simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܂ ܠܛܪܘܢܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܡܚܘܝܢ ܂ ܗܝܒܘܬܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܠܨܝܢ ܘܚ̇ܒܨ ܂ ܢ ܒܪܫ ܠܫܢܐ ܠܗ̇ ܕܢܝ ܂ ܘܒܗܕܐ ܠܘ ܠܫܪܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܪܟܐ 3ܬܚܡ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܟܢ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܀ 7 , 1ܒܬܪܟܢ 4ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ 2ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . 6 , 37ܘܗܠܝܢ
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܝ̣̇ܒ ܇ ܒܗܘܢܐ ܕܝܝܢ ܥܪܛܠܝܐ ܡ̇ܢ ܪܘ̣ܛ ܠܒܝܒܐܝܬ ܘܐܬ̣ܐ ܇ ܘܢܡܘܣܐܝܬ ܐܬܟܬܫ ܇ ܘܠܦܓܪܘX
SevAnt:CathHom ܓܝܪ̣ ܐܬܝܝ̇ܫܒܘ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ . ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܬܠܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܘܕܒܠ̇ܚܡܘܬܐ ²ܘܒܛ̣ܟܣܐ ܗ̣ܘܝ̈ . ܠܘܩܕܡ
SevAnt:Epist ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܆ ܠܡܚܣܢ ܝܩ̇ܪ ܒܫܬܩܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܣ̣ܬܒܪ ܡ . ܐܡ̇ܪ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܝܠܝܡܐ . ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܪܘܫܥܐ ܆ ܠܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܝܬܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܨܐܕܘܗܝ ܆ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܆ ܘܡܚܘܝܢ̈ ܠܗܘܢܐ ܕܒܗܝܢ ܆ ܛܡܪܢ̈ ܠܗ
Tim1:Epist ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܕܡ ܆ ܚܕ ܕܝܢ ܡܕܡ ܗܘ̈ ܠܗ ܠܐ ܕܡ̇ܐ ܆ ܡܕܝܢ ܗܘ̈ ܠܗ ܡ̇ܢ ³⁶⁶ܡܬܘܡ |X 186b|ܡܬܐܡܪ ܕܕܡ̇ܐ . 6 , 14ܐܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܚܕܢܝܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܪܘܬ ܐ ܂ ܝܝ ܂ ܓܘܢܐܝܬ ܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܒܪܗ ܃ ܘܚܕܢܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܘܓܘܢܐ ܂ ܬ ܣܡܗ̇ ܂ ܚܕܢܐܝܬ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ 1ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ |M 116b|ܠܝ ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܗܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܕܐܩܝܡܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ 41ܡܝܬܐ̈ ܘܠܫܡܝܐ ܐܣܩܗ ܀ 9 , 61ܘܡܠܟܢ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܬܘܗܝ ܒ̣ܪ ܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܝ ܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܡ̇ܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܣܡ̣ܢܢ ܂ ܝܘXܣ ܂ ܡܬܬܘܕܐ ܒܗ ܕܝܢ ܃ 3ܕܗ̇ܘ X ܙ Xܝ X
SevAnt:CathHom ܪܗ̇ܛ ܇ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܥܡܗܘܢ ܪܗ̇ܛ ܇ ܘܥ̇ܐܠ ܐܟܚܕܐ ܡ̇ܢ . ܕܝܢ ܘܗܠܝܢ ܕܦ̣ܠܚܐ ܥ̇ܒܪ̣ . ܘܟܕ ܓܐXܐ ܡܫ̇ܪ̣ܪ ܇ ܘܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܩܕܝܫܐ : ܡܫܚܠܦ ܠܢ ܠܕܡܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ : ܡܪܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ : |M717b|ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ . 5 , 61ܐܢ ܓܝܪ ܪܘܚܐ
BarEbr:CandSanc ܪܩܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܐܬܒ̣ܪܝ . ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܒܐܣܝܠܝܘܣ ⁸ܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܝܢ X
Ath:Inc ܟܕ ܡܕܡ ܣܟ ܠܝܬ ܗܘܐ . ܥܠ ܪܡܙܐ ܘܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܗܦܟܬܗܘܢ ܗܕܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ ܗܠܝܢ . ܕܒܩܕܡܐ
BarEbr:CandSanc ܡܢܗܘܢ ܒܫܘܪܢܩܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܟܙܢܐ ܕܡܬܥܨܪܝXX ܒܐ̣ܝܕܐ . ܡ̇ܢ ܐܟܙܢܐ ܕܒܩܘܪܝܢܝ ܘܒܠܐܩܘܢܝܩ ܀ ܘܠܓܐ ܐܚܪܢܐ . ܦܐܪܐ̈
Tim1:Epist ܫ̇ܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܐܒܐ ܃ ܠܒܣܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܠܒܣܪܗ ܕܡܠܬܐ ܡܓܙܪ ܗܘܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܃ ܠܡܠܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܥܬܪ ܐܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܕܐܒܘܢ ܥܬܪ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܣܝܬ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܛܠܡܘܗܝ ܠܝܥܩܘܒ ܘܐܦ ܒܢܝ̈ ܠܒܢ ܐܝܟ ܠܒܢ . ܘܐܡܪܘ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܠܩܘܦܚܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܣܪܘܒܐ̈ . ܕܣܒܪ ܕܟܝܢܐ ܡܝܩܪ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܡܠܟܗ ܆ ܟܕ ܛܒ ܒܢܝܐ̈ ܣܓܝܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܆ ܚܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܛܠ̇ܡ ܠܝ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܡܠܝ̈ ܇ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܕܐ̇ܢ ܠܗ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܚܝܘܗܝ ܐܬܝ̇ܬ ܃ Xܘܗܢܘ̇ ܢܝܫܐ ܕܡܐܬܝܬܝ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܃
Eph:madCarNis ܕܚܣ ܥܠܘܗܝ [92] ܡ 16ܡܨܒܐ ܗܘ ܨܒ̣ܐ ܘܚ̇ܒܠ ܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܕܢܬܪܥܡ ܒܬܘܟܐ ܕܩܢܝܢܘܗܝ̈ ²⁰ ܛܠܡܗ̇ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ