simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܒܗܕܐ ܠܘ ܠܫܪܪܐ ܡ̇ܢ ܂ ܠܛܪܘܢܘܬܗܘܢ ܕܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi 6 , 37ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܪܟܐ 3ܬܚܡ ܐܢܝܢ̈
SevAnt:madHym ܐܬܟܬܫ ܇ ܘܠܦܓܪܘX ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘܝ̈ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ̣ ܐܬܝܝ̇ܫܒܘ .
SevAnt:Epist . ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܛܡܪܢ̈ ܠܗ ܡ̇ܢ ܠܪܘܫܥܐ ܆ ܠܢ
Tim1:Epist 14ܐܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܕܡ
Tim1:Epist ܣܡܗ̇ ܂ ܚܕܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܚܕܢܝܘܬ
Tim1:DisputCalMahdi 9 , 61ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܪܚ̇ܡ 1ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqGramm ܙ Xܝ X ܡ̇ܢ ܐ ܬܘܗܝ ܒ̣ܪ
SevAnt:CathHom ܡܫ̇ܪ̣ܪ ܇ ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܪܗ̇ܛ ܇ ܒܙܒܢ
Tim1:Epist 61ܐܢ ܓܝܪ ܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ : ܡܫܚܠܦ
BarEbr:CandSanc ⁸ܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܝܢ X ܡ̇ܢ ܪܩܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ
Ath:Inc ܗܠܝܢ . ܕܒܩܕܡܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܕܡ ܣܟ
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܐ . ܦܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܒܫܘܪܢܩܐ̈ ܐܢܘܢ
Tim1:Epist ܗܪܟܐ ܃ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܫ̇ܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ
Eph:ComGen&Exd . ܘܐܡܪܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܐܥܬܪ ܐܢܘܢ ܕܡ̣ܢ
IšoMerv:ComOT ܠܗ ܆ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܠܩܘܦܚܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܣܪܘܒܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܃ ܡ̇ܢ ܕܛܠ̇ܡ ܠܝ ܘܠܐ
Eph:madCarNis ܛܠܡܗ̇ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܚܣ ܥܠܘܗܝ [92]