simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist 5 , 27ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܦܠܐ ܐܬܝܠܕ ܚܠܦܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܗ̇ܢܘܢ ܆ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ ܕܢܦܫܐ
SynWestSyr ܝܕܥܝܢ ܓܝܪ ܕܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܚܘܝܚܐ : ܦܓܪܐ
IšoMerv:ComOT ܩܢܛܐ ܘܕܚܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ Xܝܕܡܦܣܐ ܒܢܟܠܐ ܕܐܒܘܗ̇
Tim1:DisputCalMahdi ܒܥܝܢܐ̈ . ܘܠܪܝܚܐ ܡ̇ܢ ܕܚܙܘܪܐ̣ |ܩX |M
Tim1:DisputCalMahdi 10ܡܢܗܘܢ : ܘܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܠܡܪܓܢܝܬܐ ܠܒܟ :
SevAnt:CathHom ܒܗܝܢ ܆ ܐܣܬܪܩ̈ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ . ܟܕ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ ܂ ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܃
BarEbr:CandSanc ܗܝXX ܐܠܐ ܒܕܐܒܐ ܡ̇ܢ ܥܠܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܥܕܐ
Tim1:Epist ܆ ¹⁷⁵ܘܐܢ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐX ¹⁷⁶ܡܪܐX ¹⁷⁷ܗ̣ܘ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqJul ܣܒܪܝܢ̈ ܗܘܘ ܕܦܣܩܝܢ ܡ̇ܢ ܠܫܩܠ ܛܥܢܗ ܡܫܬܒܚܢܐ
Pall:LausHist ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܪܥܝܢܐ
Nars:memCreat ܒܝܫܬܐ ܡܐܢܝ ܒܝܫܐ ܡ̇ܢ ܣ̇ܪܒ ܐܢܬ ܘܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܟܕ ܡܫܘܕܥ ܡ̇ܢ ܒܚܕܐ ܥܠ ܡܪܘܬܗ
SevAnt:CathHom . ܡܛܠܗܕܐ̇ ܦܘܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܆ ܨܠܝܡܐ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܝ̇ܬܐ ܕܝܢ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܓܢܣܐ ܘܫܘܘܕܥܐ
Ath:Inc ܟܕ ܡܛܠ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܡ̣ܥܬ ܢܒܝܐܘܬܐ .
MiaphysiteDocs ܘܢܣܬ̇ܟܠ ܂ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܂ ܕܗܐ ܠܘ
Tim1:Epist 0 ܐܠܐ ܢܩܦܢ̈ ܡ̇ܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܐܝܟ ܩܪܝܒܬ