simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܒܚܙܬܐ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܡܫܡܥܬܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ · X · ܒܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܬܕܪܟ ܘܡܬܝܕܥ ܂ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ
Tim1:Epist ܂ ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ ܂ ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܂ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܣܡ ܂ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܃ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ
Tim1:Epist ܒܐܢܫܘܬܗ ܃ ܟܦܪܐ ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܟܕܘ ܃ 1ܕܡ̣ܢ ܕܪܫ ܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܐ ܟ ܕܒܗܦܟܐ ܡܬܚܫܚ ܂ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܘܕܝܐ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ : ܘܝܠܕܐ ⁸²ܡܬܘܡܝܐ ܠܚܘܕܐܝܬ : X³ܓܘܢܐܝܬ ܕܝܢ ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܩܐܛܐܣܛܐܣܝܣX ⁸ܕܣܘܪܝܝܐ ܘܩܪܝܢܐ ܆ ܠܘ ⁸¹ܥܠ ܡܠܬܐ
Tim1:Epist ܃ ܥܒܕܐ ܕܢ ܢܗܘܐ ܘܢܬܩܪܐ̣ ܂ ܘܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܡ̇ܢ ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܛܠ ܝܬܗ ܃ ܘܨܠܡܐ ܝ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܘܬ ܐ ܃ ܠܘ ܒܪ ܚܐܪܐ̈
Tim1:Epist ܘܢܒܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܥܒܕܘܬ ܐ ܂ ܐܝܟ ܥܒܕܐ̈ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܂ 0ܐܢ ܕ ܢ ܗܕܐ ܫܟܝܪܐ ܘܡܠܝܐ ܨܐܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܢܬܠ ܡܕܝܢ ܠܡܘܫܐ