simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܒܥܣܪ |M 161b|ܐܬܘܬܐ̈ ܘܬܕܡܪܬܐ̈ 13ܕܥ̣ܒܕ ܒܡܨܪܝܢ . ܡ̇ܢ ܫܪܪ 11ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܗ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܕܝ̈ 12ܡܘܫܐ ܆ ܒܙܒܢ
BarEbr:CandSanc ܒܩܢܘܡ ܒܪܐ XX XX ܐ . ܠܨܐ ܕܬܗܘܐ ܒܥܠܬ ܡܬܒܪܢܫܘܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝܥܐ . ܕܕܡܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ
IšoMerv:ComOT . ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗ ܬܫܥܝܬܐ X ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܢܦܬܚ . ܕܣܒ̣ܪ ܠܡ ܡ̇ܢ ܠܒܪܗ ܥܠܬܐ . ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܕܠܐܠܗܐ ܠܡ ܕܝܣܪܝܠ ܐܣܩܗ . ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܐܝܬܝܢ ܇ ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܠܟܠܗܝܢ ܆ ܡܡܠܠ ܂ ܘܠܘ ܕܠܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈
Cyr:ComLuke ܕܒܢ̣ܐ ܒܝܬ ܚ̣ܕܬܐ ܘܠܐ ܚܕܬܗ̣ ܂ ܢ̇ܗܦܘܟ ܠܒܝܬܗ̣ ܂ ܕܕܠܡܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܡܘܬ ܒܩܪܒܐ̇ ܂ ܘܓܒ̇ܪܐ ܐܚܪܢܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܂
Ath:HomEpist ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ ܐܥܠܘ . ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܡ̇ܢ ܘܕܡܪܩܝܘܢ X¹ ܘܕܡܢܝܢܝܐ̈ X ܐܝܬܝܗ̇ X . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܩܠ ܒܗܘܢ ܝܩܕܢܐ ܡܢ ܫܪܓܐ̈ مناقيش ܡ̇ܢ الطوال ܀ ܡ̈ܠܩܛܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ المنتاخ المنقاش . ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܆ ܡܛܠ ܕܢܫܡܟܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܣܦܘ ܒܡܕܒܪܐ ܟܕ ܡ̇ܢ . ܐܡܝܢ ܀ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ̣ . ܚܕܐ
ActsMiaphysites ܡܘܠܟܢܐ̈ ܥܬܝܕܐ̈ ܆ ܩܡ ܡܚܕܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܃ ܘܣܒܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܩܫܝܐ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠ X ܐܝܠܝܢ ܕܪܚ̣ܡܘ ܦܘܪܦܥܐ̈ ܛܒ
SevAnt:LuqGramm ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܥܠ̣ܬܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܢܗ̇ ܢܦܩܢ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܦܪܫ̇ܝܢܢ ܠܒܢܬ̈ ܩ-ܠܐ̈ ܆ ܘܡܫܬܘܕܥܝܢܢ ܝ ܃ ܕܐ ܠܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܫܝܡ ܝ XXXܝX ܡܬܝܒܠ ܗܘܐ ܇ ܕܠܘܬܗ ܗܘܝ̈ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܢܣܐ ܡܢ ܡܕܢܚܝ ܫܡܫܐ . ܫܦܝܪ ܓܢܣܐ ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܆ ܐܝܟ
JnRufus:Pleroph ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܚܕܪܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܝܕܝܢ . ܘܡܢ ܫܡܝܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܘܬ ܕܐܡܪܐ . ܡ̇ܚܪܡ
Ath:ExposPs ܕܐܬܒܕܪܘ ܒܥܠܕ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ . ܡܟܝܠ ܥܠ ܟܪܘܙܘܬܐ ܪܗܛܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܟܘ ܬܩ̇ܕܡ ܐܝܕܗ̇ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫ̇ܒܚܝܢ ܆ ܡ̣ܠܝܐ ܕܝܢ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇· ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܆ ܕܠܐ ܡ̇ܫܡܠܝܐ ܗܘ
SevAnt:LuqJul ܕܒܬܚܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܬܚܙܝ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܢܚܙܘX ܡ̇ܢ ܘܕܒܪܩܐ ܢܬܦܚܡ . ܠܥܝܢܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܓܗܪ ܗܘܐ ܐܝܟ X
Tim1:Epist : Xܗܡܝܢܘܬܐ ܕܝܢ ܟܝܬ ܘܡܒܣܪܢܘܬܐ . |O 98b| 33ܬܬܝܗܒ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܕܘܟܬܢܝܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܟ . 51 , 10ܐܢ ܕܝܢ 32ܠܘ ܗܠܝܢ
BarKoni:Schol ܕܒܬ ܛܘܬ ܂ ܕܡܢܗ̣ܙܢ̣̈ 1ܕܩܥܝܢ̈ ܘܢܩܫܢ̈ ܥܠ ܪܝܫܝ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܡܘܫܚܐ̣̈ ܬܘܪܬܐ̈ ܂ ܂ ܝ · · ܫܡܝܢܬܐ̈ ܩܪܐ ܂ ܛܘܝ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܣܬ̇ܟܠܢܝܬܐ ܐܝܬ ܇ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܃ ܟܠܢ ܡ̇ܢ ܐ ܬ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܐܠܗܐ ܂ ܘܠܐ ܝ ܐܝܬ ܐܢܫ ܠܡܐܡܪ ܃ ܕܠܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܗ ܡܢ ܒܝ ܂ ܀ ܘܟܕ ܂ ܐܬ̣ܝܢ ܠܒܝܬ ܐܘܢܐ ܩXܡܝܐ̣ ܂ ܬܘܒ ܢܝܫܐ ܡ̇ܢ ܡܬܓܡܪܝܢ ܘܡܬܝܗܒܝܢ ܘܡܫܬܠܡܝܢ ܠܡܗܝܡܢܝ̣̈ ܘܠܟܠ
SevAnt:LuqGramm ܟ̇ܠܐ ܣܝܒܪܬܐ̈ ܘܫܩ̣ܝܐ̈ ܃ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ 1ܡ̇ܦܣ ܕܡܫ̇ܠܛܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܒܦܪܙܠܐ ܡܬܚܫܚ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܥܨܒܐ ܃ ܘܒܙܒܢ