1:Epist ܣܡܗ̇ ܂ ܚܕܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܚܕܢܝܘܬ
Tim1:DisputCalMahdi 9 , 61ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܪܚ̇ܡ </page><page> 1ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqGramm ܙ Xܝ X ܡ̇ܢ ܐ ܬܘܗܝ ܒ̣ܪ
SevAnt:CathHom ܡܫ̇ܪ̣ܪ ܇ ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܪܗ̇ܛ ܇ ܒܙܒܢ
Tim1:Epist 61ܐܢ ܓܝܪ ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ : ܡܫܚܠܦ
BarEbr:CandSanc ⁸ܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܝܢ X ܡ̇ܢ ܪܩܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ
Ath:Inc ܗܠܝܢ . ܕܒܩܕܡܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܕܡ ܣܟ
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܐ . ܦܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܒܫܘܪܢܩܐ̈ ܐܢܘܢ
Tim1:Epist ܗܪܟܐ ܃ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܫ̇ܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ
Eph:ComGen&Exd . ܘܐܡܪܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܐܥܬܪ ܐܢܘܢ ܕܡ̣ܢ
IšoMerv:ComOT ܠܗ ܆ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܠܩܘܦܚܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܣܪܘܒܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܃ ܡ̇ܢ ܕܛܠ̇ܡ ܠܝ ܘܠܐ
Eph:madCarNis ܛܠܡܗ̇ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܚܣ ܥܠܘܗܝ [92]
Cyr:ComLuke ܗܟܝܠ ܙܢܐ ܢܩܦܝܢܢ ܡ̇ܢ ܝ ܠܗ ܃
Tim1:Epist ܕܐܡܪ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܩܒܠ
Ath:Inc ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ
JnDalya:Epist XܢXXX : XX ܡ̇ܢ ⁷ܢ-- . XXX
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܨܠܘܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܛܒܬܐ̈ : ܘܐܪܚܩ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ 36ܒܝܫܬܐ̈ :
ThdrMops:ComGospJohn ܡܣܡܒܪܫܐ ܥܠ ܝ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܝܬܘܢ ܂ ܐܢ
Sahd:BookPerf ܠܢܦܫܟ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܡܫܟܚ
Elia:epLeonḤar ܒܪܢܫܢ . ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܘܡܛܠܬܗ
GanBus . ¹ܐܠܐ ²ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܕܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܨܝܪ ܡܢ ܐܒܐ
JacSer:Epist ܂ ܐ ܟ ܡ̇ܢ 31ܕܚ̇ܪܐ ܐܢܐ ܒܛܒܬܗ2ܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܙXܝܢ · ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܥܗ̣ܕܟܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ 2ܚܕܢܐܝܬ ܡ̇ܢ : ܣܓܝܐܢܐܝܬ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܂ ܐܝ-ܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܫܘܝܢ ܆ ܒܩܢܘܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܡܢ ܕܘܡܝܐ
IšoMerv:ComOT ܠܡܕܝܢ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ
SevAnt:LuqJul ܗܘ ܡܝܬ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܬܬܚܕX ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܡܐܬܝܬܐ ܕܠܘܬܝ ܂
IšoMerv:ComPs ܠܫܡܫܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝܕܝܟ ܡܬܟܝܢܝܢ ܐܬܠܝܐ
SevAnt:madHym . ܟܕ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܐܟ̣ܣX
SynWestSyr ܕܐܒܐ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ .
SevAnt:CathHom ܫܡ̇ܝܢܐ . ܘܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܢܬ
SevAnt:LuqGramm ܟXܝ̇ X ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐ̣ܘ ܚܒܪܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܫܡܫܐ ܂ ܦܛܪܘܣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܐܦܣܩܘܦܐ
Ath:HomEpist ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ X ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܕܒܡܫܝܚܐ XXXXXX
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܝ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܬܘܒ ܂ ܕܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ̣ ܡܢ ܡܪܝܡ
Ath:ExposPs ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܒܝ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܝ
PhiloxMab:TenMem ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܢܬܒ̇ܩܐ
Cyr:ComLuke ܬܣܒܘܠ ܂ ܘܟܕ ܡ̇ܢ ܓܫܦ̣ܬ̣ ܂ ܐܬܐܣܝܬ
AnṭTagr:FifBookRhet ܡ̇ܝܬܝܢ . ܘ̇ܓܕܫܐ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ
Tim1:Epist ܝ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡ̇ܢ ܃ ܟܝܢܐܝܬ ܪ̈
SevAnt:CathHom ܕܩ ܓܝܪ ܕܒܨܥܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܡܥܘܠܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܢ
Tim1:Epist X³ . XX ܡ̇ܢ ܛܠܝܐ ܡ̣ܢ ܩXܝܝX
SevAnt:CathHom ܆ ܠܘ ܕܝܥܝܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܟܝܬ ܢ̇ܒܥܐ
AntiTriThWrit ܕܝܠܝܟ . ܘܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܘܢܫܝܟ̈ ܬܡܝܗܐ̈
SevAnt:CathHom ܒܣܕܪܐ ܕܩܪܒܐ ܚܪܝܦܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܕܚܝܠܐܝܬ ܠܘ ܩܒܠܗܘܢ
BarEbr:CandSanc ܕܓܠܐ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗܟܠ X ܘܬܣܬ̣ܟܠܝ
IšoMerv:ComOT ܗܘܘ . ܘܗ̇ܢܘX ܡ̇ܢ ܦܠܚܝܢ ܠܒܥܠܐ .
SevAnt:CathHom ܐܫ̣ܟܚ : ܫ̣ܘܝܬܐ ܡ̇ܢ : ܕܡ̣ܠܝܐ ܗܘܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝܗܘܒܐ ܕܛܒܬܐ̈ : ܡ̇ܢ ܣܝܥܗ ܒܒܪܘܝܘܬܐ :
IšoAdiab:Epist ܠܟ ܆ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃
MiaphysiteDocs ܕܬܐܘܕܘܪܝܛܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqJul ܠܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢܐ ܠܩܢܘܡܝ ܣܩܘ
BarEbr:CandSanc . X ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܠܐܟܝܐ ܡܢ ܐܝܟܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ XX ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Tim1:Epist ܗ̇ ܃ ܢܦܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܒܬܪ
Cyr:ComLuke ܪ ܂ ܠܝܢܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܡܦܝܣ ܪܥܠ ܐܠܗܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܬܒܣܐ :
ChronMin ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܆ ܒ̣ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܒܚܐ̇ ܡܢ ܬܪܬܥܣܪܐ̈
Tim1:Epist 6 , 58ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܟܬ̇ܪ ܗ̇ܘ
Elia:epLeonḤar ܘܦܘܡܗܘܢ X ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܬܚܘܝܬܐ ܗ̇ܝ
DidascApost ܥܕܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܢܬܐܡܢܘܢ 5ܒܢܡܘܣܐܘܒܦܘܠܚܢ ܬܫܡܫܬܐ
SevAnt:LuqJul ܠܥܕܬܐ ܀ ܕܚܨܕܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝ ܦܥܠܐ̈ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist 5 , 68ܘܠܢ ܡ̇ܢ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܡ̣ܢ
Cyr:ComLuke ܕܥ̇ܟܐ ܂ ܠܫܒܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ ܟܝܬ
IšoMerv:ComOT . ܬܘܒ ܠܟܘܢ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚ ܕܢܗܦܟ ܠܫܪܪܐ
SevAnt:Epist . ܐܠܐ ܡܟܬܪ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܐ ܡܐܬ
SevAnt:CathHom ܆ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܡ̇ܢ . ܪܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܪܐ ܃ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܡܪܩܠܐ ܘܦܘܠܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܡܬܠܐ ܐܘܪܚܢܝܐ ܕܚܠܝܛ ܡ̇ܢ ܒܬܫܥܝXܐ X X
SynOr ܡܘܒܕܝܢ . ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܐ . ܐܒܝܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܪܒܘ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ ܡ̇ܢ ܩܨܡܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܒܕܝܢ̈
Ath:ExposPs ܕܫܪܓܐ . ²⁷ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬ </page><page> ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܚܐ
Tim1:Epist XX . XX ܡ̇ܢ ܠܢܝܫܗ : XXXX1ܠܢܝܫܗ
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܗܘܐ </page><page> ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܓܗܢܐ ܦܪܩ̇
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܕܥܠ ܚܨܐ ܡ̇ܢ ܕܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܕܟܠ ³ܕܐܡ̇ܪ ܨܝܕ ܡ̇ܢ ܪܒܐ ܕܨܘܪ X
SevAnt:CathHom ܬܘܒ : ܕܟܠܗ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕXܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܡܪܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܫܘܪܝܐ ܒܗܕܐ ܚܐ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܚܟܝܡܐ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ X ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܘܒܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܕܪܒܢ . ܫܛܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܠܡܣܒܠ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܘܗܝ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ . ܕܡܢ ܕܡ̇ܥܐX
Tim1:Epist ܃ ܥܠ ܙܢܐ ܡ̇ܢ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܒܠܚܘܕ
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܪܦܓܪܐ ܆
ThdrMops:ComPs . ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܕܩܐܝܬ ܫܐ̇ܠܢܐ ܆
Tim1:Epist : ⁴¹² ܘܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܐ |ܩ