simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul [ܠܐ ܡܝܘܬܐ ]ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ⁹[ܒܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ
SynWestSyr . ܚܕܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ⁹ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܕܬܠܬ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢ ܡܫܝܚܐ . ܡ̇ܢ ⁹ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ
ActsStAnth ⁷ܕܩܒܪܘܗܝ . ¹⁸ܟܠ ܡ̇ܢ ⁹ܕܝܢ ܕܢܣ̣ܒ ²⁰ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܫܘܫܐ ܘܡܬܚܙ ܘܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ⁹ܠܐ ܡܬܠܒܟܢܐ ܘܠܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܘܝܐ ܡ̇ܢ ⁹⁰ܐܬܬܠܝܛ ⁹ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܐ