simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܕܨܒ̇ܐ ܗܘ ܡܪ ܚܡ ܇ ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ XX ܡܩܫܐ . ܘܟܒܪ ܬܐܡܪ : ܡ̇ܢ ܒܓܒܪܘܬܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܐܢܐ ܒܡܨܪܝܢ . [9 , 18--19]ܡܕܝܢ ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗ̤ܘ ܡܩܒܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܂ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣ̇ܒ ܂ ܢ ܘܬܘܒ
JnEph:ActsEastSaints ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ ܆ ܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܐ ܆ ܘܠܘܚܡܝܟ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܟܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ̣ ܠܘܬܘ . ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ ܡ̇ܢ . ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ X 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀
Tim1:Epist ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X ܘܡܬܢ̈ ܕܚ̇ܝܢܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܙܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܩܢܘܡܝܢ̈ ܕܝܢ ܓܠܙܝܢܢ ܡܢܗ̇ ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ ܠܝ ܆ ܡܛܘܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܬܐܠܨ ܂ ܐܘ ܕܬ̇ܩܢܐ ܒܘܣܡܐ ܙܒܢܝܐ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
IšoMerv:ComOT ܝܪܩܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܪܘܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܩܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܩܩܠܬܐ̈ . [X9]ܘܕܡ̇ܢ ܡܩܢܐܢ̈ ܥܝܢܘܗܝ̈ . ⁴ܗܢܘ . ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ·X ܙ ܝXX ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܗܝܟܠܐ ܐܩܝܡ ܆ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܕܫܒܬܐ ܂ ܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܕܫܒܬܐ ܂ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܕ ܛܒ̣ܥ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܬܠܬ̈ ܫܥܐ̈ ܕܚܫܟܝ̈ ܂ ܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܬܠܬ̈ ܕܢܗܪܝ̈ ܂ ܠܠܝܐ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܠܥܝܢܐ̈ ܡܬܘܘܢܢܝܬܐ̈ ܠܪܘܡܐ ܇ ܘܡܟܬܪܐ ܘܡܬܥ̇ܢܝܐ . ܡ̇ܢ ܫܐܕܢܝܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܡ̇ܠܠܐ ܒܠܫܢܐ ܗ̇ܘ ܟܢܥܢܝܐ ܇ ܘܡ̣ܪܝܡܐ
SevAnt:LuqJul ܟܝܢܝܐ̈ ܠܐ ܡܨܛܚܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ : ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܝܠ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܡܬܪܡܐ ܠܦܘܪܫܐ : ܗ̇ܘ ܕܠܚܫܐ̈
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܐ̈ X 25ܠܘX ܠܐ ܡܬܐܣܝܢ̇ܐ . ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܠܓ̇X ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܗܢ̇ܘܢ ܕܚܟܝܡܝܢ 24ܡ̣ܢ ܐܣܘܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ : ܕܡܢܗܘܢ
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ ܡܝܢ ܙܢܝܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܦܠܓܬܐ ܡ̇ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܐܕܘܣܝܣ ܀ ܝ ܝܝ ܕܐܢ ܐܡܪܝܢ ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܟ ܘܩ̇ܐܡ ¹ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ²ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡ̇ܢ ⁸ܕܐܬܝܢ ܥܠܝܟ X . ܝ ܝXXX XX O⬩ ¹ܐܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ : |ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘ ܟܝܬ ܫܦܘܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܨܘܪܬܐ̈ ܛܠ̇ܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܪܝܫܗܘܢ ܥܪܛܠܝܬܐ ܘܡܫܟܪܬܐ . ܘܕܠܐ ܐܣܟܡ ܇ ܕܒܩܢܘܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩ̣ܢܝܢܢ XX ܚܒܝܒܝ̈ : ܘܒܥܒ . . . ܕܐ ܡ̇ܢ ܇ ܥܠ ܣܒܪܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܝܝ XX X [2]ܐܠܐ ܕܝܢ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ ܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܠܗܢܐ . ܘܗX ܕܝܢ ܐܣܒܪܬ ܐܢܐ ܕܣܟܠܘܬܐ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ¹³ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ . ܕXXܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܡܩܒܠܢܐ
IšoMerv:ComOT ܕܟܫܝܐ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܠܐ ܡܛܒܥܐ ܗܘܬ ܠܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܝܟܐܝܠ . ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܠܘ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܐܬ̇ܐ · · ܂ ܝX ܘܡܘܕܐ ܟܕ ܡܬܟܣܣ̣ ܂ ܢܬܓܙܪ ܡܣܡ ܒܪܝܫܗ ܂ ܐܢ ܕ ܡ̇ܢ ܘܕܫ̇ܘܝܢ ܕܢܬܩܒܠܘܢ ܐܠܨܐ ܕܢܬܩܪܐ ܡܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ
Tim1:Epist ܢܩܛܘܠ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܢܬܩܛܠ ܂ ܡ̣ܢ ܝܬܝܪܘ ܓܝܪ ܡܬܚܙܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܘܕܦܘܣܩܢܗ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܠܐ ܝ ܡܫܟܚܐ ܗܘ̣ܬ ܆ ܕܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ¹²ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܘܐܝܢܗܣ ¹³ܡܪܟܒܝܢ ܐܝܟ ܚܚܐ̈ ܘܩܛܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܡ̣̇ܪܝܪܝܢ̈ ܐܝܟ ܐܦܣܢܬܝܘܢ ܀ ¹ ܘܠXܐ ܐܚܪܢܐ . ܦܐܪܐ̈
Tim1:Epist ܡܪܝܐ ܠܬܪܝܢ ܡܪܘܢ̈ ܂ ܠܚܕܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܣ̇ܕܩ ܃ ܠܗܢܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܃ ܕܐܦ ܠܚܕ
Tim1:Epist ܕܡܪܢ ܃ ܠܟܝܢ ܐܢܫܘܬܗ ܕܝܢ ܩ̇ܪܝܢ ܥܒܕܐ ܂ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܥܒܪܝܢ ܠܫܘܡܗܐ ܕܥܒܕܘܬ ܐ ܘܕܥܒܕܐ ܂ ܠܘ ܠܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܝ ܕܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܇ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܚܘܝܚܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܇ ܕܒܚܣܝܪܘܬܐ
ChalcedWrit ܒܗ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ : ܐܡܪܘ ܠܢ . ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ : ܒܗ̇ܘ ܕܡܢܟܘܢ ܡܬܬܘܕܐ . ܘܐܢ
Ath:Inc ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܩܨܡܐ̈ ܡܠ̣ܝܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܩܨܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܢܕܚܠܘܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܐܒܘܗܝ ܀ X 4ܘܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:CathHom ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܝܛܐ̈ ܘܦܫܝܩܝ̈ ܠܡܬܒ̣ܣܝܘ ܡ̇ܢ : ܕܥܠ ܐܘܪܓܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܢܩܢܐ : ܐܝܟ
Tim1:Epist . ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ . ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ . ܡ̇ܢ XܫܘܘXܥܐ Xܩܢܘܡܐ̈- XX </page><page> ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܆ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ : ܟܕ ܠܩܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܪܝܘܣ ܙ̣ܟܐ : ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܟܬܘܫܐ . ܟܕ ܠܡܕܝܢܬܗ ܦ̣ܢܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܆ ܠܣܒܐ
Tim1:Epist ܐܪܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܦܩܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ ܒܝܕܥܬܗܝܢ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܓܒܝܐ ܘܐܦ ܡܣܠ̇ܝܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܂ ܗ̇ ܃ ܢܦܫܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܚܘܝܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢܬ ܒܒܣܕ̇ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܕܢܬܡܚܠ ܠܐ ܝܕܥ̇ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ ܣܘܥܪܢܐ ܡܛܠ ܕܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ . ⁵ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ
Ps-Zach:EccHist 3ܕܚܕܬ ܘܟܬܒ ܒܛܘܡܣܐ ܂ ܒܕܓܒܪܐ̈ X ܗܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܡܛܘܢ ܠܪܗܘܡܐ ܠܘܬ ܠܐܘܢ ܘܢܪܬܘܢܝܗܝ ܂ ܡܛܠ
Tim1:Epist ܕܝܠܟ . ܡܠܦܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ ܘܬܗܘܐ . ܠܦܝܣܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܟܠ . 10 , 1ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ
DidascApost ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܕܐܢܗܪ ܠܢ ܟܕ ܐܥܒܪ ܠܠܝܐ ܘܐܝܬܝ ܡ̇ܢ X ܐܢܬܘXX ܗܝ̇ 5ܕܣܘܬܪܐ . ܘܒܡܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ . ܒܨܦܪܐ
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܝܗܘܕ·ܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܓܘܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ </page><page> ܢܘܗܪܐ ܕܥܠܡܐ ܘܪܕܘܦܐ ܕܕܝܘܐ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܬܩܪܐ
SevAnt:CathHom ܠܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܣܘܓܐܐ ܕܪܟܫܐ̈ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܫܒ̣ܝܐ̈ ܡܡ̇ܠܠ ܗܘܐ . ܟܕ ܒܙܒܢ
ActsMiaphysites ܡ̇ܫܓܫ ܗܘܐ ܘܡܫܬܘܕܐ ܂ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕ ܢ 11ܓ̇ܙܡ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡ̇ܠܟܐ ܘܢܫܬܘܬܦ ܠܣܘܢܕܘܣ 10ܪܫܝܥܬܐ ܂ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈
SevAnt:madHym ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐX . ܫܡܒ ܒ ܗ̇ܘ ܕܠܓܪܡܘXܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܝܕܥܢܐ . ܝܝ : X ܝ · ܝܝܝ : Xܪ . ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇
Tim1:Epist ܠܐ ܗܘܐ ܠܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܠܢܦܫܗ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܢܡܠܠ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܗ ܃ ܐܠܐ ܟܠ </page><page> ܕܢܫܡܥ ܗ̇ܘ ܢܡܠܠ ܂ ܒܗ̇ܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܕܐ ܒܣܪܢܝܐ ܕܝܢ ܡܬܝܠܕ ܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܡܙܕܟܐ ܟܝܢܐ . ܡ̇ܢ ܐܒܐ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܬܚܘܝܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܢܡܘܣܐ̈
Ath:ExposPs ܕܡܥܡܘܕܝܬ </page><page> ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܚܐ ܦ̇ܬܚܐ ܠܗܘܢ ܕܡܢܗܪܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ . ܐܬܕܟܪ ܕܝܢ ܘܠܚܪܡܘܢ . ܕܡܬܦܫܩ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܓܐ . ²⁷ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܒܚܘܕܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ : ܚܕܬܐ ܕܝܢ ܒܚܒܝܒܘܬܐ ܘܒܠܐ ܣܒܥܘܬܐX ܡ̇ܢ ܠܗܝܢ ܡܕܡ ܢ̇ܩܫ : ܘ̣XܡܬXܓܪܓܢ̈ ܠܫܪܘܬܐ : ܥܬܝܩܬܐ
BarEbr:CandSanc ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܥܢܢܐ̈ ܩܡ̣ܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܢܩܕܡ ⁶ܒܪܝܬܗ ܕܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ⁷ܘܟܘܟܒܐ̈ . ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܪܕܝܢ ܒܓܘ ܚܠܝܠܐ̈ ܘܬܚܬܝܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܠܘ ܕܢܬܬܝܬܘܢ ܡ̇ܢ . . ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܗܠܝXܢ ܝܒܫܝܬܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘXܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܫܘܚܠܦܗܝܢ ܆ ܕܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ̈ ܐܠܗܐ ܆ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܟܝܢܐ̈ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComLiturg ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܘܣܦ ܒܘܠܘXܠܐ X ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܦܝܠܛܘܣ ܡ̇ܢ 3ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܟܐ ܐܬ ܒܠܬ̤ X X ܩܕܫܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢܫܝܢ̈
SevAnt:Epist ܛܠܢܐܝܬ̣ ܠܥܘܪܠܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܦܣ̇ܩܐ . ܥܡܕܐ ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܚ̇ܘܝ ܇ ܗ̇ܘ ܕܛܘܦܣܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܓܙܘܪܬܐ . ܕܗ̇ܝ
SevAnt:Epist ܐܫܬܢܝ . ܟܗܢܝܐ̈ ܇ ܕܚܢܘܟ ܡ̇ܢ ܐܫ̇ܬܝ ܇ ܐܠܝܐ ܕܝܢ ܐܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܡܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܆ ܕܚܢܘܟ
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܛܥܝܘܬܗ ܪܫܝܥܬܐ ܡܬ̣ܗܓܡ ܆ ܣ̣ܒܪ ܠܗ̣ ܕܒܝܕ ܡ̇ܢ ܢܣܬ̇ܟܠܝܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܇ ܐܠܗܐܝܬ ܘܐܢܫܐܝܬ ܀ ܗܢܐ
Elia:epLeonḤar ܐܚܪܢܝܐܝܬ X ܢܗܘܐܐܝܬ ܠܚܘܫܒܝܢ̈ ܐܘܐܝܟ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܇ ܕܒܗܘܢ ⁴⁸ܐܘ ܡܛܠܬܗܘܢ X⁹ܡܗܝܡܢܝܢܢ . X XX ܡܛܠ ܕܐܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ ܥܪܣܐ ܡܝ̣ܬ . ܐܝܣܚܩ ܕܝܢ ܘܝܥܩܘܒ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܬܬܠܝ . ܘܒܙܩܝܦܐ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ
SevAnt:LuqJul ܐܫܬܘܬܦ ܒܚܫܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܟܬܪ ܘܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ ܡܦܪܫܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܠܦܝܢ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ
GanBus ܡܛܠ ܓܒܪܝܠ ܐܫܠܡܘ ܕܗ̣ܘ ܠܡ ܡܥܠ ܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܦܩ ܡ̇ܢ 0 ܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܕܢܝܐܝܠ ܫܒܘܥܐ̈ ܡܢ̣ܐ ܘܐܫܠܡ . ܐܢܫܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܡܢܗ̇ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ . . ܥܒܝܕܬܐ ܆ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ ܦܐܪܐ̈ : ܘܟܠܘ ܗܢܐ ܛ̣ܥܢܐ ܕܒܝ̣ܫܘܬܐ ܐܝ̣ܬܝ̇ܬ ܆ ܡܢ̇ܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܡܝܪܐ ܆ ²ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܦܫܝܩܐ ܘܕܩܕܡ ܐܝܕܝܐ̈ . ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܡ̇ܢ ܠܪܟܫܐ̈ ܕܝܠܟ ܥܠ ܝܡܐ : ܕܫ̇ܓܫܝܢ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܗܕܐ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ |ܩ |T110ܒܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ²⁶ܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚ ܡ̇ܢ : ܘܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܢܦܫܐ ܡܬܚ̇ܡ ܐܢܐ . ܘܟܕ ܣ̇ܓܝ ܪܐܓ ܐܢܐ ܕܐܚ̇ܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܡܣܒܪܝܢ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܡܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ : ܐܘ ܡܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܚܠܝܡܬܐ̈ : ܡ̇ܢ : ܐܠܐ ܚܝܠܐ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܡܐܪܢܝܬܐ ܀
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܠܐ ܚܛܝܐ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܘܠܘ ܦܢܛܣܝܐ . ܡܢ ܬܡܢ ܝܨܝܦ ܗܘܐ ܕܢܚܘܝܘܗܝ . ܡܢ ܚܛܝܬܐ
Ps-Zach:EccHist 2ܒܫܘܪܝܐ ܂ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܝ ܣܘܢܗܕܣ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܚܟܝܡܐ ܕܡܛܫܐ ܪܓܫܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܘܥܙܝ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܢܐܟܘܠ : ܡܢ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܝܢ ܢܬܪܚܩ̈ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܢܗܡܐ . ܦ̣̇ܩܕ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ : ܕܡܕܡ ܡܕܡ
BarEbr:CandSanc ܡܫ̣̇ܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܗܘܢܝܐẌ ܘܓܘܓ ܗ̇ ܚܒܝܫܝܐ̈ . ܘܥ̇ܒܪ ܡ̇ܢ ܕܦܬܝܗ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܕܕܓܝܢ̈ ܩܛܝܢܢ̈ . ²ܘܡܢ ܡ̣̇ܕܢܚܐ
SevAnt:madHym ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܐܟ̣ܣX ܘܢܟ̣ܐ . . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܨܠܡܐ ܐܘܟܝܬ ܘXܝ̣ܩܘܐ ܐܬ̇ܥܠܝX ܕܪܒܐ ܡܘܫܐ . ܟܕ ܒܗ̇ܘ
ChronMin X ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܦܪܬܝܐ ܐܬܪܐ ܗܘ̇ ܕܫܒ̇ܒܝ ܠܡܕܝܐ̈ ܇ ܠܓܪܒܝܐ ܡ̇ܢ ܐܬܠܒ̇ܒܘ [ܘܐܩ]ܝܡܘ ܠܗܘܢ ܝܝ̣ ܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܩܕܡܐܝܬ
SevAnt:LuqJul ⁷ܐܘ ܚܒܪܢ ܡܡܠܠ ܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܕܒܘܠܒܠܐ ܘܡܘܙܓܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܘ : ܡܡܠܠܐ ܕܥܠ : ܗܝ : ܕܚܕ ܡܫܝܚܐ ܗܟܢܐ . ܐܡܪ ܝܬܝܪܐܝܬ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܆ ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܪܡܬܐ̈ ܘܡܥܠܝܬܐ̣̈ ܚܬܝܬܐܝܬ . ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܘܥܠ ܡܪܢ ܐܟܚܕܐ ܘܥܠ ܡܩܒܝܐ̈ . |X 143b|ܥܠ ܡܪܢ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܗܪܛܝܩܐ 4ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܐܪܬܕܘܟܣܘܣ ܡ̇ܢ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܡܬܘܡ ܟ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ 3ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܆ 7 , 7ܐܠܘ
JacSer:turgFestHom ܕܡܠܠܬܘܢ ܕܡܠܝܟܘܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܫܪܝܢ ܀ X7ܐܠܘ ܐܡܪܬܘܢ ܕܟܕ ܡ̇ܢ X ܘܚܙܝܬܘܢ ܐܘ̇ ܕܡܟܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥܬܘܢX . ܠܐ ܡܫܬܪܪ
SevAnt:LuqJul ܕܠܚܕ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܦܠܓܝܢ ܡܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܚܪܡ ܀ ܡܟܣܢܘܬܐ : ܘܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ : ܕܐܪܬܕܘܟܣܐ : ܕܠܐ
Cyr:ComLuke ܚܕܝܐܝܬ ܂ ܡܬܪܨ̈ ܂ ܢ ܕܝܢ ܘܚܝܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ ܂ ܠܘ ܟܕ ܡ̇ܢ ܂ ܠܐܓܘܢܐ̈ 0ܕܚܠܦ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ
BarEbr:CandSanc X⁹ </page><page> -- ܢXܒܐ X -- X⁶ܘܒܝܬ ܡܕܪܐ XX -- X⁵ܢܓܗܘܢ XX -- ܡ̇ܢ ܢܫܬܘ̣ܘܢ ܗܘܘ . ܝܬܝܪ ܠܚ̇ܡܐ ܗܘܬ ܠܚܟܡܬܗ . ܘܗܕܐ
SynOr ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܗܝܡܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܓܥܠ ܡ̇ܢ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܆ ܕܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢܫܡܠܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ
MiaphysiteDocs ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܨܘܬܐ̈ ܕܡܢ ܠܒܪ ܃ ܟܡܐ ܕܝܢ ܕܘܚܠܐ̈ ܕܡܢ ܠܓܘ ܃ ܡ̇ܢ ܕܐܦ </page><page> ܘܐܬܪܢܐ ܕܟܡܐ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܡܬܟܬܫܢܐ̈ ܕܚܕܪܝܢ ܂ ܘܟܡܐ
Tim1:Epist ¹³⁷ܓܝܪ ܠܪܘܡܐ ܒܥܢܢܐ̈ |T84b|ܕܢܘܗܪܐ ܡܥܠܐ : ܠܒܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܦܐܝܘܬ ¹³⁶ܐܠܗܐܝܬ ܡܡܠܟ ܘܝܬܒ . ܘܗ̇ܘ ܕܠܛܒܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗ̣ܘ ܢܦܠ̣ܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܂ ܕܐܢ ܡܫܬܕܝܢ ܩܘܩܐ̈ ܠܡ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܘܢܓܚܟܘܢ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܂ ܡܠܬܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܘܗܝ ܐ ܟܢܐ ܕܐܦ ܐܝܘܒ ܂ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ ܝ ܗܘ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܃ ܡ̇ܢ ܂ ܡܕܝܢ ܗܠܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܬܝܕܥ ܠܢ ܂ ܒܪܢܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܩܛܪܓ ܠܟܘܢ ܂ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܣܒܪܝܬܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܣܒܪܝܬܘܢ ܕܐܢܐ ܡܩܛܪܓܢܐ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܒܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:Epist </page><page> ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܢܝܫܗ ܕܩܘܠܘܣ ܗܢܐ ܐܝܪܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܪܡܕܡ ܕܪܒX ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܕܐܝܟ ܕܒܦ̇ܣܩܐ ܠܗܕܐ ܢܣܒ̇ܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈
Tim1:Epist ܕܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܢܦܫܬ̇ܗܘܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܨܥܪܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . 4 , 9ܘܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܒܗܦܟܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܐܢ ܨܥܪܐX³
BarEbr:CandSanc ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐܝ . XXXXX1 ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܘ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡܫ̇ܘܕܥܐ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡܗ ܡܢܟܘܢ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܚܝ̣ܠܐ : ܐܝܟ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܕ̇ ܘܠܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܡܫ̇ܬܡܠܐ ܐܢܐ ܀ ܥܠ ܗܪܘܕܣ
ActsMiaphysites ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܟ̣ ܗܪܛܝܩܐ ܗܘ ܂ 3ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܂ 2ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܟܪܘܙܐ ܕܫܪܪܐ ܂
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܕܬܠܬܐ ܫܘܘܕܥܐ 16ܗ̣ܝ ܕܣܓܝܐܘܬܐ . ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܀ 16 , 38ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ 15ܙܟܝܐ̣ ܐܡ̣ܪ . ܗ̇ܝ
Sahd:BookPerf ܕܠܫܡܗ̇ ܡܬܪܓܪܓ ܆ ܕܒܗ ܢܚܘܕ̇ ܘܠܕܝܠܗ ܢܩܢܐ . ܕܡܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ . ܕܬܠܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܙܕܩ̇ ܠܟܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܚܕ ܕܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ Xܘܝ̇ܝXܘX ܂ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܨܦܪܐ̈ ܡ̇ܕܡܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܃ ܠܘ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܒܦܝܣܐ ܘܒܨܠܘܬ ܐ ܐܝܟ ܥܒܕܐ̈ ܂ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܡ̇ܢ ܂ ܝ- ܝ ܇ ܙܢܐ ܕܝܢ ܘܐܝܕܝܘܬܐ ܠܘ ܕܓܘܐ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܘܥܒ̣ܕ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܕܗܘܐ̈ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܬܝܒܐ . ܘܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܠܐ ܬܢܢ ܘܒܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܆ ¹²ܠܘ ܕܒܪܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ : ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܦ̣ܕܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܬܚܝܬ ܩܛܐܓܪܢܘܬܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ . ܡܕܡ̇ܥܝܢ ܚܢܢ ܠܘ ܐܝ̣ܟ
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܢܟܦܘܬܟ ܩܒܠܢܢ ܂ ܕܡܝܩܪܐ̈ ܕܝܢ ܂ ܙ X ܂ ܡܪܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܩܫܝܫܐ ܘܡܠܦܢܐ ܂ ܛܝܡܬܐܘܣ ܝ ܚܛܝܐ ܫܠܡܗ ܕܡܪܢ ܀ ܐܓܪܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܢ ܚܕܝܘܬ ܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܘܡܪܝܐ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ ܡܩܒܠ ܂ ܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܕܩܫܝܐ ܡܚܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܢ ܕܗ̇ܢܘܢ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܥܡܘܪܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܟܕ ܡܢܟܘܢ ܢܣܒܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܘܝܐܐ ܠܢܦܫܗܘܢ . ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܐܚܘܬܐ ܕ ܠܗ ܩܕܝܫܬܐ ܃ ܠܦܘܪܢܣܐ ܕ ܂ ܢ ܕܪܫܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܐܒܣ ܦܘܠܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܐܫܬܪܝ ܡܢܢ ܃ ܠܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܆ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܙܕܝܩܐ ܘܗ̣ܝ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܇ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐX ܀ ܒܐܘܣܝܐ
Tim1:Epist </page><page> ܕܗܒܝܠ ܫܢܝܬ̤ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܦܓܪܗ ܃ ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢܗ ܡ̇ܢ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܝܢ ܡ̇ܢ ܩܛܠܗ ܠܗܒܝܠ ܐܚܘܗܝ ܃ ܒܩܛܠܗ
SevAnt:CathHom ܓܝܕ̇ ܗܠܝܢ ܕܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘܝܢ̈ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܒܐ . ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܥܠ ܒܪܝ̣ܬܐ̈
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ ܘܡܛܠ ܦܨܚܐ ܐܬܟܢ̣ܫܬ̇ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ⁵ ܣܢܐܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܕܡܢ ܩܛܝܪܐ ܐܬܟ̇ܢܫܘ . ܗܕܐ