simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi 12ܡܘܫܐ ܆ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܒܥܣܪ |M 161b|ܐܬܘܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܩܢܘܡ ܒܪܐ XX
IšoMerv:ComOT ܐܣܩܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܐܢܐ
Cyr:ComLuke ܐܚܪܢܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒܢ̣ܐ ܒܝܬ ܚ̣ܕܬܐ
Ath:HomEpist . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ
BarBahl:SyrLex المنقاش . ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܩܠ
IšoMerv:ComOT ܢܡܘܣܐ̣ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܢܫܡܟܘܢ
ActsMiaphysites ܕܪܚ̣ܡܘ ܦܘܪܦܥܐ̈ ܛܒ ܡ̇ܢ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܥܬܝܕܐ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܃ ܕܐ ܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܐܝܬ
IšoMerv:ComOT ܠܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܫܝܡ ܝ
JnRufus:Pleroph ܕܐܡܪܐ . ܡ̇ܚܪܡ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈
Ath:ExposPs ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܒܕܪܘ ܒܥܠܕ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܡ̇ܫܡܠܝܐ ܗܘ ܡ̇ܢ ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:LuqJul ܗܘܐ ܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܒܬܚܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ 32ܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : Xܗܡܝܢܘܬܐ ܕܝܢ
BarKoni:Schol ܂ ܛܘܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬ ܛܘܬ ܂
SevAnt:LuqGramm ܠܡܐܡܪ ܃ ܕܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܣܬ̇ܟܠܢܝܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܫܬܠܡܝܢ ܠܡܗܝܡܢܝ̣̈ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܗ ܡܢ ܒܝ
SevAnt:LuqGramm ܒܥܨܒܐ ܃ ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܟ̇ܠܐ ܣܝܒܪܬܐ̈ ܘܫܩ̣ܝܐ̈