simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܝܗܒܐ ܒܝܕ
BarṢal:ComGosp ܀ ܘܡܘܫܐ ܝ ܡ̇ܢ ܠܥܓ ܡܡܠܠܐ ܂
Babai:BookUnion ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕ ܠܗ ܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܕܣܠܩ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܣܠܩ ܠܐܬܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝ
Tim1:Epist ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ
MiaphysiteDocs ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܒܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܘܒܢܬ̈
SevAnt:CathHom ܀ X ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܐܪܢܝܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܝܠܦܢܢ ܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ
Tim1:DisputCalMahdi 3ܢܬܐܡܪ ܆ ܠܝ ܡ̇ܢ ܠܘ ܠܗܠ ܡ̣ܢ
ActsMiaphysites ܝ </page><page> ܡܫ̇ܒܚ ܠܟܘܢ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܦܩ ܠܗܕܐ ܇
Tim1:Epist ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܢܝܫܗ ܡ̇ܢ ܕܡܠܦܢܐ ܚܐ̇ܪ .
SevAnt:LuqGramm Xܘܝ̇Xܘܣ· ܟܕ ܩܘܝ ܡ̇ܢ ܟܠܚܕ ܗ̇ܘ ܡܐ
ActsMiaphysites ܠܟܦܘܪܘܬܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝXܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܗܝ̇ ܕܠܝܛ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܨܚܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ
SevAnt:madHym ܥ̇ܝXܝܕ ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕ̇ܥ X ܗܘܐ
ThdrMops:ComPs ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܐ ܡܢ ܟܕܘ
SevAnt:Epist ܇ Xܟܕ ܐܥܠܬX ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܕܡ̇ܐ ܇
SevAnt:LuqGramm Xܝܟܢܐ ܕܢܐܡܪ ܕܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܡܠܠܐ ܐܠܗܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܥܕܟܝܠ
Sahd:BookPerf ܕܥܡܝ . [39]ܦܢܛܘܣ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܠܕܗܒܐ ܡ̇ܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܠܡܪܓܢܝܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ ܆
Cyr:ComLuke ܡܟܣܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܦܪܝܫܐ ܐܡ̇ܪ ܆
BarṢal:ComGosp ܐܣܝ̣ ܂ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈
IšoMerv:ComOT ܐܣܩܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܢܐܦܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ X ܣ]ܘܐܪܘܣ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܡܛܠ ܕܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܢ ܪܒܬܐ 29ܕܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܫXܝܐ̈ ̈ ܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ¹¹ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܚܢܢ ܂ ܐܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܐܘܢܡܝܣ ܘܡܩܕܘܢܝܣ
SevAnt:LuqGramm ܐܘ ܡܢ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡܬܩ̇ܢܛܝܢ ܒܕ ܕܚ̇ܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܝ ܕܦܓܪܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܪܐܩ̇
IsaacNin:DiscColl X--X ܢܩܝܘܢܐ X--X ܡ̇ܢ X X </page><page> XXXI
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܥܡܝ .
Tim1:DisputCalMahdi 18ܡܪܝܡ . ܒܪܐ ܡ̇ܢ ܘܡܫܝܚܐ ܚܕ ܗܘ̣
Tim1:Epist ܕܝܠܟ ܃ ܠܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܐܡܝܪܢ̈ ܘܬܪܝܨܐܝܬ
JacSer:Epist ܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂ ܡ̇ܢ ܕܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ </page>
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܢܟܣ ܆ ܠܗܠܝܢ
IšoMerv:ComPs ܠܡܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡܙܝܢ ܕܩܪܝܒ ܡܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܢܫܐ̇ܝܢ 1 ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܫܘ̣ܝܝ̈ ܒܐܘܣܐ ܡܘܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܝܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܒܡܓܢܢܘܬܐ X ܕܪܘܚܐ
Elia:epLeonḤar ܒܐܕܫܐ ܡܬܝܕܥ Xܘܕܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ ܒܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܢܦ̣ܩܘ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܝܕܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ⁷ܠܕܘܟܬܐ
SevAnt:LuqJul ܡܦܪܫ ܕܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗ̇ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܢܫܐ̈ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ ܡ̇ܢ ܕܨܒܝܢܗ ܒܛܒܬܐ ܨܒ̇ܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ
Tim1:Epist . 15ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܥܒܝܐܝܬ ܐܝܟ |L
SevAnt:LuqGramm ܕܟܟ̇ܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܚܡܫ̈ ܗ̇ܘ ܕܝܢ̣
Tim1:Epist ܘܐܬܥܘܟܬ ܂ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܐ
Tim1:Epist ܠܚܣܝܘܬܟ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂ ܣܪܓܝܣ
SevAnt:LuqGramm Xܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܢܟܦܢ ܘܕܢܨܗܐ
Tim1:Epist 3X . ¹X³ܥܒ̣Xܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܘܟܪܝܘܬܐ ܡܣܟܠ
IšoAdiab:Epist ܕܚܘܒܟ ܂ ܘܠܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܃ ܗܘ
SevAnt:LuqGramm ܒܢܝܐ̈ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܣܥܘܠܬܢܝܬܐ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܃
SynWestSyr ܕܢܙܒܢܝܘܗܝ . </page><page> ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܩܪܐ
Tim1:Epist 40ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܐXܟ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂
Cyr:ComLuke ܂ ܀ ܣܘܓܐܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܡܢܝܢܐ
Sahd:BookPerf . ܟܕ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܚ̇ܙܐ ܐܝܟ ܥܝܢܐ̣̈
Tim1:DisputCalMahdi 9 , 61ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܪܚ̇ܡ </page><page> 1ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܢ ܗܘ̣ ܕܒܫܪܪܐ ܡ̇ܢ : ܠܘ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܘܕܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:LuqJul . ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܫ̣ܬܐܠ ܗܘܐ
MiaphysiteDocs ܨܒ̇ܐ ܗܘ̇ܝܬ ܝܝ̤ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܕܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܪܡܬܐ̈ ܘܕܦܐ̈ ܢ
SevAnt:CathHom : ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܬܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܒ̇ܢܐ
Tim1:Epist ܆ ܡܛܠ ܕܐܕܡ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܆
GanBus ܘܐܚܪܬܐ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ : ܕܗܘ̣ܐ ܕܚܝܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ
Cyr:ComLuke ܕܒܚܬܐ ܂ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝX ܆ ܡܙܕܕܩܢܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܕ ܕܗܒܐ ܡ̇ܢ ܛܘ̣ܦܣܐ ܡܡ̇ܠܐ X
Tim1:Epist ܃ ܠܘ ܒܚܝܠܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܃ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܥܠܡܐ . ܐܠܐܐܒܐ̈ ܡ̇ܢ : ܐܘܣܝܝܐ ܢܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܒܪܢܫܐ ܆ ܥ̣ܠ ܡ̇ܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܠܚܣܡܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܥܡ
Hom6thCent ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ . ܝܕܝܥܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܘ ܦܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܗ ܂ ܝ·
MiaphysiteDocs ܡܘܬܐ ܂ ܠܗܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܠܢ ܆ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܠܡܢܝܐ̈ : ܘܒܟܠܗܝܢ
Babai:BookUnion ܗܘܬ ܂ ܗ̇ܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܢܚܬܐ
Tim1:Epist ܐܢ ܕܝܢ ܒܪܢܫܗ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܠܘ ܡܡܠܝܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܢܐ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܚܕ ܒܬܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܘ̈ ܩ̇ܝܫܐ ܕܬܪܒܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ
BarEbr:CandSanc ܚ . ܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqGramm ܕܢܣܝܡܝܗ̇ ܂ ܘܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܣܟܠܘܬܐ ܘܚܛܗܐ ܕܒ̣ܕܝܐ̣
Cyr:ComLuke ܐܠܗܐ̇ ܂ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ
Ath:HomEpist ܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ ܕܠܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ¹⁵ XXX XX⁰ܕܪܘܫܥܐ
AbbaIs:Ascet XX 12]ܗܠܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܨܦ ܕܢܛܕ̇ ܡܫܟܚ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܠܗܐ ܆ ܕܝܠܗ ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕ ܠܗܝܢ ܠܐܢܫܝܬܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi : ܕܗܟܢܐ 37ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܚܙ̇ܐ : ܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܪܢܫܢ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ
Eph:Adden ܘܐܢܗܘ ܕܐܢܐ ܐܫܪܬܟܝ ܡ̇ܢ ܡܢ ܥܡܐ ܡܫܪ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܇
GanBus ܒܪܐ . ܢܩܦܐܝܬ ܡ̇ܢ ܢܫܬܥܐ ܡܣܒܪܢܐ ܠܘܩܐ
SevAnt:CathHom . ܕܡܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ : ܘܕܒܬܓܡܐ̈ ܡܙܝܢܐ̈