simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ⁰ܕܡܒܣܪ . ܘܟܝ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܘܕܝܠܝܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܓܚܟ ܥܡ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁷ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܕܫܝܢܐ . ܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ⁷ܕܚܢܢ ܒܫܡܝܐ ܚܕ
AbbaIs:Ascet ܒܝܫܘܬܐ . X ܡ̇ܢ ⁷ܗܟܝܠ ⁸ ܕܚ̇ܐܣ
AbbaIs:Ascet | . ⁸ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁷ܚܕ ⁸ܝܗ̣ܒ ܢܦܫܗ
BarEbr:CandSanc ܐ̈ ̈ ܒܗܢܐ ܡ̇ܢ ⁷ܝܘܡܐ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܒܪܩܝܥܐ
BarEbr:CandSanc . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ⁷ܟܕ ܡܢܬܐ ܗܝ
JnDalya:Epist XܢXXX : XX ܡ̇ܢ ⁷ܢ-- . XXX
AbbaIs:Ascet ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܪܗܛܝܢ̣ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ⁷ܪܗܛܝܢ̇ X ܚܕ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ : ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁷⁸ܕܒܨܠܡܐ ܘܒܕܡܘܬܐ ܥܒܝܕ
BarEbr:CandSanc . ܐܝܢ Xܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ⁸ܒ̣ܗ̇ܝ ⁸²ܕܗ̣ܘ ܗ
AbbaIs:Ascet ܇ ܘܕܡܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁸ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܚܒܫܘ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܒܓܠܝܐ . ܡ̇ܢ ⁸ܕܡܚܒ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܢ̇ܛܪ
SevAnt:LuqJul ܗܘܐ ܟܕ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ⁸ܟܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܘܡܠܬܐ
Cyr:Epist ܡܢܝ ܇ ܚܕ ܡ̇ܢ ⁸ܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܪܝܣ
ApocPs-Meth ⁰ܦܝܠܠܝܦܘܣX ⁷ܐܢܬܬܐ 10 ܡ̇ܢ ⁸ܠܟܘܫܬX ܒܪܬ ܦܝܠ
GanBus ܡܫܠܡ : ܠܐܠܝܥܙܪ ܡ̇ܢ ⁸ܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ ܗܘܘ
DidascApost ܐܘܪܚܬܐ̈ . ܐܘܪܚܐ ܡ̇ܢ ⁸⁵ܓܝܪ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇
JacSer:memLuqJews ܒܟܬܒܗ ܆ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ⁸⁵ܕܗܘ̣ܐ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐX
SevAnt:CathHom ܠܐܠܗܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ⁸⁷ ܕܠܐ ܓܘܫܡܐ