simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܗ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܫܝܐ ܥܠ ܚܕܕܐ̈
MiaphysiteDocs ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܬ̇ܐ · ·
Tim1:Epist ܗܘ̣ܬ ܆ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܢܩܛܘܠ ܃ ܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܐ . ܦܐܪܐ̈ ܡ̇ܢ ¹²ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܣܪܐ
Tim1:Epist ܃ ܕܐܦ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ̈
Tim1:Epist ܠܘ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܃ ܠܟܝܢ
Cyr:ComLuke ܢܐܡܪ ܇ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܕܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈
ChalcedWrit ܡܬܬܘܕܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
Ath:Inc X 4ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܣܘܢܩܢܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
Tim1:Epist ܆ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܆ ܠܣܒܐ ܡ̇ܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ : ܟܕ
Tim1:Epist ܗ̇ ܃ ܢܦܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܒܬܪ
SevAnt:LuqJul . ⁵ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܚܘܝܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢܬ
Ps-Zach:EccHist ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂ ܡܛܠ ܡ̇ܢ 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ ܒܛܘܡܣܐ
Tim1:Epist ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ . ܡܠܦܐ
DidascApost ܬܪܢܓܠܐ . ܒܨܦܪܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܬܩܪܐ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ :