simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܆ ܕܡܠܠ ¹X¹ܥܡܢ̣ ܒܒܪܗ . ܕܠܗ ܣܡ ܝܪܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ . ܘܒܗ ܥܒ̣ܕ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܩܘܠܣܝ̇ܐ ܥܒ̇ܕ . 2 , 10ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܝܬ ܨܒܝܢܐ ܘܨܒܝܢܐ . ܘܐܦܠܐ ܬܪܥܝܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ . ܘܠܐ ܡ̇ܢ : ܘܠܡܫܝܚܐX⁹ ܐܟܚܕ ܘܠܒܪܢܫܐX ²ܕܓܘܐ . ܒܡܫܝܚܐ
Tim1:Epist ܘܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܡܬܩܪܐ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܃ ܡܛܠ ܕܣܟ ܠܐ ܐܫܬܪܝܬ ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܐܬܚܝܕ ܥܡ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܝ · ܒܙܘܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܘ·ܗ ܃ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܘܐ ܟ ܕܐܬ̇ܝܐ ܃ ܥܡ ܥܘܩܒܐ ܕܝܢ ܚܬܝܬܐ ܬ ܘܒܨܬܐ ܡܬܥܢܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܢ ܒܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܃ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܕܠܘ ܡܫܟܐܝܬ
Tim1:Epist ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܘܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܝ ܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܃ ܠܐ ܕܝܢ ܟܝܬ ܫ̇ܘܐ ܥܡܗܘܢ ܒܩܢܘܡܐ̈ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܂ ܙܩܝܦܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܃ ܘܨܥܪܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܫܡܗܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܚܬܘܢ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܕܪܫ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܃ ܠܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ
Tim1:Epist ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܬܚܝܬ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܐܬܟܕܢ ܃ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܥܡ ܡܠܬܐ ܒܪܘܚܐ ܫܘܚ ܃ ܘܟܠܗ
Tim1:Epist · ܝX ܂ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܢܥܒܕ ܃ ܘܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܠܦ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܒܪܐ ܝ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܠܐ ܥܒܕܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܢ
Tim1:Epist ܃ ܦܫܝܛܐܝܬ ܕܝܢ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܐ̣ ܂ · ܐ ܟܢܐ ܠܘ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘ ܓܕܫܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܐܘܣܝܢܐܝܬ ܕܝܢ ܂ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒܪܘܟܒܐ
Tim1:Epist ܚܝܒܝܢܢ ܠܟܘܢ ܃ ܒܫܘܟܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܬܐܘܪ ܡ̇ܢ ܕܥܢܝܢܝܗ̇̈ ܕܢܟܦܘܬܟ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܪܘܪܒܬܐ̈
Tim1:Epist ܓܝܪ ܣܘܟܠܐ ܃ ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܠܡܬܡܠܝܘ ܃ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܫܡܝܐ ܂ ܝ ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢܐ ܘܠܪܓܫܐ ܕܚܙܬܐ ܃ ܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist . ܚܠܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܘܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܐܝܬܝ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܣܛܘܪܝܣ . 35ܐܠܐ ܠܘ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ
Tim1:Epist ܡܪܐ ܂ ܚܠܦ ܡܫܥܒܕܐ ܕ ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܃ ܘܡܬܒܛܠܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܡܬܚܠܦܢ̈ ܂ ܡܫܟܚܐ ܓܝܪ ܕܚܠܦ ܥܒܕܐ
Tim1:Epist 1ܬܚܘܡܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ |ܩ |T 159ܣܝܡܝܢܢ : ܕܢܣܓܘܕ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܒܗ̇ܬܝܢܢ : 41ܠܐ ܢܝܚܝܢܢ : ܠܐ ܦܪܫܝܢܢ ܚܢܢ ܠܢ : ܠܐ ܚܕ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܡܪܐ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܥܒ̣ܪܐ : ܘܠܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܐܠܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܘܚܟܝܡܐ : ܕܐܩܝܡܗ ܡܪܗ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ . 3 , 49ܠܢܦܫܗ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܒܪܐ ܐܢܫܝܐ ܩܪܘ |X 152b|ܥܒ̣ܕܐ ܆ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܩܢܘܡ ܡ̇ܢ ⁴⁵⁹ܕܥܠ ܩܢܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ . 5 , 3 |X189|ܠܟܝܢܗ
Tim1:Epist ܥܠ ܗܘܝܐ ܕܦܘܪܫܢܐ̈ 14ܕܒܐܕܫ̇ܐ ܬܒ̇ܥ : ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܠܐܕܫ̇ܐ ܐܡܪ̇ ܗܘܝܐ ܐܪܝܣܛܘ 3 , 25 13ܘܐܢܗܘ ܕܦܘܫܟܐ
Tim1:Epist ܃ ܡܒܓܢ ܂ X ܝX ܂ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܬܘܪܣܝܗ ܕܥܡܐ ܂ ܫ̇ܡܥ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܃ ܘܡ̣ܢ X ·ܝ ܡܪܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܫܐ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܂ ܒܫܪܒܗ ܕܝܢ ܕܐܕܘܪ ܫܒܘܪ ܕܓܝ ܠܐ ܐܘܕܥܬܢܝ ܂ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܒܫܘܩܐ ܓܝܪ ܕܐܪܒܥܡܐܐ ܐ ܬܘܗܝ ܂ ܘܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܨܐܬܐ ܘܕܠܐ ܬܛܪܐ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܒܐ ܕܗ ܡܢܘܬܐ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܘܚܬܐ ܂ ܘܫܟܝܚܐ ܝܝ