simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܂ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̇ܫܓܫ ܗܘܐ ܘܡܫܬܘܕܐ
SevAnt:madHym ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
Tim1:Epist ܢܡܠܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܪܘܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܕܐ ܒܣܪܢܝܐ ܕܝܢ
Ath:ExposPs ܕܫܪܓܐ . ²⁷ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܚܐ
SevAnt:CathHom ܠܫܪܘܬܐ : ܥܬܝܩܬܐ ܡ̇ܢ ܒܚܘܕܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ :
BarEbr:CandSanc . ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡ̇ܢ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡ̇ܪܝܢ
BarEbr:CandSanc ܣܘܓܐܐ . ܘXܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܕ ܪܕܝܢ ܒܓܘ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܐ ܕܝ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܫܘܚܠܦܗܝܢ ܆ ܕܡܢܗܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܘܣܦ ܒܘܠܘXܠܐ
SevAnt:Epist ܓܙܘܪܬܐ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܛܠܢܐܝܬ̣ ܠܥܘܪܠܘܬܐ ܕܒܣܪܐ
SevAnt:Epist ܐܠܘܝܬܐ̈ ܆ ܕܚܢܘܟ ܡ̇ܢ ܐܫܬܢܝ . ܟܗܢܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܘܐܢܫܐܝܬ ܀ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܢ
Elia:epLeonḤar XX ܡܛܠ ܕܐܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ X ܢܗܘܐܐܝܬ
Ath:Inc ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܡܠܦܝܢ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܫܬܘܬܦ ܒܚܫܐ̈ .
GanBus ܘܐܫܠܡ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܓܒܪܝܠ ܐܫܠܡܘ
SevAnt:CathHom ܐܝ̣ܬܝ̇ܬ ܆ ܡܢ̇ܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܡܢܗ̇ ܬܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܡܝܪܐ ܆ ²ܐܝܟ
Tim1:Epist . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆