simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܕܡܠܠ ¹X¹ܥܡܢ̣
Tim1:Epist ²ܕܓܘܐ . ܒܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܝܬ ܨܒܝܢܐ
Tim1:Epist ܕܗܘ·ܗ ܃ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܘܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܡܬܩܪܐ
Tim1:Epist ܐܢܐ ܕܠܘ ܡܫܟܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܐ ܟ ܕܐܬ̇ܝܐ
Tim1:Epist ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܗ̣ܘ
Tim1:Epist ܃ ܠܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܙܩܝܦܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܫܘܚ ܃ ܘܟܠܗ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܬܚܝܬ
Tim1:Epist ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܢ ܡ̇ܢ · ܝX ܂
Tim1:Epist ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒܪܘܟܒܐ ܡ̇ܢ ܃ ܦܫܝܛܐܝܬ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܘܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܝܒܝܢܢ ܠܟܘܢ ܃
Tim1:Epist ܕܚܙܬܐ ܃ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܣܘܟܠܐ ܃
Tim1:Epist ܠܘ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܡ̇ܢ . ܚܠܦ ܢܣܛܘܪܝܣ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܚܠܦ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܂ ܚܠܦ
Tim1:Epist : ܠܐ ܚܕ ܡ̇ܢ 1ܬܚܘܡܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ
Tim1:Epist 3 , 49ܠܢܦܫܗ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܪܐ̣ ܐܠܐ
Tim1:Epist , 3 |X189|ܠܟܝܢܗ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܪܐ ܐܢܫܝܐ
Tim1:Epist 25 13ܘܐܢܗܘ ܕܦܘܫܟܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܗܘܝܐ ܕܦܘܪܫܢܐ̈
Tim1:Epist ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܃ ܡܒܓܢ ܂
Tim1:Epist ܬܘܗܝ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂ ܒܫܪܒܗ
Tim1:Epist ܂ ܘܫܟܝܚܐ ܝܝ ܡ̇ܢ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܂